Esti Ujság, 1941. június (6. évfolyam, 125-147. szám)

1941-06-30 / 147. szám

Új filmgyártó vállalat alakult Kolczonay Ervin, a Hunnia volt sajtófő­nöke filmgyártó-vállalatot alapított, amely működését a közeli napokban már meg is kezdi. Az új filmvállalkozás első alkotása a „Szerelmi láz“ című film lesz, amelynek női főszerepét Dayka Margit játssza. A Elhalasztották a katonaszerzők hangversenyét A magyar katona zeneszerzők és írók június 29-re a Gellért-szállóban tervezett hangversenyét a légoltalmi rendelkezések, valamint a katonai ünnepségekre vonatkozó korlátozások miatt augusztus 24-re halasz­tották. A zene- és irodalmi estet az Uránia­­filmszínházban tartják meg. A megváltott jegyek az augusztus 24-i estre lesznek érvé­nyesek.­­** A „Szöktetés“ a Károlyi-kertben A Fővárosi Képtár (volt Károlyi-park) kertjében a Magyar Kamaraopera Társulat szombaton a Székesfővárosi Zenekar közre­működésével Mozart vígoperáját, a „Szökte­­tést“ adta elő. A hangulatos környezetben melegen és üdén szárnyaltak Mozart halha­tatlan melódiái. Az előadás harmonikusan összevágó és minden részében jól kiegyenlí­tett volt. Érdeme ez elsősorban Endre Béla karmesternek, aki ezúttal is öntudatos biz­tonsággal és az igazi muzsikus egyéniség tiszta formaérzékével fogta egybe az együt­test. A koncertformában előadott operaszóló szerepeit Senyey Szabó Ilus, Sípos Erzsébet, Sándor István, Kishonti József és Szanati Jó­zsef énekelte szép sikerrel. Az ilyen nyári operaelőadások valóban kultúrmissziót tölte­nek be és ezért népnevelő hivatásukat nem lehet eléggé hangsúlyozni. (l. d.) SZÍNHÁZI MŰSOR: OPERAHÁZ (8 órakor: Operaelőadás a Károly­­kertben) Szöktetés a szerályból. NEMZETI BÁBSZÍNHÁZ (4 és 8 órakor): D. u.: Sok tudó fiú; este: Toldi. ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZ (V49): Minden este és vasárnap d. u.: Becskereki me­nyecske. FÉNYES CIRKUSZ (4, 8 órakor): Minden este, vasár- és ünnepnap d. u.: Megnyitó műsor. MAGYAR MŰSZINKÖR (06. 8, vasárnap ,4, 6. 8): Mindennap: Marika hadnagya. MOZI MŰSOR: BEMUTATÓ MOZIK: ÁTRIUM FILMSZÍNHÁZ (T.: 153-034) (48. 148. (410. Sz., V., V.: (44-kor is. Rácsnélküli börtön. Híradók.­ • • BELVÁROSI HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ IV., Pe­tőfi Sándor­ ut­ca 6. T.: 181-244.) Magyar-, Ufa- és Fox-hiradók. Színes rajzfilm. Magyar föld. magyar munka. (Kulturfilm.) Rajzos híradó Kanadáról. — Hazatértek a bukovinai magyarok. Folytatólagos egyórás előadások 10—24 óráig. CASINO FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 383-102.) (46. *48. (410. Sz., V., v.: 14-Vtfr­is. Légy résen, Andy Heardy! 2-ik hétre prolongálva. Híradó. CITY (T.: 111-140.) “46, viI. »410. Sz., V. és V.1­944-kor is. Kanada ördöge. Veszélyes utitárs. Hír­adó. Miaum­iSZÍNHÁZA Megkezdődött a Starrfilmgyár átépítése Jelentette az Esti Újság, hogy még a nyár folyamán ismét a magyar filmgyár­tás szolgálatába áll a Pasaréti­ úton lévő Star­ filmgyár. Több mint tíz éve szűnt meg a munka a budai filmműteremben, amely­ben a némafilmek idején számos magyar film készült. A nagy, üvegfalú műterem nem volt alkalmas a hangos filmek gyár­tására és az elmúlt évtizedben, amikor még a magyar filmek rentabilitása igen kétséges volt, nem akadt vállalkozó arra, hogy átépítsék a filmtelepet és felszereljék a hangos filmgyártáshoz szükséges beren­dezésekkel. A hatalmas lépésekkel fejlődő magyar filmgyártás azonban az utóbbi, esz­tendőben csak bravúros munkával tudta kellőszámú filmmel ellátni a magyar film­­piacot, éppen a műteremhiány miatt. A Hunnia és a Filmiroda műtermei előtt szinte sorban várakoznak a producerek, hogy terminust kaphassanak filmjeik el­készítésére. A Hunnia filmgyár vezérigazgatójának, Bingert Jánosnak kezdeményezésére a ma­gyar filmhatóságok hozzájárultak ahhoz, hogy a volt Star-filmgyár újra megnyíl­jék, mint a Hunnia filmgyár pasaréti fiók­­­vállalata. A tárgyalások már a múlt hó folyamán befejeződtek a filmgyár tulaj­donosával, a Telekértékesítő Kft-vel és az elmúlt napokban aláírták a szerződéseket és a Hunnia átvett­e az egész épületkom­plexumot. Az átalakítási és tatarozási munkálatok még ezen a h­éte­n megkezdőd­nek. A műterem üvegfalai helyett hang­­szigetelő­ falakat húznak fel, megváltoz­tatják az egész tetőszerkezetet, kicserélik a villanyberendezéseket, felszerelik a mű­helyeket, átépítik az öltözőhelyiségeket és kitatarozzák az irodákat, valamint be­szerelik a hangosfilmgyártáshoz szüksé­­g-,ér össze berendezéseket. Az átalakítási és berendezési munkák a teljes felszere­léssel együtt másfélmillió pengőbe kerül­nek. A tervek szerint augusztus közepére készülnek el a munkával, amelyet a Hun­nia szakembereinek vezetése alatt végez­nek. Az első film forgatására már augusz­tus második felében sor kerül. A Hunnia pasaréti műtermeiben készül el majd a jövő évad számos magyar film­je, m­ert — mint ismeretes — a Hunnia Gyarmat­ utcai két nagy stúdióját szep­tember elsejétől a német filmesek bérel­ték ki, akik féléven keresztül dolgoznak Magyarországon, úgyhogy a Gyarmat­ ut­cában szeptember elsejétől csak egy mű­terem áll majd a magyar filmgyártók ren­delkezésére. Ennek ellenére a jövő évad­ban éppen a Star-filmgyár üzembeállítá­sával nyolc-tíz filmmel több fog elkészül­ni, mint az elmúlt filmgyártási kampány emiatt. rDísd)C'uiatatá a őQ&yal cAp ollóba a: „Lützow sasok“ A német háborús filmgyártás egyik leg­hatalmasabb filmje, a „Lützow sasok“ ma kerül a magyar közönség elé. A német har­ci pilóták hősies küzdelmeit bemutató nagy­szabású és nagykiállítású filmet, amelynek elkészítésénél közreműködött a német légi­haderő számos egysége, a Royal Apollo tűzte műsorára. A kivételes érdekességű és értékű film díszbemutatója fél nyolc óra­kor lesz és azon megjelenik politikai, kato­nai és társadalmi életünk számos előkelő­sége. Délutáni előadások a Szigetszínpadon Mivel a légvédelmi intézkedések és az el­sötétítés miatt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon esti előadásokat nem lehet ren­dezni Bubik Árpád, a szigetszínpad igazga­tója tervbe vette, hogy az elsötétítés tar­tama alatt délután tart előadásokat a gyep­­színpadon. Egyelőre nincs arról szó, hog­y a ■S­ ..Három a kislány”-t hozzák ki ezekre a dél­utáni előadásokon, hanem olyan produkciót készítenek elő, amelyek különleges világítási effektusok nélkül is látványosak és előad­hatók. Bubik Árpád most tanulmányozza a délutáni előadásokra alkalmasnak látszó darabokat és rövidesen meg is kezdődnek az érdekes kísérletek előkészítő munkái. Július 19-én lesz Nagy Alice és Végh Sándor esküvője Nagy Alice, a fiatal szőke filmsztár július 19-én esküszik örökhűséget Végh Sándor he­gedűművésznek. Nagy Alice nemcsak a film­­bent tűnt fel bájos megjelenésével és üde játékával, de elvégezte a Zeneművészeti Fő­iskola zongoratanszakát is, ahol szintén elis­merték komoly tehetségét. Végh Sándor a Székesfővárosi Zenekar első hangversenymes­tere, egyike a legkiválóbb fiatal hegedűseink­nek, aki éppen most k kapott egy nagyszerű ajánlatot Európa egyik legnagyobb zenekará­nak koncertmesteri tisztségére. Végh Sándor azonban itthon marad, mert — amint érte­sülünk — itthon kap az ősszel tehetségéhez méltó művészi feladatot. Az esküvő Nagy Alice szülővárosában, Komáromban lesz. PESTI ESTÉK JÖJJÖN VELÜNK SZÍNHÁZBA AZ ESTI ÚJSÁG KEDVEZMÉNYES SZÍNHÁZJEGY IRODÁJA ÚTJÁN Színházjegyirodánk VIII., József­ körút 5. szám­, hétköznapokon és vasárnap reggel 9 órá­tól este 8 óráig áll olvasóink rendelkezésére. • Telefonrendelés 140-000, 144-401. CORSO (Tel.: 18-28-18.) 146. (48. (410. Sz., V., V.: (44-kor is. Az asszony, az orvos és a harmadik. DÉCSI FILMSZÍNHÁZ (T.: 125-952. 121-343.) (46. (48. (410. Sz., V., O.: (44-kor is. Szökik a kislány. Híradók. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (T.: 189-543. 189-707 ) (46. (28. (410. Sz., V.: (44-kor is. Havasi vadmadár Híradó. HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (VII., Erzsébet­ körút 13. T.: 222-499.) Magyar-, Ufa- és Fox-híradók. Színes rajzfilm, A munkásifjúságért. (Kulturfilm). Rajzos híradó Kanadáról. Hazatértek a bukovinai magyarok. Folytatólagos egyórás előadások 9—24 óráig. Hűtött nézőtér! PALACE (T.: 22-12-22.) 11. 2. %5. 7, »L.10 órakor. A Manderley-ház asszonya. 5-ik hétre prolongálva. HADI­AS FILMSZÍNHÁZ (T.: 122-098.­ Vcb, ft 8* %10. Sz., V., VH-kor is. András. ROYAL APOLLÓ (T.: 222—002). »L»6, »48. »i1O-kor. Sz., V., v.,: 4, 6, 8 és i£-kor. Lützow-sarok. Híradó. SCALA FILMSZÍNHÁZ (T.: 114-411.) 08. 048. s.io. Sz.: V., ü.: 3-kor is. Eszményi asszony. Híradók. Nyitott tető. URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 146-046.) 5. 048. V­IO. Sz.. V., ü.: 1 43-kor, is. Búvárhajók nyugatra. Világhíradók. 3-ik hétre prolongálva.­ ­ MÁSODHETES MOZIK: ADMIRAL (T.: 35-37-07.) ’44. ’46. (48. ’110-kor. V.. ü.. (42 órakor is. .Bécsi, történetek. Híradók. ASTRA 114. ’ 16. ’48 és 1110 órakor. Bécsi víg­asszonyok. Híradók. , BROADWAY FILMSZÍNHÁZ (Telefon: 422-722.) (44. V.B. (48. (410 Sz.. V.. O.­ (42kor Is. Első élő­ adás mérsékelt. Ujhold. Híradók. CORVIN (T.: 138-988.1 («4. (4«. (48, (410. V., U.: (42-kor is. Elkésett levél. Híradók. gúlát­o.i vacsorák lók VI., megálló.) csont (volt Erdős) DÉLIBÁB (volt Winkler. T: 490-130.) 6 és ‘49. V., V.: (43, 315, 7 és 9 órakor. Az arany hiénái. Dzsungel tragédiája. ELIT MOZGÓ (T.: 114-502.) 4 , 6, 8, 10. V. 2-kor is. Iréné. IPOLY FILMSZÍNHÁZ 5, (4,8, (a 10. V. és 1). (43-kor is. Hatodik emelet. kamara (T.: 423-901.) 11, 2, 4, 6, 8, 10 órakor. Aki az igazságot keresi. LLOYD FILMSZÍNHÁZ 146, (48. (410. V. (44- kor is. Elkésett levél. ODEON FILMSZÍNHÁZ (T.: 422-785), (45. 847. ’410. V., ü.: (42.­­(44. (46. (48. ’­10 órakor. Nem gyerekjáték. Híradók. OLYMPIA (Tel.: 423-188.) 11. 2/ 4. 6. 8. 10-kor. Garcia futárja. Híradó. ORIENT FILMSZÍNHÁZ (T.: 114-926.) (44. (46. (48. (410. V., ü.: (42-kor is. Új világ hajnalán. Hír­adók. PALOTA (T.: 156-605.) '44. (46. (48. (410. V., I).: (42-kor is. 9 Agglegény. Híradó. REX (T.: 228-020.) (45. »47. 9. Sz. (44. (46. (48. (410. V. ’42-kor is. Judith. Híradók. TIVOLI FILMSZÍNHÁZ (T.: 123-049 . »44. »46. *48. ■••10. V.: (42-kor is. Kél­ madár. Híradók. TURAN (T.: 120-003). 11. '42, 4, 6, 8, 10. V. V.: 11. 2 stb.: Isten vele tanár úr! VESTA (T.: 222-401.) 11. ’42. ’41 (46. (48. '410. V., v.: 11. 2, 4, 6, 8 is 10 órakor. A táncosnő. ZUGLÓ MOZGÓ 5,­­48. 10. Sz. 4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Madarász. Híradó. BacácaszécC ^ Uát/IU'í'z. étted­Mt IX., I’F^i^-körút 1. f:jjel Hi ny­ilva! TÓTH S*lTIfU muzsikál. «svAngú italok, s;^d fc-ak, f­i g y^4^P é­s s* ki­■ szolgálás. Yi I Wert j nyitva. | i­tál­­ . Kis- I . ker. 2. szám. t­el­efon: 362-331. Tulajdonos VÖRÖSS­­ JÁNOS. Felejthetetlen vacsora kilátású “" orom d­ Harangozó Gyula Operaházunk kiváló balett-táncosa néhány nap múlva Berlinbe utazik, ahol Goebbels miniszter meghívására a berlini táncakadémia nyári tanszakán tart előadást. Paderau isszi meghalt New-York, június 30. Padereweszki, a világhírű zongora­művész rövid szenvedés után elhunyt. 81 éves korában érte utól­a halál Pade­­rewszki Ignácot, a lengyelek legnagyobb zongoraművészét s egyben a legkiválóbb államférfiát. 1880-ban született Lengyel­­országban, Kurilowszka községben. Varsóban végezte a konzervatóriumot, ahol rövidesen tanár lett. Egész fiatalon megismerte nevét Európa, a legnagyobb metropolisok ünnepel­ték, mint a legkiválóbb Chopin-játékosok egyikét. A Századvégi romantikus zongora­művészeinek volt egyik legjellegzetesebb képviselője. Szenvedélyes, forró tónusával, játékának lobogó temperamentumával és egyben borongós szláv érzelmességével el­bűvölte hallgatóságát. Művészetének közép­pontjában Chopin géniusza állott. Művészetét ennek a nagy honfitársának a szolgálatába állította, hatalmas munkát végzett a nemzet­közi Chopin-kultusz érdekében. Mint zongoraművész bejárta az egész vilá­got, de mint komponista is számottevő sike­reket ért el. Nagyszabású zongorakoncertje mellett kisebb, finomművű zongoradarabjait és dalait szívesen vetteti műsorukra az elő­adóművészek. Egyetlen operája komoly si­kert ért el a drezdai bemutatóján 1001-ben. Művészi tevékenysége mellett azonban igen jelentős politikai tevékenysége is. Mint lán­goló hazafi a művészetben elírt összekötte­téseit az oroszoktól elnyomott hazája érde­kében használta fel. A világháború alatt Amerikában agitált az önálló Lengyelország érdekében, majd pedig a Nemzetek Szövet­ségében Versaillesben képviselte mint kikül­dött hazája érdekeit. Nemzete hálás volt értékes politikai munkásságáért és mint egyik legkiválóbb fiát, az államelnökségre emelte. Azonban az öreg művészt már fá­rasztották akkor az ezzel a magas tisztség­gel járó elfoglaltságok, ezért, utóbb vissza­vonult a politikától és ismét hangverseny, körutakra indult. A nagy művészt akkor is­mét úgy ünnepelte Európa, mint fiatalkorá­ban, művészete teljében. Később Svájcba vonult vissza, majd pedig Amerikába uta­zott, ahonnan most elhúnytát jelenti a táv­író.

Next