Fehérvári Napló, 1948 (3. évfolyam, 148-301. szám)

1948-07-01 / 148. szám

3 FEHÉRVÁRI I fe ré n i­k­e ■ Imi hmm1 miiwaiiÉniíirn Érdekes iskolai csoportkép látható az egyik belvárosi ke­reskedés kirakatában. Felnőtt «diákokat», a Dolgozók Gimná­ziumának végzett növendékeit ábrázó­ják a k­é­pek, — 24-en fejezték be tanulmányuk, most, a demokrácia jóvoltából. Gratulálunk... * Mint hallottuk, július elején többb nagyszabású, jótékony­­célú táncmulatságot rendeznek az egyes szervezetek Fehérvá­rott.­ * Megírtuk, hogy a gépkocsi­vezetők rendbehozták a Varkocs teret, a medencébe még halakat is elhelyeztek. A halak már hiányoznak. Valaki ellopta őket. * A törvényszéki járásbíróság és ügyészség tisztviselői folytat­ják gyárlátogatásukat. Pénteken az Aluminium gyárba látogat­nak el, hogy megismer­kent­jenek a munkásokkal és azok fárasztó munkájával. * Sisakot kaptak a fehérvári rendőrök. A könnyű nemezsisak nemcsak festői külsőt kölcsö­nöz, hanem — mint a rend őrei mesélik — kitűnően véd a nap heve ellen. * Vannak még ötletes emberek. Ilyen az a fiatalember, aki az egyik belépődíj-mentess ünnep­ségen elhelyezkedett a bejárat­nál, egy forintért «jegyeket»­ kezdett árusítani. Miután rövid idő alatt csinos összeget összeszedett, éppen kereket akart oldani, amikor az egyik rendező figyelmes lett rá és át­adta a rendőrnek. Sztrájkfu­iván­l Olaszországé Olaszországban mind hevesebben nyilvánul meg a nép ellenállása az elnyomó Amerika zsoldjába, szegeden Gasperi-kormány ellen. A munkásság egész Olaszországban sorozatos sztrájkokat rendez. Jú­lius 2-án"a közüzemek és színhá­zak dolgozói, 6-án a vegyészeti, fém, üveg és cukoripar munkásai állítják le a munkát, míg 7-én a villanyművek alkalmazottai lépnek általános sztrájkba. ­ Csökkentették a gyümölcs­­konzervek árát. Az Országos Köz­ellátási Hivatal rendelete értelmé­ben a gyümölcskonzerv készítésé­hez felhasznált répacukor önkölt­ségi értéke a gyártásnál kg.-enként legfeljebb 1 forinttal vehető figye­lembe az eddigi 9,60 forinttal szem­ben. A csökkentést az tette lehető­vé, hogy a gyárak teljesen adómen­tes cukrot k­vpnak a jövőben. A dolgozók tehát ezentúl jóval ol­csóbban juthatnak hozzá a gy­­r­m­­ölcskonzervekhez. Rádió, villanyvasaló fű­z­­. eladása, javítása. CSlljárok nagy választékban. Szabó és Magyar Nagy Sándor u. 6. (Fikiti Sírni szimbit) ! HEHEBTIHI NA ÜLŐ Két pásztorgyerek megrendítő szerencsétlensége Az egyiket megölte, a másikat súlyosan megsebesítette a mezőn talált ágy­úlövedék A háborúból visszamaradt rob­banóanyag újabb halálos áldozatot köve­­telt Pátka halárában. Kelemen Sándor pátkai kisfiú a mezőn juhokat őrzött, közelében pedig Kántor Imre malacokra ügyelt. A két gyermek egy tűben csillogó ágyulöve­­dékre lett figyelmes. Kelemen felemelte a lövedéket és arébb akarta vinni. Közben meg­­boltott és kiejtette a kezéből. A lövedék egy kőre esett, hatalmas döregel felrobbant és mindkét kis­fiút súlyosan megsebesítette. Mind­kettőt beszállították a fehérvári kórházba, azonban Kelemen Sán­doron már­­nem lehetett segíteni, rövidesen meghalt. Letették a fogadalmat a cséplési ellenőrök Ünnepélyes keretek között tették le a fogadalmat a most kinevezett községi cséplési ellenőrök. Kedden Válon, szerdán Adonyban, csü­törtökön Sárbogárdon, pénteken Móron a járás összes cséplési el­lenőrei összegyűltek, hogy­ meg­hallgassák dr. H­a­ls­a­i László fő­ispán és dr. Kispéter István al­ispán útmutatásait és a FÉKOSz vezetőinek útbaindító tanácsait ne­héz és felel­ősségtel­jes munkájuk elkezdése előtt. A megyeházán gyűltek össze a fehérvári járás községeibe kineve­zett cséplési ellenőrök, a községek földmunkás és parasztszervezetei­nek legjobbjai. Szabó Elek mi­niszteri tanácsos az Országos Köz­ellátási Hivatal nevében ismertette a cséplési ellenőrök munkáját és felhívta figyelmüket arra, hogy rendkívül fontos feladat vár rájuk a közell­átás megjavítása érdeké­ben. Makra Géza, a FÉKOSz köz­ponti vezetőségi tagja beszélt ez­­után a megjelentekhez és kérte, hogy munkájukkal szerezzenek jó hírt a FÉKOSz-nak is. Dr. Hazai László elvtárs, főispán rövid buz­dító beszédet intézett az új ellen­őrökhöz, majd Györffy László, a megyei Közellátási Hivatal veze­tője a nevelési kérdésekről be­szélt. Ezután a gyűlésen résztvevő köz­ségi jegyzőkből alakult bizottság előtt tettek fogadalmat a cséplési ellenőrök, hogy mindenben a nép és a demokrácia érdekeit fogják szem előtt tartani, így teljesítik fel­adatukat. Nagy érdeklődés Ausztriában a munkásdelegáció magyarországi élményei iránt Legnagyobb élményük : május 5-e, a munkásegység A Magyarországról hazatért munkásokat mindenki kérdések­kel rohanja meg — írja a Volk­­stimme jún. 9-i száma. Mindenkinek mesélni kell ar­ról, hogy mit látott és hogy mi­lyen a helyzet. Néhányan meg­kérdezik, hogy valóban min­den­t megmuttatok-e. " A szociáldemokrata Leopold Höchst tökéletesen beszél ma­gyarul ,és ezért abban a helyzet­ben volt, hogy elsőkézbel sze­rezzen tapasztalatokat. «Termé­szetesen a magyar­­ munkások magasabb fizetést is­ kibírnának mert sok ár ma még nagyon magas — mondotta. De az újjá­­építés hatalmas lépésekkel fo­lyik. A gyárakban majdnem minde­nütt a munkások vannak ve­zetőállásban. A legnagyobb magyar kenyér­gyár igazgatója régebben pék­munkás volt. Az ő vezetése alatt a teljesen szétrombolt üzemet újjáépítették. A májusi felvonu­lás, amelyen az egész munkás­ság résztvett, életem­ legszebb napja volt.• A Fiat-művek pártonkívüli bi­zalmija a legjobban a szociáldemokra­ták és kommunisták közötti egyetértéstől volt e ragadtatva. • Az üzemi bizottságban való helye­kért nincsen veszekedés, azt vá­lasztják meg, aki a legalkalmasabb. »Mindenütt a legkészségesebben feleltek kérdéseimre. Sehol sem ta­pasztaltam terrort. Azt nézhettünk meg, amit akartunk. A szociáldemokrata Weber gép­lakatos a következőket mondja : »A munkás béréért jóllakhat és tö­phetően öltözhet. A fizetése fo­rintban annyi, mint nálunk schil­­lingben. Meglátogattam egy közsé­gi kórházat, ahol az alkalmazottak családjaikkal szépen és olcsón lak­hatnak. Havi 40 forintért az üzemi konyhán kielégítő ebédet kap­nak. A budapesti munkások májusi felvonulása gyönyörű ünnep volt. Szabvány autó és motorkerékpár mantődo­bozok TÖVIS DROGÉRIÁBAN ARANY JÄNOS UTCA 2. 5ZÄÄ 1948. julius 1 ­Járási földművesnap Fehérvárcsurgón A megyei gazdasági felügyelőség és a Felsődunántúli Földművelési T­anács Fehérvárcsurgó közigazga­tási és népi szerveivel együtt jól si­került járási földművesnapot ren­dezett a fehérvárcsurgói kastély kertjében. A földművelésügyi mi­niszter képviseletében Farkas Béla miniszteri tanácsos beszélt, kilátás­ba helyezve a földművelésügyi kormányzat támogatását a fejérm­e­­gyei parasztság részére. Kovács István országgyűlési képviselő sza­vai után Fenyves Pál kertészeti felügyelő a káposztatermelésről tartott szakelőadást, majd a móri gazdaképző iskola növendékei mu­tattak be nívós ku­rlúm­űsort. Hadifoglyok érkeztek Debrecenbe újabb két hadi­fogolyszerelvény érkezett. A 22. szerelvényen 1112, a 23. szerel­vényen 1129 fő. Közülük fehér­váriak és fejér megyeiek a kö­vetkezők: Szabó István Székesfehérvár, Nagyváradi u. 9. Benked Jenő Guttamási, Bori János Sukoró, Breitenbach István Vacsa, Csiz­­marek János Mvásásr, Csajtai­ János Pszabolcs, Egri András Agárd, Fülöp János Cece, Fe­­renczi József Kislány, Felmer Imre Sárszentmiklós, Fekete Já­nos Előszállás, Jánosik János Csákvár, Király József Iváncsa, Kovács Gyula Szbattyán, Meny­hárt Ferenc Baracs, Németh Fe­renc Előszállás, Xikk Lajos Zá­­moly,­ Németh János Sá­rosd, Pintér Ferenc Zámoly, Pacskó Sándor Ercsi, Pácset János Gut­tamási, Pittó János Mvásár, Sza­­nyi Ferenc Sárosd, Sas János Pátka, Csóka János Igar-Vám­­puszta, Csögör Mihály Cece, Frank József Csákvár, Hübler Mihály Bakonykutit, Horváth József Pákozd, Imre Ferenc Sá­rosd, Kalmár József Falubaty­­tyán, Kondor István Seregélyes- Szőlőhegy, Makk László Csóka­kő, Marton József Baracska, Németh József Szabadegyháza, Németh Sándor Csákvár, Reke­­tyei Gyula Alcsut, Szabó János Pátka, Sági Ferenc Moha és Si­pos Pál Nagygyörgyszállás. — A hadigondozási dijak kifize­tése. Felhívják a hadisegélyezet­teket, gondozottakat, hogy jú­liusi segélyeikért az alábbbi na­pokon reggel 8 és 11 óra közötti időben személyesen jelentkezze­nek (Városháza feszt. 5. sz. szo­bában). Július 1-én csütörtökön a hadisegélyezettek, pénteken a múl­t vil­ágháborús h­ad­igond­o­­­zási díjak, hétfőn a jelen világ­háborús hadigondozási díjak, kedden a háborús polgári gon­dozási díjak, szerdán pedig az előírt időben távolmardottak. KATONA kelme­, fonál festése, vegytisztítása r megbizt­­ató Üzlet: Szent Imre u. 2.­­ Üzem: Szeder utca 63. |

Next