Fejér Megyei Hírlap, 1960. augusztus (16. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-17 / 194. szám

Mai számunh tartalmábólt Hegedűs Péter: A visszhang ugyanaz. Bartha Tibor: Tanuló munkások. ^ÓH)\ ■ ' D®m8k Sándor: Az asszony nem engedi? Kifizetődő-e a nyári csibe? A nehézipar első félévi éliizemei A nehézipar ágazataiban, a bányászatban, a villamos energia­iparban és a vegyiparban odaítélték az élüzem címeket az első félévben legjobban dolgozó üzemeknek. Az élüzemek a követ­kezők: Bányászat Di** Münnich Ferenc ehlárs elutazott Moszkvából A Komlói Szénbányászati Trösztnél a Béta bányaüzem, a Pécsi Szénbányászati Trösztnél a szabolcsi bányaüzem, a Dorogi Szénbányászati Trösztnél a tizen­ötbe akna és a tizes akna, a Ta­tabányai Szénbányászati Tröszt­nél a tizennégyes, a tizenötös és a tizenegyes akna, valamint a központi műhely, az Oroszlányi Szénbányászati Vállalatnál a ti­­zenkilences és a hármas akna, a Nógrádi Szénbányászati Tröszt­nél a kisterenyei és a kányá üzem, a Borsodi Szénbányászati Trösztnél a sajóvölgyi és az ede-A sáregresi Kossuth Termelő­szövetkezet tagjai is méltó módon kívánják megünnepelni augusz­tus húszadikát, Alkotmányunk ünnepét. Tervük, hogy akkorra befejezik az összes gabonfélék cséplését, hogy minél előbb a soronkövetkező munkákra csopor­tosíthassák át erőiket, hisz az ünneplés is csak úgy tartalmas igazán, ha az ember eleget tett a termelésben reá háruló felada­toknak. A Kossuth Tsz tagjai együtt ünnepelnek a község má­sik szövetkezetével, a Csók Ist­vánnal s már jóelőre nagy gond­dal szervezik a kultúrműsort és az egyéb szórakozási lehetőségek feltételeit. Ezt annál is inkább fontosnak tartják, mert kedves vendégek érkeznek hozzájuk az ünnepségre. Meghívták az őket patronáló Csepeli Transzfor-Elkésziilt Mór idegenforgalmi nevezetes­séggel lett gazdagabb, elkészült az Ezerjó-bormúzeum. A festői Vén-hegy alatt húzó­dó völgyben áll a börmúzeum épülete. Egy vén pincét alakítot­tak át erre a célra. A tölgyfa kapu felett himbálózó kovácsolt­vas lámpa, a pince előtti kőasz­talok és a hegyoldalon a szőlő­sorok szánté ígérik a móri Ezer­jót. A pince előcsarnokában hosszú deszkaasztal, faragott székek, a falakon mázas cseréptányérok, az ablakban Miska-kancsó és né­hány gyertyatartó. Az egyik sa­rokban elhelyezett bálvány-prést, a régebben használatos ilyen pré­sek mintájára Rappold József, az öreg bognármester készítette. A hosszú asztal mellé vendé­gek telepednek, Bebrics Lajos elvtárs, az Országos Idegen­forgalmi Tanács elnöke, az IBUSZ, a Földművelésügyi Mi» nisztérium megbízottai. Eljött Szénbányászati Trösztnél Ajka és Dudar, az Özd-vidéki Szénbá­nyászati Trösztnél egeresehi, a Mátravidéki Szénbányászati Trösztnél Petőfi-altáró és a gép­üzem, a Várpalotai Szénbányá­szati Trösztnél Ferenc-bánya, a Bányászati Aknamélyítő Tröszt­nél a tatabányai és a borsodi körzet. Az érc- és ásványbá'nyászatban az Or kúti Mangánércbánya Vál­lalat, a Mátrai Ásványbánya Vál­lalat, a Bányagépgyártási Tröszt üzemei közül pedig a Duclos Bányagépgyár. mátor gyár pért és üzemi vezető­ségét s ellátogat a szövetkezetbe a kultúrgárda, valamint a fut­ballcsapat is, hogy a sáregresiek­kel összemérjék tudásukat. Meglesz a feltétele a színes, változatos ünnepségnek, mely sze­rint szombaton délelőtt nagygyűlést tartanak, délután sport-vetélke­dés. este pedig műsor, majd utá­na táncmulatság következik. Va­sárnap folytatják az ünnepséget: kirándulnak a község határába, ahol játékokat é s egyéb tartal­mas programot rendeznek. Az Alkotmány-napi méltó ünnepség megszervezésében a falu vala­mennyi tömegszervezete részt vész, de a legnagyobb szerep a KISZ-szervezetnek jut, amelynek lelkes tagjai irányítják az előké­születeket; Tóth Gyula, a megyei tanács vb. elnökhelyettese és más meghí­vottak ÍSí Bálint György, az Állami Gaz­daságok megyei Igazgatóságának főkertésze ismertette a Móri Ál­lami Gazdaság szőlőtermelésé­nek adatait, majd tájékoztatott a bormúzeum létrehozásáról és céljairól. — Az Ezerjó bormúzeumnak első célja, hogy itt összegyűjtsük a móri borvidék különböző faj­tájú és évjáratú borait összeha­sonlító vizsgálatok céljára. A má­sik fontos feladata pedig a mó­ri bornak, még jobb propagandát végezni, amit külföldi turisták, borszakértők vendégül látásával érünk majd el. Egy kis bemelegítő pohár után Bebrics elvtárs mondta el gondo­latait a bormúzeumról. — A bor nem múzeumba való, azt nem megőrizni, hanem meg­inni kell —- mondta nevetve. Fridmann Mihály pincemester Dr. Münnich Ferenc, a forra­dalmi munkás-paraszt kormány elnöke, a moszkvai magyar ipari kiállítás megnyitásán részt vett kormányküldöttség vezetője ked­den délelőtt elutazott Moszkvá­ból A magyar és szovjet zászlók­kal díszített seremetyevói repü­lőtéren Münnich Ferenc elutazá­sának tiszteletére díszazázad so­rakozott fel. A kormány elnöke A. I. Mi­­kojan, a Szovjetunió Miniszter­­tanácsa első elnökhelyettesének, az SZKP Központi Bizottsága elnöksége tagjának kíséretében érkezett a repülőtérre. Búcsúzta­tására megjelent V. N. Novikov, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese, A. A. Gro­­miko külügyminiszter, Sz. A. Szkacskov, a Minisztertanács Külföldi Gazdasági Kapcsolatok Bizottságának elnöke, J. J. Makszarjov, a Minisztertanács Tudományos Technikai Bizottsá­ga elnökének helyettese, Sz. A. Boriszov, a külkereskedelmi mi­niszter első helyettese, valamint M. V. Nyeszterov, a Szovjet­unió Kereskedelmi Kamarájának elnöke, A. Ny. Nyikiforov, a Moszkvai Városi Tanács Végre­hajtó Bizottságának elnökhelyet­tese. I. Ny. Medvegyev, az SZKP Központi Bizottságának helyettes osztályvezetője, Sz. F. Asztavin, a külügyminisztérium 5. európai osztályának vezetője, F. F. Molocskov, a Külügymi­nisztérium protokol-osztályának vezetője. Jelen volt a repülőtéren Ré­vész Géza, a Magyar Népköz­­társaság moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, to­vábbá a nagykövetség számos felelős munkatársa. Részt vett az ünnepélyes búcsúztatáson a moszkvai diplomáciai képvisele­tek sok vezetője és tagja. Dr. Münnich Ferenc fogadta a dlszőrség parancsnokának je­lentését, majd a magyar és szovjet himnusz elhangzása után A. I. Mikojan társaságában el­lépett a díszőrség arcvonala előtt. A forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke köszöntötte a fogadására megjelenteket, majd a katonai egység díszmenetben — a népszerű Miska bácsi —1 közben gyertyát gyújtott az asz­talon, mert a jó bort így illik inni. i Bebrics elvtárs hozzáértéssel beszélt Mórról, az ittlakó nép nagy munkájáról, amíg a köves hegyoldalakon viruló szőlőket te­remtettek. Nem felejtette el azt sem, 'hogy sokszor harcok dúlták fel'a most oly békés vidéket. — De legyen ez a hely az öröm és boldogság helye, legyen ezen a tájon mindig ilyen nagy­­nagy béke, mint most. A bormúzeumot LehocZki 1st» Ván főmérnök tervezte. Nem ér­hette meg alkotásának megvaló­sulását, négy hete elhunyt. De Itt vannak, akik végrehajtották gon­dolatait: Velez Zoltán, a fiatal Igazgató, Fridmann Mihály és Kollár Márton bácsi még sok munkásember, akik munkájuk­kal öregbítik majd hírünket az idelátogató külföldiek előtt. V. 1. vonult el. Ezt követően dr. Münnich Ferenc mondott beszé­det: Az eddiginél is nagyobb szeret etfel Tisztelt Mikojan elvtárs! Tisz­telt elvtársak! Kedves barátaim! Uraim! Amikor Magyarországról Moszkvába indultunk, bíztunk abban, hogy szívélyes fogadtatás­ban lesz részünk és hogy kiállí­tásunk, amely a magyar nép al­kotómunkájának sikereit tükrözi, elismerésben részesül. A fogadtatás azonban felül­múlta várakozásunkat. A szovjet földön olyan barátok, testvérek között éreztük magunkat, akikkel együtt harcolunk a békéért, a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett éléséért. Úgy éreztük magunkat, mint közös otthonunkban, közös földünkön, ahol együtt dolgozunk, amelyet együtt védelmezünk, amelyen együtt építünk, együtt haladunk a szocializmus, a kom­munizmus felé. Münnich Ferenc meleg sza­vakkal mondott köszönetét a szí­vélyes baráti fogadtatásért, majd így folytatta: — Kedves elvtársak! Legyenek meggyőződve arról, hogy a 'láto­gatás után az eddiginél is na» gyobD szeretetet táplálunk a Szov­jetunió népe, kormánya, a Szov­jetunió Kommunista Pártja iránt az eddiginél is többet teszünk né­peink barátságának fejlesztése és erősítése érdekében. Éljen erős és megbonthatatlan barátságunk! Éljen a Szovjetunió dicső Kom­munista Pártja, a szovjet kor­mány, a baráti szovjet nép! A viszontlátásra, kedves elv­társak! Ezután A. I. Mikojan mondott beszédet: A magyar és a szovjet nép barátsága tovább fejlődik Kedves Münnich elvtárs, ba­rátaink! Az Ön és a magyar kormány­­küldöttség látogatása újabb bi­zonysága országaink, népeink, testvéri barátságának és együtt­működésének. Tanúi voltunk az önök kiál­lítása sikerének — mondotta Mikojan — majd megállapította, hogy a moszkvai közönség igen melegen fogadta a magyar dol­gozók alkotó munkájának lelke­sítő eredményeit. Mikojan hangoztatta, hogy dr. Münnich Ferenc elvtárs nem először járt Moszkvában. — Az ön sorsa úgy hozta ma­gával. hogy sok évet dolgozott Moszkvában a magyar nép ja­vára. Most, mint Magyarország egyik vezető személyisége lá­togatott el hozzánk — mondotta. A Szovjetunió Minisztertaná­csának első elnökhelyettese be­széde végén rámutatott: a ma­gyar és a szovjet nép barátsá­ga tovább fejlődik, erősödik. — Garancia erre kormányaink, népeink közös akarata, nézete­ink, eszméink azonossága — mondotta. Mikojan beszéde végén jó utat kívánt dr. Münnich Ferencnek. A forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke ezután mégegy­­szer szívélyes búcsút vett a megjelentektől, majd beszállt az Aeroflot II—18 típusú repülőgé­pébe. Dr. Münnich Ferenc felesége társaságában Moszkvából Berlin­be, az NDK fővárosába utazott. Dr. Münnich Ferenc rendes évi szabadságát a Német Demokra­tikus Köztársaságban tölti. Tsz-tagoU ingyenes orvosi kezelése A mezőgazdaság szocialista fej­lődése nagy feladatot rótt az, egészségügyre is. Ma már több mint 1800 000 tsz-tag, illetőleg családtag részesül ingyenes orvosi ellátásban, kezeltetheti magát, szükség esetén kórházban vagy szanatóriumban. Közülük 1 400 000, vagyis majdnem másfél millió 1959 eleje óta került be a társadalombiztosításba. A tsz-biztosítás az önkéntesség alapján történik, azok a tsz-tagok részesülnek benne, akiknek ter­melőszövetkezete belépett az SZTK-ba. A tsz-biztosítottak sze­­mélyenkint mindössze hat forint SZTK-járulékot fizetnek, ezzel szemben az egy biztosítottra jutó ellátás önköltsége 55 forint ha­vonta. Jó terméseredmények Tordason A Tordas-erdőrnajori Béke Termelőszövetkezetben augusztus 12-én, pénteken befejezték a cséplést. A munkacsapat kiváló ered­ményt ért el. A napi átlagteljesítménye 190 mázsa gabona volt. A termelőszövetkezet vezetőinek a cséplés befejezése után lehetőségük nyílott számvetésre is, annak megállapítására, hogy egyes gabonafélékből elérték-e, avagy túlhaladták a tervezett meny­­nyiséget. Nos, a szövetkezet kollektívájának nincs oka szégyen­kezésre. A 170 hold búzavetés, a 11 és félmázsás tervezettel szem­ben 13 mázsát adott holdanként. Hasonló jó eredményeket értek el az őszi árpa termesztésben is. A 14 mázsás holdankénti átlagter­méssel szemben 15,3 mázsát csépeltek el minden egyes holdról. A 38 holdas tavaszi árpa termés holdankénti átlaga 11,4 mázsát tett ki a tervezett 8 mázsával szemben. A cséplés befejezése után a szövetkezet tagjai megkezdték a 25 hold cukorrépa és 10 hold takarmányrépa gazolását. Ugyanakkor előkészületeket tesznek a rövidesen megkezdődő silózásra is. Ez főként a silógödrök kitakarítását, rendbehozását jelenti. A 300 holdnyi tarlóból eddig 210 holdat szántottak fel Az aratás befejezése után 30 holdon sűrűkukoricét vetettek másod­növényként és a napokban vetnek még 4 hold fehér mustárt takar­mányozás céljaira. lényi üzem, a Közép-Dunántúli Villamosenergia ipar Tiszapalkonyai Erőmű, Ajkai Dél magyarországi Aramszolgál- Erőmű, Borsodi Hőerőmű, Dunán- tató Vállalat, túli Áramszolgáltató Vállalat, Vegyipar Borsodi vegyikombinát, Mű- füzitői Timföldgyár, Fejér megyei £2éntermelő Vállalat, Forte Foto- Bauxitbánya Vállalat, Lovászi kémiai Ipar, Chinoin Gyógyszer- Kőolajtermelő Vállalat, Almás­­árugyár, Blogal Gyógyszeráru- füzitői Kőolajipari Vállalat, Du­­gyár, Palma Gumigyár, Almás- nántúli Kőolajipari Gépgyár. Az Alkotmány ünnepére készülnek a móri Ezerjó borműzeum Ixféh, mmtpfai XVI. ÉVFOLYAM, 194. SZÁM. ARA: «0 FII,T,ÉR SZERDA, 1960. AUGUSZTUS 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék