Ethnographia • 9. évfolyam (1898)

3. Néphit és népszokások - Somssich Sándor: Baranyai népszokások 375

fognak kapni. Ezt csakhamar követi a leány „lefoglalása" 100—200 írttal s ruhaneműekkel; azután pedig mivel a legény nem volt „vizitán" (katona­állításon, sorozáson), a jegyzőnél megíratják a „folamodást", a­mi ha „jóra gyün ki", a lakodalmat még a jégelső sem mossa el. A közben „elgyűrű­zött" mátkapár már a „lefoglalás" napjától kezdve, mint „ura" és „fele­sége" szerepel. Fonál-bál. A Baranya-Ózd vidéki földmíves nép vigalmának egy neme ez , mert megjegyzendő, hogy az e vidéki köznép minden kis társas összejövetelt bálnak, illetve „l­áld"-nak nevez. A vigalmakat — kivéve a lakodalmat — rendesen valamely munkával kötik össze, milyenek: a ház építéséhez való föld- és kőhordás, fahordás, fonálmosás stb. Ez utóbbit, vagy a két utóbbit — egy napon végezve — követő vigalmat nevezik alsó Baranyának némely községében fonálbálnak, illetve „fonál-cuc"-nak, a mi következőkép szokott lefolyni. Mikor a „fehércselédek" „rokkájukat" (rokkájukon, a mit ők „pörgő"­nek neveznek — a kendert) mind fonállá fonták, — a mivel újévre, január első felében szoktak végezni, — a házi­asszony kitűz egy napot a fonálnak megszapulására, a miről jóeleve értesíti a sógoraszszonyt, komaasszonyt, a kiket a fonálmosásra meg szokott hívni, nehogy ők is ugyanazon napon „lúgozzanak" s mossanak. A fonál s vele rendesen a fehérnemű is meg levén szapulva, a ház asszonya meghívja a meghívandó nőszemélyeket sógoréktól, komáéktól a fonálmosásra. Azután a gazda megy el ugyanazon házakhoz, meghívja, meg­kéri a sógort, komát, hogy jöjjenek el, segítsenek neki az általa vett fát az erdőből hazahordani. E meghívások a mosás s fahordás ugyanazon nap­ját megelőzőleg történnek, de azon napon reggel ismétlődnek, a­midőn a hívottak a hívókkal együtt mindjárt el is mennek. Megreggelizvén, a­mi már úgy tíz órakor szokott történni, mennek a munkára, gazda és gazda­asszony , mindegyik egy-egy, pálinkával megtöltött butykost visz magával, mert hát munka közben is jól esik egy kis „melegítő". A fonálmosás vagy a közel eső patakon, tavon, vagy a kútnál történik. Előbbi esetben a par­ton, két, ágas czöveken keresztül fektetett póznán lógó „bokráncsban" (üst), történik a mosás. Ha otthon mosnak , a konyhában, egy házbeli egyén foly­ton vizet melegít, meleg vizet hord a tereferélő mosóknak, a jéghideg víz hatásának ellensúlyozására. Közben a gazdasszony kínálgatására egymásra köszöntgetik a pálinkás butykost. Itt s ott is, a férfiaknál vígan folyik a munka. Midőn már megmosták, kirázták a fonalat, a férfiak is az utolsót „fordulják", a meghívottak hazamennek, s bár erősen, „megparancsolják"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék