Ez a Hét, 1997. július-december (4. évfolyam, 27-53. szám)

1997-11-28 / 48. szám

1997. október 18-án délelőtt, 11 órakor világra szóló esküvőre került sor Buda­pesten, a Szent István-bazilikában. Habs­burg Ottó és Regina hercegnő hetedik legkisebb gyermeke Habsburg György vezette az oltár elé Eilika von Oldenburg német hercegnőt. (A Gödöllőn tartott pol­gári esküvőn Gémesi György polgármes­ter adta össze őket.) A katolikus szertartást Seregély István, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke celebrálta magyar nyelvű igehirdetéssel. A mennyasszony vallására való tekintettel, a német evangélikus lelkész Vahl atya áldot­ta meg az ifjú párt. II. János Pál pápa személyes üzenetét és apostoli áldását Giovanni Battista vatikáni érsek, helyettes államtitkár tolmácsolta. Valószínű ilyen sok arisztokrata nem gyűlt össze egy helyen az elmúlt években, így György Walpurga nővérének ugyan­csak Budapesten tartott esküvőjén sem. A szertartáson részt vett György herceg hat és Eilika hercegnő két testvére. A vőle­gényt édesanyja, az arát édesapja, Olden­burg herceg vezette oltár elé. Mintegy 800 vendég volt tanúja a boldogító igennek. Je­len volt Albert monacói herceg, a spanyol trónör­ökös Fülöp herceg, Bernadette Chi­rac, a franc­ha elnök felesége, Laurent, Bel­gium hercege, ausztriai Zsigmond herceg, Liechtenstein örökös hercege, Marokkó királya, a Jordán trónörökös és számos európai főnemes. Ott volt Horn Gyula miniszterelnök fe­leségével, Göncz Árpádné, a magyar kor­mány számos tagja, a diplomáciai testüle­tek vezetői. A Magyar Televízió (MTV2) tíz kame­rával, másfél órás egyenesadásban közve­títette az esküvőt.­­A közvetítés fő szerve­zője Pintér Miklós, a közvetítés kommen­tátora Cigány György, rendezője Csente­­rics Ágnes volt. A szertartáson a Szent István-bazilika zenekarának és énekkarának előadásában Bach-, Mozart-, Händel-misékből csen­dült föl a Sanctus Benedictus, az Agnus Dei, a Messiás Hallelujája. Az egyházi szertartás után a vendégek a Szépművészeti Múzeumban tartott fogadá­son adhatták át a gratulációkat és a jó kívánságokat a hercegi párnak. A tizenöt fekete limuzinból, több Ford és Mercedes-Benzből, valamint egy gyö­nyörű fekete Jaguárból álló esküvői ko­csisor elhaladását rendőri kísérettel bizto­sították. A hetedhét országra szóló lakodalmat a Gundel étteremben rendezték, melyen Göncz Árpád köztársasági elnök is megje­lent és fogadást adott az ifjú pár tiszteleté­re. A vacsora magyar étkek, ízek, fogások szerint készült, melyet pitykés, mellényes, parasztinges pincérek szolgáltak föl. (Az események egyik beszámolójától megtud­tuk: a tudósítók nem részesültek a grille­zett balatoni fogasérem, a bugaci libamáj­szelet, a dorozsmai harcsafilé, a káposztás tésztával töltött kacsa, a fokhagymás vad­malac, az Esterházy-szarvascomb és egyéb „echte” magyar ínyencségek élve­zetében.) Pongrácz Imre, a kisbéri magánménes tulajdonosa a híres magyar mén, Kincsem egyik leszármazottját ajándékozta a „ki­rályfi" feleségének. Bár a 33 éves György herceg - akinek példaképe édesapja és II. Lipót császár -, már öt éve él Magyar­­országon, ez az idő azonban számára kevésnek bizonyult ahhoz, hogy elfogad­hatóan megtanuljon magyarul. Ennek el­lenére Horn Gyula jóvoltából hazánk utazó nagykövete lett. A NATO- és EU- ügyek kijárásával van megbízva, amihez nem kell sem diploma, sem kifogástalan magyarul tudás. (Mellesleg még az újon­nan indult TV2 igazgatótanácsának is a tagja.) Magyarországi karrierjét a ceremó­nia egyes résztvevői fanyalgással nyug­tázták. A bazilika lépcsőjére lépve a nász­páron kívül egyedül Habsburg Ottót fo­gadta tapsvihar, Horn Gyulát és kor­mányának tagjait már nem. Nemcsak a hazai, hanem a nyugati saj­tó is kiemelt figyelmet szentelt az esemé­nyeknek, Györgynek és hitvesének, akik Budapesten szándékoznak letelepedni. A sajtó szerint (lásd, pl. Magyar Nemzet): A császári utód jól beszél németül, angolul, franciául, spanyolul, olaszul és magyarul. A gimnázium elvégzése után egy autóba­leset meghiúsította eredeti elképzelését, hogy belépjen az osztrák hadseregbe, így az innsbrucki egyetemre ment jogot tanul­ni. Ott azonban hamarosan kiderült: a jo­gászi pályát nem neki találták ki. Inns­bruckból Münchenbe vette útját, hogy az ottani egyetemen politika- és történelem­­tudományt hallgasson. Madridot sem ke­rülted: ott a spanyol és az iszlám történe­lem keltette fel érdeklődését. Ám a szíve a média felé húzta őt. Rövid ideig újságírós­­kodott. Ez idő alatt eljutott Pakisztánba, Jordániába és Egyiptomba is. Bár kezdet­ben apja nyomdokain az Európai Unióval Az elfelejtett múlt Az év­­ kezdett el foglalkozni, mégis hamarosan átnyergelt a televízióhoz. Hogy az ifjú párnak ne kelljen a hétköz­napi dolgokkal bajlódnia, egyik amerikai barátjuk személyzettel együtt magán­repülőt küldött számukra, amellyel két­hetes nászutukra indulhattak a titokban tartott messzi trópusokra. A tradicionális spanyol mantillás (fejet és vállat takaró feltornyozott) fekete csip­­kefátylas előkelőségeket, a legújabb feke­te, vörös, ciklámen stand-szalmakalapos divatnak hódoló hölgyeket ámulva bámu­ló plebsz soraiból többen hinni szeretnék és remélik: a nászútról hazatérő Eilika - hasonlóan Lady D. -hez - meglátogatja majd a szegény családokat, támogatni, se­gíteni fogja a rászorultakat, a betegeket, a nyomorékokat, az éhezőket. (Sokba fog még nekünk kerülni ez a Diana hercegnőre emlékeztető, azt utánzó látogatás, amiből a legtöbb haszna valószínűleg a Habsburg­­háznak lesz!) A Dózsa György keresztesei (latinul cruciati, cruciferi) után átvett és elnevezett kurucok Bocskai, Thököly, a Rákócziak, Bercsényi, Vak Bottyán, Esze Tamás, Czedler Orbán, Petőfi, Kossuth foroghat­nak sírjukban.­­ A hét évszázados Habs­­burg-ház tündöklése után a magyarság és a modern európaiság békés szelleme talán nem feledteti Európával, hogy hazánk a vasfüggöny leeresztése előtt a Nyugat szerves részét képezte. A történelmi múlt Már Mohács előtt és után is az udvari párt a Habsburgokban kereste támaszát. A Habsburgok kezén lévő ún. királyi Ma­gyarország nagy része azonban szinte ál­landó harcok színhelye volt, melyet a Habs­burg királyok elsősorban az osztrák örökös tartományaik védőbástyájának tekintettek. Georg Habsburg, azaz Habsburg György Ausztria utolsó császárának és Magyarország királyának I. Károlynak unokája, akit 1916. december 30-án IV. Károlyként koronáztak meg a budavári Mátyás-templomban. Apja Franz Josef Otto von Habsburg, aki Ferenc József Ot­tó Róbert Mária Antal Miksa Henrik Six­tus Xavér Félix Renát Lajos Gaetán Pius Ignác néven született 1912. november 20- án. Az utolsó Lothringenben a Reichenau melletti Wart­holy villában. EX A HÉT

Next