Esti Ujság, 1939. június (4. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-01 / 123. szám

Budapest,1930 június X. Negyedik évf., 123. sz. Szerkesz­téség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda, Budapest, Vitt, JóZsef­ körút 5. Postatakarékpénzt csekksz. sz. 49.927. Csütörtök 1100 m* Előfizetési ár egy hónapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyes szám ára hétköznap és vasárnap 10 fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási Iroda telefonja *1-444-00 lté­t a kési­ s az első titkos választáson úgy döntött, hogy ebben az országban nem lehet többé más politikát foly­tatni, mint jobboldalit, fajvédőt és szociálisat. Titkos, befolyásolástól men­tes volt ez a választás. A legsötétebb rosszindulat, a legelszántabb önigazo­lási kísérlet se foghatja rá, hogy bárki is terrorizálni akarta volna a magyar tömegeket. Ellenkezőleg! A többségi párt s ennek élén Teleki Pál gróf imponáló korrektséggel ügyelt a fair play-re, amely, a miniszterelnök saját szavai szerint „talán túlment az egy­szerűség határán is”. És mégis! A szo­ciális népi politikáért küzdő Magyar Élet Pártja olyan hatalmas többséggel tért vissza a parlamentbe, amilyenre nem volt még példa a nyílt választások történetében sem! Győzött hirdetett elveivel. Tömegeket állított maga mellé az elért nagy eredményekre való hivat­kozással. S az elveknek, érveknek pom­pás érvényesülése mindennél ékesebben bizonyítja a magyar nép politikai nagy­korúságát és a magyar parlamentariz­mus használhatóságát. Úgy hisszük, mindenkit megnyugtat, hogy ez a népítélet titkosan, elfüggö­nyözött szavazóhelyiségek magányában hangzott el. Ha nem így történt volna, azok a frakciók és azok a politikusok, akik jól megérdemelt vereséggel hú­zódtak el a választás csatateréről, most a liberális sajtó segítségével újra fel­lármáznák az országot és a külföldet a terror és lélektiprás hátborzongató rémmeséivel. Most, mikor ez az utolsó fegyver is kiesett kezükből, nem ma­rad más számukra, mint­ az utólagos lelkiismeret-vizsgálat. Ennek során pe­dig — legalább önmagukban — meg­állapíthatják, hogy az alkotó jobboldal politikája volt hasznos, helyes, és nem az az irány, amit ők követtek. A ma­gyar nép nem kívánta bizalmával meg­tisztelni az öncélú politikusokat, a disszidálókat, a zsidóvédelem profesz­­szionista bajnokait, az élvcserélgetőket, a reformok gáncsolóit és a liberális sajtó kegyének haszonélvezőit. A dolgozó emberről, a névtelen vá­lasztóról — akire haj, de sok­at hivat­koztak a márványtermek vacsorázó asztalai mellett — kiderü­lt, hogy ke­ményen ragaszkodik az élvhűséghez. Nem tisztel senkit és nincs bizalommal senki iránt, aki nem ragaszkodik meg­győződéséhez. Az eszmékhez való ra­gaszkodás terén pedig mérhetetlen fö­lény mutatkozott a szegedi fajvédő­­gondolat táborában. S akik azt hitték, hogy a politika még mindig „úri hun­cutság” — ezért tűnnek el megérde­melten a magyar közéletből. A választásoknak első nagy eredmé­nye a nemzet fellebbezhetetlen akarata folytán egy jobb, tisztább, becsülete­sebb közélet lehetőségét teremti meg. Minden politikusnak, minden pártnak és frakciónak irányt mutat arra, hogy a jövőben véget kell vetni egy régi vi­lág stílusának. Igen! Vége van a szemé­lyi törtetésnek, a politikai cselszövések, mesterfogások kétkulacsos rendszeré­nek. Állni és maradni kell a hirdetett elvek mellett. Felolvadni a nemzet szol­gálatában. Alárendelni minden szem­pontot a tömegek nagy érdekeinek. A Magyar Élet Pártjának hatalmas többsége biztosítja, hogy ez meg is fog történni. S ezzel olyan légkörben kez­dődhetik az országépítő munka, amely valóban méltó az ítéletet tartó magyar nemzethez. V­­áratlan arányú többségben lesz a Teleki-kormány a képviselőházban Az Esti Újság közli a megválasztott képviselők teljes és pontos névsorát A pünkösdi kétnapos választás eredményének képe teljes egészében ki­bontakozott. A végső eredmény számadatai fényesen demonstrálják azt az óriási lelkesedést, mellyel az ország keresztény magyarsága a Magyar Élet Pártja és az országépítő jobboldali kormányzati politika mellett felvonult. A titkos szavazás olyan diadallal juttatja be a kormányzati politika képvi­selőit az országgyűlés képviselőházába, amire nyílt szavazás mellett sem volt példa s ezzel a többséggel biztos­ította a nyugodt és komoly kormány­zati ügyvitel lehetőségét és azt a hatalmas reformmunkát, melyet a kor­mány az ország érdekében folytatni kíván. A 135 képviselőt választó egyéni kerü­letek teljes és végleges választási eredmé­nyei tegnap estig az egész országban nyil­vánosságra kerültek és végleges eredmé­nyek futottak be a fővárosból, Pestkör­nyékről, valamint az összes lajstromos választó törvényhatósági városokból. A városok választási eredményei is ugyan­azt a képet adja, amit a vidéké: a Magyar Élet Pártja hatalmasan előretört és csaknem minden törvényhatósági város­ban szaporítani tudta mandátumainak szá­mát. A szélsőbal (szociáldemokraták és li­­berálisok) százalékos aránya a man­dátumok számában 4 százalék, a Füg­getlen Kisgazdapárté 5,4 százalék, vé­gül 4 százalék együttesen a kormány­­támogató kereszténypártra, párton­­kívüliekre, illetve a pótválasztás alá kerülő mandátumokra jut. Ezek a százalékos arányok adják az igazi képét a választások végső eredmé­nyének, túl azon a komolytalan magya­rázaton, melyet egyes választási körök a választási eredményből pro és kontra le­vonni kívánnak. És az erőknek ez a meg­oszlása teljes méértékben igazolja azt, amit már a választások előtt írtunk: a titkos szavazás olyan hatalmas többséget produkált a kormánypárt részére, amivel szemben egyetlen ellen­zéki párt, de az elvi és világnézeti alapon legszélsőségesebb ellentétet mu­tató ellenzék együttes összefogása sem tudna komoly erőt reprezentálni. Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy a kereszténypárt, a felvidéki képvi­selők és a jobboldali csoportok egy része is támogatja a kormányt s így a kormány mögött a képviselőházban közel 80 százalékot többség fog állani. A kormánynak közel 80 éro-os többsége lesz a Házban A vármegyei lajstromos választások hivatalos és végleges számadatai csak a mai napon kerülnek nyilvánosságra. Ezek eredményeiből is —­ egy-két kivételtől el­tekintve — a kormánypárt nagy sikere bontako­zik ki. Noha e kerületek számadatai e pillanat­ban még nincsenek lezárva, a választások végső eredményének statisztikája már összeállítható és illetékes hely közlése szerint a következő kimutatást ered­ményezi : Természetesen a nyolc kerület pótválasz­tásának eredménye még fokozhatja az egyes pártok erőviszonyait. Százalékos arány szerint a helyzet az, hogy a Magyar Élet Pártja az összes mandátumok 70 százalékát szerezte meg. A nyilaskeresztesek 10,8 százalé­kát a különböző jobb és szélsőjobbol­dali ellenzéki pártok együttesen 5,8 százalékot, tehát a jobboldali ellenzék­kel együtt 16,6 százalékot kapott. Arról e pillanatban nem is beszélünk, hogy e csoportok közt éles ellentétek van­nak. Magyar Élet Pártja 180 Egyesült Kereszténypárt 3 Független Kisgazdapárt 14 Nyilaskeresztes 28 Nemzeti Front 3 Egyesült Magy­ar Nemzeti Szocialista 4 Keresztény Nemzeti Szocialista 3 Pártonkívüli Fajvédő 4 Népakarat * 1 Polgári Szabadság Párt 5 Szociáldemokrata 5 Pártonkívüli 2 Pótválasztás 8 Összesen: 260 K Megválasztott képviselők az egyéni kerületekben A most már végleges eredmények alap­ján alábbiakban az egész országra kiter­jedő teljes összeállításban közölj­ük a meg­választott képviselők névsorát és politi­kai pártállását: ABAÚJ-TORNA VÁRMEGYE Feségügy: vitéz Szalay László (MKP). Szikszó: Vitéz Attila (MÉP). Gönc: Bar­csay János (MÉP). BARANYA VÁRMEGYE Mohács: Pótválasztás Mischung Kon­rad (MÉP) és Keck Antal (Nyilaskeresz­tes) között. Pécsvárad: Antal László (MÉP). Lásd: Szitz János (MÉP). Siklós: Pótválasztás: Hendrey József (MÉP) és Orsó Mátyás (Nemzeti Front) között. Szentlőrinc: Bognár Gyula (MÉP). BÁCSBODROG VÁRMEGYE Jánoshalma: Gróf Teleki János (MÉP). Baja­ járás: Alföldy Béla (MÉP). Baja város: Reményi Schneller Lajos (MÉP). BÉKÉS VÁRMEGYE Békés: Tildy Zoltán (Független kis­gazda). Békéscsaba: Bencs Zoltán (MÉP). Gyóm­a: Horváth Géza (MÉP). Gyula: Máthé Imre (MÉP). Orosháza: Torkos Béla (MÉP). Szarvas: Pótválasztás: vitéz Zelénváry Szilárd (MÉP) és Tepliczky Já­nos (Függ. kisg.) között. BORSOD-GÖMÖR-KISHONT VARMEGYE Edelény: Martsekényi Imre (MÉP). Mezőcsát: Egry Zoltén (MÉP). Mezőkö­vesd: Krúdy Ferenc (MÉP). Önöd: Nyilas Ferenc dr. (MÉP). ózd: Quirin Leó (MÉP) Sajószentpéter Ronkay Ferenc (MÉP). BIHAR VÁRMEGYE Berettyóújfalu: dr Vajay Károly (MÉP). Biharkeresztes: dr. Zseh Károly (MÉP). Bihar nagyba­jom: Miskolczy István (MÉP). Nagyréta: vitéz Miskolczy Hugó (MÉP). Sarkad: vitéz Leöl­össy Árpád (MÉP).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék