Fehérvári Napló, 1949 (4. évfolyam, 202-304. szám

1949-09-01 / 202. szám

Mai számunk 6 oldal Fehérvári CSÜTÖRTÖK 1949. szeptember 1. IV. évfolyam. 202. sz. Éra: SO fillér Sierdáa délután lé! 4-ktr ünnepélyesen fogadfuh 3 Városháza előtt a Komszomo! 120 főnyi küldöttségé! Kedden hlrefatott Fehérváron, h >gg Komszomol kul Jött ég é-kezik a városunkba. ß hir ipen nagy örömöt v«t **t* ki a dolgozók áö ött, akik lelkesen készülőének a Szov­­.íunió h s Kainak fogadtatására és lázasan készítik kü ön öző pjándé aik*t. Ä százhusrtagu Kotnssomol küldöttséget ma, izerd*n -lntan »él négykor ünnepélyesen fogadták a Városház» •t»i té e*. Sate fél 8 órakor * varon knHurházbsn ■ szov fiatalok kultúrműsort adnak, melyen ■etnut-tják a szav lép m^gassbbn-ndü, szocialista művészetét. Üdvözöljük a hős lenini Komszomol küldötteit Irta: NAGY MIKLÓS, a MINSZ megyei titkára \ / íisárnap fejeződött be a v világ ifjúságának haii x>s seregszemléje. Ez a talált­­kozó megmutatta a világ fia-* latjainak elszánt békeakarar tát, harcos kiállást jelea­­lett a háborús gyujlogatók, az angolszász imperialisták el­len. 850 fejérmegyei küldött fia" 1 .személyesen lapasz'alhat­­hogy a leigázott gyarmati­­ek és a nyugali ka pilar a államok kizsákmányolt tlaljai kemény, elszánt bár­ói folytainak a dolgozók véi­­~ét szívó imperialisták ellen, vzl is tapasztalhaljták, hogy i világ ifjúsága a béke és az 3mberiség haladásának leg­főbb biztosítékát a Szoci­alista Szovjetunióban és an-* mák nagy vezetőjében, Sztálin elvtársiján látja. Az egész világ ifjúságának harcos békeakaratát foglalja határozatba a most összeülő Budapesti II. DIVSz Kon* gresszus. Méltó betetőzése lesz ez a kon ere szus a Vitáih ifjúsági Találkozónak, amely megszabja, hogy a haladó fiav talok hogyan egységesítsék soraikat és hogyan harcoljár­nák az imperialisták ellen. Minden nép fiataljai példa­képüknek és vezetőjüknek te­kintik a békéért folytatott harcba a hős szovjet ifjusá,­­got, a Lenin és Sztálin nevel­te Komszomolt. Egy szabad ország fényes jövőjét építő boldog ifjúságot ismertünk meg a Komszomol küldöttei­ben. ft/! cgismertük mi, fejér*­­*Vi megyeiek is a szovjet nép kultúráját és művésze­tét, amely egyedülálló a vilár gon. A VIT kulturvesenyem, dalbai\, táncban, zenében mindenütt az ifjú szovjet mű­vészek diadalmaskodtak. A Főiskolai Világbajnokság szá­maiban 23 főiskolai világj­­bsucseredmény megdöntéséi­vel 'bizonyították be a szov­jet sport magas színvonalát. Ilyen eredményeket csakis szocialista ország ifjúsága ér­het el. ahol ledőlnek a korlá­tok a dolgozók előtt és meg­nyílik a határtalan fejlődés útja. A Komszomol küldöttei '* megkeresték az alkal­mat, hogy itt tartózkodásuk' Során a magyar nép és a ma­gyar ifjúság mennél széle­sebb tömegeivel találkozlias}­­sanak. Amerre járlak, minde­nütt szivükbe zárták őket a magyar dolgozók. A mai na­pon Székesfehérváron fogad­hatjuk a hős szovjet fiatalság 120 tagú küldöttségét, a vi­lág legjobbjának bizonyult művészeit. A Világifjusági Ta­lálkozó' győztes lai Hu reset portja ma, szerdán este né­hány felejthet ellen órán át Ízelítőt ad a szovjet kultúrái­ból. A hős lenini Komszomol fiataljaiban annak a népnek ifjúságát üdvözöljük, amelynek vére hulla tása árán szabadult fel hazánk és in­dulhattunk el a boldogulás utján* Példaképeinket üdvö­­/zöljükl, akikhez hasonlóvá akarunk válni a szocializmust építő munkában, az ellenség­gel vívott kérlelhetetlen harc­ban, a tudás elsajátításában, a haza forró áldozatrakész szeretetében. Megtanulhatjuk tőlük a munkásosztály élcsa­patának, a Pártnak hű és odaacsó követését. JWI i is ilyen ifjúsággá: a szocializmus felépitéi­­sében a Magyar Dolgozók Pártja hű és segédcsapaLává akarunk vállni. Most, hogy megyénkben a hős Komszot­­mol fiait köszönthetjük, meg­újítjuk fogadalmunkat: pél­dájukat követve elszánt, bál­tor, következetes harcosai le­szünk a béke megvédésének, a világ dolgozói összefogásai­nak és a szocializmus építé­sének, hiű követői leszünk a világ dolgozói nagy vezéréi­nek, Sztálin elvtársnak, s leg­jobb magyar tanítványának, szeretett vezérünknek, Ráko­si Mátyásnak* A Jugoszláv fhörméity hazudozásait és kéRöLesosségét újabb Jegyzékben leplezte le a Szovjetunió Moszkvából jelentik :> A jugoszláv kormány augusz­tus 20-án jegyzéket intézett a szovjet kormányhoz. Ez volt a válasz az augusztus 11-ild Jugoszláviához intézett szov­jet jegyzékre. A szovjet kor­mány augusztus 29-én a kö" vetkező tartalmú választ kö­zölte Jugoszlávia kormányá" val: — A jugoszláv kormány iii jegyzéke újabb pletykák és légbőlkapott rágalmak hal­maza. amelyekkel a jugoszláv kormánynak az a célja, hogy álcázza kétkulacsos politikái* iát és becsapja Jugoszlávia népeit. A jugoszláv kormány, — amelyet a szovjet 1 ármány augusztus 11 -i ki jegyzéke, mint a ka ríni iái szlovének ér­dekeinek és Jugoszlávia nem­zeti jogainak árulóját megcá­­fo1 hatatlan tényekkel lelep­lezett, igyekszik cl?ün?c‘ni áru' Iájának nyomait, i 'vok“ Szitk kibújni a 'felelősség alól. és a tőle már megszokott haj­­zug és rágalmazó fogásokhoz folyamodik. Jugoszlávia megkapta volna Szlo vén-Karintiát A jugoszláv kormány azt állítja, hogy Sztálin Renner osztrák kancellárhoz intézett levelében «garantálta az 1938. évi osztrák határokat», hogy Sztálin «Ígéretet tett hogy osztrák határok változatlak nők maradnak.» A szovjet jegyzék idézi ezzel kapcsok latosan Sztálinnak Renner osztrák kancellárhoz 1945. májusában intézett levelét : «Bizonyos lehet affelől, hogy az ön gondja Ausztria épséf­­gét és jólétét illetően az én gondom is. Kész vagyok erő­inkhez és lehetőségeinkhez mérten bármily szükséges se­gítséget nyújtani önnek Ausztria számára.» — Mint látható, Sztálin le­velében egyetlen szó sincs sem «Ausztria határairól», sem «Ausztria határainak vál­tozatlanságáról.» Sztálin levelét két olyan körülmény idézte elő, ame­lyek szétszakítással és függet­lensége elvesztésével fenyet­­gették Ausztriát. Egyrészről egyes angol körökben (érveket szöUek, hogy Ausz riii, Magvarorszá­­got és Délnéme'ország egyes részeit dunai mot­­narchiává egyesitik. Másrészt a szláv államok — köztük Jugoszlávia — bizonyos nacionalista köreiben felvetették azt a tervet, hogy osszák fel Ausztriát a szomszéd államok között. A szovjet kormány hatá­rozottan állást foglalt ez elten, mert ellentmond a demokratiz­mus elveinek. Vájjon ez azt jelenti-e, hogy a szovjet kormány azzal, hogy Auszt­ria feldarabolása ellen foglalt ál­lást, elismerte Ausztria határai­nak megváltozhatatianságát, hogy nem engedhető meg Ausztria határainak módosítása Jugosz­lávia javára? Nem, nem ezt je­lenti. Nem kétséges, hogy Jugoszlávia megkapta volna szlovén Karinthiát, ha a jugoszláv kormány nem viselkedett volna gyáván és gyávasága következtében nem árulta volna el Jugeszlávia nemzeti jogait. Jugoszlávia önként le­mondott követeléseiről D« a rágalmazó kitalálásoknak más fajtájához is folyamodik a jugoszláv kormány. Jegyzékében azt állítja, hogy a szovjet kor­mány nem látja már tovább le­hetségesnek Jugoszláviának a "zlovén-Karinthiára vonatkozó régi igényei védelmezését állitó­­iág azért, mert ennek fejében még külön 50 millió dollárt ka­pott akkor, amikor az ausztriai szovjet vagyont az osztrák kor­mánynak eladták. — A jugoszláv kormány min­den szava hazugság — állapítja meg igen erélyesen a jegyzék. — Nem gondoltuk, hogy a jugoszláv kormány oly mélyre sülyedhet, hogy a Szovjetunióról ennyire ocsmányul és aljasul vé­lekedjék. Kétségtelen, hogy csak a szocia­lizmus és demokrácia árulói és minden emberségből kivetkőzött féktelen fasisztákká vált emberek képesek ennyire pimaszul és za­bolátlanul fecsegni. A szovjet jegyzék szó szerint idézi Kardeljnek, a jugoszláv miniszterelnökhelyettesnek Vi­­sinszkijhez intézett levelét, amelyben a jugoszláv kor­mány lemond Szlovén-Ka­­rinthiáról és csupán arra szorítkozik, hogy két villamoserőtelep igazgatásá­ban különleges jogokat kapjon. A jugoszláv kormány hazug­sága és kétkulacsossága annál nyilvánvalóbb, minthogy az an­gol miniszterekkel az említett tárgyalásokat a szovjet kormány elől eltitkolva, a Szovjetunió hátamögött folytatták. Világos az is, hogy a jugoszláv kormány ezután már nem lép­hetett fel Jugeszlávia területi igényeinek védelmében, mint­hogy a jugoszláv kormány maga mondott le ezekről az igények­ről, amikor 1947-ben az angol kormány képviselőjével titokban megegyezett és ezzel a szovjet kormány számára lehetetlenné tette a jugoszláv igények további védelmezését. Szeretetet ne várjanak Titóék A jugoszláv kormány augusz­tus 20,-i jegyzékében követeli a szovjet kormánytól, hogy az kü­lönös tisztelettel sőt szeretettel viseltessék iránta és hogy ez a tisztelet és szeretet jusson kife­jezésre a jugoszláv kormányhoz intézett szovjet jegyzékekben. A szovjet kormány kénytelen megállapítani, hogy a jugoszláv kormány le­hetetlent kíván tőle. Mindenki előtt ismeretes, hogy a jugoszláv kormány dezertált: a szocializmus és demokrácia táborából átszökött az imperi­alizmus táborába. Meg kell je­gyezni, hogy a szovjet emberek és a szovjet közvélemény nem tiszteli a szökevényeket, nem táplál valami szere­­tethez hasonló érzést irántuk. Meg kell állapítani — bár­mennyire szomorú is ez —, hogy a szovjet ember és a szovjet köz­vélemény, a jugoszláv kormányt a rosszakaratú, ci sekvő desertőrök közé sorolja. Reméljük, a jugo­szláv kormány megérti, hogy nem számíthat a szovjet kormány ré­széről kedvességre és még ke­vésbé tiszteletre — fejezi be a jegyzék, t Fehérvár új élmunkásai Fehérvár üzemeiben mindenütt megtörtént az uj élmun­­ás«k kijelölése. Ä* ötágú csillagok átadása a Weiss és Tutiban már megtörtént, rövideden másutt is végbemegy. H Bauxit gyárban Kovács Gézát, a mechanikai mühelg lakato »át jelölték éimunkásnav társai, mig a Welss és Túliban Stü­ber Igunc és Szapper István elvtáraak mellére került fel a kitüntetés. H Felmayergpár dolgozói Mészáros Illés elvtársat tar­tották méltó »k a kitüntetésre, mig a siözmüv*ktől_ Dudás János és Balogh József munkások kBptak i gen Jelölést. Ä Vadásztöl'éng gyárból Sze-te HRdárné és Noficzer Báróig eivtsr ak ré zeaülnek a nem mindennapi örömben, a MÄV- mühelg dolgozóinak Javaslatára pedig Vadasa József, Gál Jó­zsef és Busa József elvtarsa* veszik át a munkások megbe csülését la jelképező magas kitüntetést. Szerdán este fél 8 órakor a hős lenini Komszomol 120 tagú művészcsoportja tart előadást a Kulturházban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék