Esti Ujság, 1939. szeptember (4. évfolyam, 199-224. szám)

1939-09-01 / 199. szám

«AZI rtlfAm i¥la: Keresztrejtvény As OsszAlysorsjáték teljes nyereményjeflyxéke a 11. oldalon Ara ültet Budapest, 1930 szept. 1. Negyedik évf., 199. sz. Szerkesz­tőség, kiadóh­ivatal, színházjegy- és utazási iroda, Budapest, Vill. József-körút S. Postatakarékpénzt. csekksz sz. 49.927. Péntek Előfizetési ár egy hónapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyes szám ára hétköznap és vasárnap 10 fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda telefonja *1-444-00 ’ Lengyelország tegnap délután moz­gósított, s ezzel nyíltan is hadiállapotba került. A mozgósítás híre a feszült világpolitikai légkörben természetesen nyugtalanító hatással volt, különösen a semleges és nem elsősorban érdekelt államok látják azóta sötétebbnek a helyzetet. Berlinben, Londonban és Ró­mában azonban nem keltett különös meglepetést a lengyel mozgósítás híre és a mostani tárgyalásokkal kapcsolat­ban nem tulajdonítanak neki túlzott jelentőséget. Emlékeztetnek arra, hogy a helyzet feltűnően hasonlít a múltévi­­hez, amikor a godesbergi tárgyalások idején Csehország ugyancsak mozgósí­tott. A cseh mozgósítás akkor sem aka­dályozta meg a megegyezést és a mos­tani lengyel mozgósítás sem vág elébe a békés elintézés lehetőségének. Han­goztatják, hogy a lengyel mozgósítás tulajdonképpen lényeges változást nem jelent, hiszen Lengyelország eddig is a mozgósítás állapotában volt és így a tegnapi rendelkezésnek inkább hangu­­lat­kelt­ési célja van. Nem fokozza a békés megoldás valószínűségét, de nem is csökkenti túlságosan. A tárgyaláso­kat London és Berlin között folytatják és egyik helyen sem mondtak le arról, hogy az akuttá vált kérdéseket háború nélkül elintézhetik. Rendkívül megélénkült a diplomáciai tevékenység az olasz fővárosban, ahol ugyancsak nyugodtan ítélik meg a hely­zetet és felkészülnek minden lehető­ségre. A fokozott diplomáciai munka célja, hogy minél előbb megoldást hoz­zanak, mert a világ a mostani helyze­tet már nem bírja sokáig. Mindenütt hadilétszámban áll a hadsereg, a fel­vonulások minden irányban megtörtén­tek, a háborús készülődés tetőfokra há­gott,­­ ebben a túlfeszített állapotban egy gyufaszál is robbanhat. Olaszor­szág tevékenysége éppen azért arra irányul, hogy minél előbb történjék va­lami és a mostani idegtépő bizonytalan­ságot tiszta helyzet váltsa fel.­ ­ A diplomácia lázas Éjszakája a lengy­el mozgósítás után Még mindig egyenlő a háború és béke esélye nagyfontosságú tanácskozások indultak Ankarában és Madridban Brüsszel, augusztus 31. Annak ellenére, hogy a német—angol jegyzékváltás tartalma még nem ismeretes, a csütörtökön reggel beér­kezett londoni, berlini, párisi és varsói jelentések alapján ismét kedvezőtlenebb megítélés lett úrrá a béke kilátásai tekintetében. Különösen a Párisból érkező jelentések idézték elő ezt a sötétenlátóbb megítélést. A pesszimizmust nagymértékben fokozta a lengyel mozgósítás híre. Varsóból általában a legkomorabb hírek érkeznek, amelyekből azt olvassák ki, hogy Lengyelország általános mozgósítást hajtott végre. Mindamellett hangoztatják, hogy a leg­utóbbi napokban felszínre került remén­ykedést nem szabad feladni és a közvetítő akciók sikerében továbbra is bízni kell. A semlegesek véleménye szerint azok a katonai készülődések, amelyeket nemcsak Lengyelországban, Német­országban, Franciaországban, Angliában és Olaszországban, hanem a semleges országokban is, mint például Bel­giumban, Hollandiában és Svájcban végrehajtottak, egyre inkább mutatják, hogy a jelenlegi helyzetet nem lehet a végtelenségig meghosszabbítani Az ál­talános mozgósítás a legtöbb országban jóformán már véget is ért és ez nem bíztató jel a békés kibontakozásra. Az a körülmény azonban, hogy a legújabb angol—német jegyzékváltást is mind­két részről oly diszkréten kezelik, arra mutat, hogy nagy­ súlyt helyeznek a békés kibontakozásra. Róma: ----------- w , Danzig körül az ut órában súlyosbodott a helyzet Róma, augusztus 31. (Az Esti Újság római szerkesz­tőjének telefonjelentése.) Olasz politikai körökben a lengyel ha­tárról érkező hírek alapján az a vélemény alak­ult ki, hogy jóllehet a válság nemzet­közi viszonylatban az angol-német tár­gyalásokkal kapcsolatban nem követke­zett be újabb súlyosbodás, a danzigi kér­dés körül azonban a helyzet az elmúlt huszonnégy óra alatt súlyosbodott. Az olasz lapok vezető helyen danzigi híradásokat közölnek és rámutatnak arra, hogy a lengyelek mindent elkövetnek a danzigi határon, csakhogy olyan reakciót váltsanak ki a danzigi katonaságból, amely­nek alapján megtámadhassák és elfoglal­hassák a szabad államot. Mint már meg­állapítottuk, Róma továbbra is nyugodtan szemléli a nemzetközi eseményeket és ró­mai politikai körökben korántsem mutat­kozik olyan sötét pesszimizmus, mint amilyen a francia körökön lett úrrá a len­gyel általános mozgósítás bejelentése után. Rómában biztosra vették, hogy a lengyel általános mozgósítás előbb, vagy utóbb megtörténik és éppen ezért ez semmiféle meglepetést sem okozott. A lengyel mozgósítás tehát olyan tényezőt jelentett a nemzetközi válságban, amellyel szükségszerűen számolni kell és ezért ezt a tényezőt nem szabad az általános európai válság súlyosbító momentumaként felfogni. A válság római vélemény szerint péntek, vagyis az angol-német tárgyalások megkezdése óta stagnál. Mivel senki sem ismeri azoknak a diplomáciai jegyzékek­nek tartalmát, amelyeket Németország és Anglia cserélnek ki egymás között, ter­mészetesen nem lehet tudni, vájjon a ku­lisszák mögött is ez-e a tényleges helyzet Lehet ugyanis, hogy Anglia és Németor­szág között a válság megoldására már történtek olyan kedvező lépések, amelyek előbb, vagy utóbb éreztethetik hatásukat a gyakorlati életben is. ­ Két lehetőség Római politikai körök véleménye szerint a nemzetközi válság a mai nap fő­folyamán elérkezett végső stádiumá­hoz és biztosra vehető, hogy a most következő huszonnégy óra alatt már végleges döntés történik vagy az egyik, vagy a másik irányban. Rómában már nem bíznak egy közvetítő megoldásban és csupán két eshetőséggel számolnak: 1. Angol-német tárgyalások során Anglia és Németország megegyezett bizonyos alapelvekben és így ezek a tárgyalások a most következő huszon­négy óra folyamán döntő stádiumba jutnak. 2. Anglia és Németország nem tudott megegyezni a további tárgyalások alap­elveiben és a tárgyalások a most kö­vetkező huszonnégy óra alatt megsza­kadnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék