Esti Ujság, 1939. március (4. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

«Alt az osztálysorsjáték teljes nyereményjegyzéke a 11. oldalon Ara­d­rél Budapest, 1939 március 1. Negyedik évf., 49. sz. Szerkesz­tőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda, Budapest, VIII., József-körút 5. Postatakarékpénzt. csekksz. sz. 49.927. Szerda Előfizetési ár egy nőnapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyed­szám ára hétköznap és vasárnap fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda telefonja *1-444-00 Hitvány, témdák lettek a dicső köztársa­ságiakból és loyalisták, törvényes Spa­nyolország a „felkelő tisztekből” — mi­helyt így kívánta ezt a demokráciák önző érdeke. A spanyol köztársaság mint olyan, megszűnt létezni s a nagy demokráciák követei holnap már ott udvarolnak Franco tábornoknál, aki im­már korlátlanul rendelkezik nemcsak a spanyol lelkek, hanem a spanyol bá­nyák, kereskedelmi szerződések fölött is. Amíg csak a lelkek voltak az övéi, amíg csak egy szál meztelen karddal védte egy büszke nép ősi­­­ultúráját, keresztény hitét, addig a finnyás de­mokráciák szóba se akartak állani vele. Addig ő ellene vonult fel a farizeusok diplomáciájána­k minden válogatott trükkje. Addig a templomgyújtogató banditák voltak a „loyalisták”, a huma­nista liberalizmus nyílt szövetségesei. Az úgynevezett művelt világnak nem volt egy jó szava, megértő gesztusa az Alcazar hősei, a modern spanyol lovag­kor dicsőséges hősei iránt. A világ­zsidóság sajtója csak a „lázadók” el­len harcolt vak, elfogult gyűlölettel. A szovjet humanistái csak a nemzeti „bar­barizmus” ellen szállították a tankot, hadiszert és a kiképzett gyilkosok büszke légióját. S most, mikor száz ha­lálon át is győzött a nacionalista tábor, a fehérkesztyűs, frakkos demokraták, alázatosan kínálják baráti jobbjukat a tegnap még megvetett, kigúnyolt­­ lázadónak. Ami a nemzeti Spanyolország elisme­rése és a köztársaságiak megtagadása körül tegnap történt, nagy tanulsággal szolgálhat minden népeknek, amelyek a demokráciákhoz kötik sorsukat. Azt bi­zonyítja, hogy egy nép soha se bízhat másban, csak a saját erejében, elszánt­ságában. Hiszen a szakállas afrikai törzsfőnököt, Ras Tafarit nemrég még ugyanúgy támogatták, mint Rosenberg Mózes kommunistáit. S hol van már a négus Abesszíniája. Hova lett Schuschnigg Ausztriája? Hol bujdosik Benes tanár úr, akik mind egyformán élvezték a demokráciák elszánt barát­ságát. A végén nekik sem maradt más, mint ami most jut Azana elnöknek: egy beutazási engedély, egy kis mene­dékjog, mint­­ a humanizmus és szö­vetségi hűség maximuma. A demokráciák követei egy kis ud­varlásra megérkeztek íme Burgosba is. De az a két és fél esztendő, ameddig útjuk tartott Spanyolország számára, a vér, halál és tűzvész rettentő időszaka volt. Amíg a demokrata conquistádo­­rok felfedezték, hogy a térképen ott van Burgos is, félmillió spanyolt gyil­koltak le a nemzetközi terroristák. A kultúra nevében szemétre kerültek a Goyák, Velasquenek remekei, a huma­nizmus nagyobb dicsőségére olajba lőt­tek, vagy a kazamaták mélyén elevenen rothadtak el a papok, apácák, szerzete­sek. Tűz emésztette el a régi spanyol világbirodalom mesés kincseit. Hatvan­kétezer tizennégy éven aluli „ellenfor­radalmárt” lövettek halomra Moszkva és a demokraták élcsapatai. De a vér­ből és tűzből, hősök harcaiból, mártírok áldozatából nemcsak új, dicsőséges Spanyolország született, hanem egy nagy tanulság is, amely azt hirdeti, hogy míg így kormányozzák a világot, mindig annak lesz igaza, aki erős és aki győzni tud­. A zsidójavaslatnak még mindig nincs ellenzéki szónoka Gyors tempóban tárgyalja a Ház a törvényjavaslatot A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló törvény­­javaslatot tárgyalta ma délelőtt folytatólagosan a képviselőház. A javaslat iránti érdeklődés a Magyar Élet Pártja és általában a jobboldalhoz számító képviselők részéről változatlanul élénk, túl hosszú vita mégsem lesz, és a Ház előreláthatólag a jövő hét végére befejezi a törvényjavaslat tárgyalását. A kormány nem járul hozzá olyan módosításhoz, amely a javaslat lényegét érinti A javaslat vitájának első napján, pén­teken a vita utolsó szónoka Krúdy Ferenc volt és parlamenti szokásoknak megfele­lően, ma délelőtt elsőnek a javaslat elleni felszólaló képviselő következett volna. Az Esti Újság azonban már tegnap megírta, hogy a törvényjavaslat ellen ezideig senki sem iratkozott fel. Ez a rendkívül érdekes és a Ház hangula­tát jellemzően tükröző tény ma is válto­zatlanul fennállott. A javaslattal szemben még mindig nem jelentkezett szónok, s így ma déleltt a Keresztény Párt vezér­szónoka, Makray Lajos beszélt ugyancsak a javaslat mellett. A legközelebbi szónokok Gürtler Dénes felvidéki és Eckhardt Ti­bor független kisgazdapárti képviselők lesznek, de nemcsak Gürtler, hanem Eckhardt is a javaslat mellett iratkozott fel s így könnyen lehetséges, hogy a mai napra később sem lesz ellenzéki szónok. Ez a körülmény természetszerűleg biz­tosítja a javaslat megszavazásának óriási fölényét. Ez a fölény kisebb hullámzások­nak csak a részletek tárgyalásánál lesz alá­vetve. A képviselők közül igen sokan ter­jesztettek be igen nagy számban módosítá­sokat. A házszabályok rendelkezése úgy szól, hogy móódosítási indítványt csak a törvény­­javaslat tárgyalásának megkezdése előtt terjeszthetnek be a képviselők és ha már a javaslat tárgyalása megkez­dődött, csak a kormány, vagy az elő­adó javasolhat új módosításokat. A képviselők részéről közel száznegyven módosító indítványt terjesztettek be s eb­ben a nagy számban a baloldali képviselők vezetnek. A kormány részéről már folytak tanácskozások a benyújtott módosítási in­dítványok ügyében. Értesülésünk szerint az elhatározás változatlanul az, hogy a kormány olyan módosítási indítvány­hoz, amely a javaslat lényegét érin­tené, nem fog hozzájárulni. A MÍP bizottsága tárgyalja a földbirtokpolitikai javaslatot A képviselőház plénumának ülésezésével egyidőjűen a Magyar Élet Pártjának föld­­mívelésügyi, birtokpolitikai, közjogi és pénzügyi csoportjai a Ház egyik értekez­let­­termében ülést tartottak, melyen­ a birtokpolitikai törvényjavaslat részle­tes tárgyalását folytatják. Mire a Ház a zsidójavaslattal végez, minden valószínűség szerint ez a törvény­­javaslat is elő lesz készítve a plenáris tár­gyalásra. Egyébként holnap interpellációs nap lesz a képviselőházban. Tizenhét interpel­lációt jegyeztek be a szerdai ülésre. A mai ülésről következő részletes tudó­sításban számolunk be. A mai ülés A képviselőház mai ülését 10 óra után pár perccel nyitotta meg Szinnyey-Merse Jenő alelnök. Az ülésen a kormány részé­ről Tasnádi Nagy András igazságügy­miniszter jelent meg. A Ház tudomásul vette, hogy Báza Kál­mán országgyűlési képviselő mentelmi jo­gának megsértését jelentette be. A beje­lentést a mentelmi bizottsághoz utasítot­ták.­­ . Ezután folytatták a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló törvényjavaslat vitáját. Vitéz Makray: A magyarság érdekében nem térhetünk napirendre a tarthatatlan status quo felett Vitéz Makray Lajos volt az ülés első szónoka. Előrebocsátotta, hogy a tör­vényjavaslattal szemben való állás-, foglalást pártja nem tette pártkér­déssé, ennek következtében beszéde az ő egyéni felfogását és meggyőződését tük­­rözteti vissza. Hangoztatta, hogy a kér­dés bírálatánál le­­­el­­bántani magunkról minden zavaró érzést. Ez a törvényjavaslat nem azért ké­­­­szült, hogy büntessen s megtoroljon,­­ hanem azért, hogy a magyar keresz­t­­ény társadalmat megmentse és fel­­­­emelje. Nem a gyűlölet volt ennek a javaslatnak a lendítő és indító ereje, hanem a keresz­tény magyar társadalom iránti szeretet. A gyűlölet nem inspirálhat, nem irányít­hat. A gyűlöletből éppen elég volt. Mai kuszátt életünk voltaképpen a ve­zető erővé feltolakodott gyűlöletnek ke­serves és szerencsétlen konzekvenciája.­­Azokat a mély sebeket, amelyeket a gyű­lölet vágott ezen a világon és az emberi-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék