Fejér Megyei Hirlap, 1970. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-03 / 2. szám

a tíz évi Ls kedvezmény­­ Január hónapban férfi nylon­ingek 5 '/• árengedménnyel a Fejér megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat / Szaküzleteiben Székesfehérváron: 4 v RUHÁZATI ÜZLETHÁZ és DIVATÁRUBOLT, Liszt Ferenc u. INGBOLT és SIRÁLY DIVATÁRUBOLT, Március 15 u. /IHA \­|/\ SZTÁR DIVATÁRUBOLT, Kossuth a. \ I l/l­lI­­V FV / FÉRFI DIVATBOLT, Szabadság tér. VMHHMHBMf/ ................................. \ KIBKERESKEDELMI ÍV Móron és Bakonycsemjén. .... DIVATÁRUBOLT. Bodajkon és Pusztavámons RUHÁZATI BOLT. 'ZW'' Hójelentés A megye főközlekedési útjain egyelőre nincs prob­léma, fennakadás csak a móri és a bicskei járás út­jain van. A 8-as úton 20 munkagéppel dolgoznak a hó eltakarításán. Kőműves­­búcsúztatás • Az ünnepek előtt búcsúz­tatta a 26-os sz. Építőipari Vállalat a Botocska Pál ve­zette kőművesbrigád a nyugdíjba vonuló Dombi Mihályt. A brigád tagjai elköszöntek Miska bácsitól, aki meghatottan köszönte meg ajándékaikat, s mint mondotta, továbbra is szá­míthatnak rá. Jó szóval, tanáccsal mindig segíti volt munkatársait, akikkel a nagy „családban” élt és dolgozott. Petőfi Sándor születésnapján Szilveszter éjszakáján, Pe­tőfi Sándor születésének 146. évfordulóján, a nagy köl­tőre emlékeztek a Kiskun­ságban. Szülőfalujában, Kis­kőrösön — pontosan éjfél­kor — a fiatalok fáklyás menetben vonultak a nád­­fedeles, nyitott kéményű Petőfi-házhoz. Verseit sza­valták és megkoszorúzták emléktábláját. Hasonlóan zajlott le a hagyományos megemlékezés a másik jeles Petőfi-emlékhelyen, Szalk­­szentmártonban. Itt a helyi Petőfi Múzeum baráti köré­nek tagjai gyertyákat nyúj­tottak a költő apja egykori kocsmájának és mészárszé­kének ablakaiban. A ház melletti téren álló új Pető­­fi-szobornál pedig­­ most első ízben lobbantak fel a fáklyalángok. Röpülj páva­­ népdalvetélkedő A televízió nézőközönsége már megismerkedett a Röpülj páva népdalvetélkedővel, melyet hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára rendez a Művelődésügyi Minisztérium, a KISZ Központi Bizottsága és a Magyar Televízió. Vasárnap a székesfehérvári Vörösmarty Színházban Veszprém és Fejér megye dalosai lépnek majd a nagyközön­ség elé. Fejér megyét négy versenyző képviseli, hasonlóan négy énekes lép színpadra a szomszéd Veszprém megyéből is. Megyénkből Jáger Mihályné velencei, Erdélyi János so­­ponyai, Rábai Károly és Kiss István székesfehérvári ver­senyzők szerepelnek majd. A színház közönsége az est második részében a Dunai Vasmű táncegyüttesét, a nemrég kiváló címmel kitüntetett Fejér megyei Népi Együttest, valamint a korábbi verse­nyeken sikeresen szereplő Dombi István magyarnóta éne­kest hallhatja majd. A televízió a műsort január 4-én 18 óra 40 perctől közvetíti. Szeretnénk, ha versenyzőink további szereplését segíte­nék a nézők azzal, hogy minél több szavazó­lapot juttatná­nak el az értékelő bizottsághoz. A szavazatok száma ugyanis jelentősen befolyásolja versenyzőink továbbjutását A sza­vazó­lapokat a Megyei Művelődési Központba, Székesfe­hérvár, Liszt Ferenc utca 1. szám alá kell beküldeni. I SZAVAZÓLAP 1 A szereplő neve: I A szavazólapot beküldő neve: ______________________ I Lakcíme: _____________________ I Beküldendő: I Megyei Művelődési Központ, J Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. L Kiállításterem Dunaújvárosban, a Vasmű úton évekkel ezelőtt épült kiállítási termet eddig több­nyire kereskedelmi célokra, vásárokra, kiárusításokra használták fel. A városi ta­nács határozata értelmében január 2-val a termet kul­turális célokra , a kiállítá­si intézmények igazgatósá­gának adták át Az új kul­turális intézményben nem­csak a város művészei mu­tathatják be alkotásai­kat, hanem „vendég­kiállításokat” is gyakrab­ban rendezhetnek. A keres­kedelem évente százhúsz napra kapja meg a csarno­kot kiárusításokra, vásárok­ra. A Szabás-varrás tanfo­lyamot indít a fehérvári Építők Pintér Károly Mű­velődési Háza. A mostani 16 hetes tanfolyamon a résztvevők alap- és közép­fokon sajátíthatják el a szabás-varrás tudományát ^ * megyei pártbizottság S.L A jK Bl m 1 4» ■ megyei tanács lapja: rl _ in H P _ A Főszerkesztő: 1 * A J BENKO KAROLY. ; E VSjSjHr. ■( m 1 Kiadja: a Fejér megyei cP Ww ”F Lapkiadó Vállalat. » 1 1 "* ■■‡>­*■—Felelős kiadó: SOGORKA BÉLA. Szerkesztőség: Székesfehérvár, Dózsa György tér M. Telefonok: Szerkesztőbizottság: 25— 52. Szerkesztőségi titkárság, panaszfelvétel: SS—84. Belpolitikai rovat: 15—83. 85—91. Főmunkatársak: 21—89. Közgazd. rovat: SS— S3. 46-os mellék. Foto és sport: SS—90 Kiadóhivatal: Székesfehérvár. Március 15. utca. Velinszky László utca sarok. Telefon: 25—71, 25—24 Terjeszti: a Magyar Posta­ Előfizetési díj 1 hónapra 20 forint. Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Index: 25.05­. Fejér megyei Nyomdaipari Vállalat, Székesfehérvár. fejes megyei Hírlap Csilicsala szélesvásznú csodái Szünidei ajándék a Csili­ Csala csodáiból készült új magyar film, A varázsló. A mű huszadik századi át­változás „csodáit” élte meg: először rádiójáték — sőt so­rozat — volt, aztán könyv­ben jelent meg — több könyvben —, s végül elérte a végzet: film lett belőle. Mivel sok epizódból válo­gathatott a film, nem va­gyok meggyőződve arról, hogy a legjobb, legcsodább csodák kerültek feldolgo­zásra. Az első csoda jól in­dítja a történetet, a második — a komputer—gép—gye­rek !— egészen kiváló, a har­madik viszont nagyot esik megoldásában is, tartalmilag is. Itt, a hóember epizódban bújik ki a didaktikus lóláb, a szájbarágós tanulság. Balogh Gyuszi — a film főhőse — egészen kivételes helyzetben van: házivarázsló teljesíti a kívánságait. Épp­úgy mint Aladdin kívánsá­gait a csodalámpa szelleme. De itt és éppen ebben a momentumban hiányzik leg­inkább a magyarázat. Hogy jön ahhoz ez a Balogh Gyu­­szi, hogy minden kívánsága ilyen ripsz-ropsz teljesül­jön!? Mit tett ő ezért? Hol van a mese meggyőző, ne­velő varázsa, a jótett he­lyébe jót várj? Itt olyan igazságtalanságnak vagyunk tanúi, amit a születési előjo­gokat hatalomra emelő tár­sadalmak esetében éppen el­vetni javasolunk, hogy ugya­nis valaki jogtalan előnyö­ket élvezzen, amiért sem megdolgoznia, sem a „gye­rek „munkája ez — „jónak lennie" nem kell. Csak úgy házivarázslóhoz jut... Túl ezen az „igazságta­lanságon” — a film alkotói hasznosan tudtak volna használni egy igazságos va­rázslót — hagynánk ma­gunkat meggyőzni a meséről, ha Balogh Gyuszi ezen a mesebeli előnyön kívül is nem lenne agresszív, köve­telőző. Laluja Ferenc, Ba­logh Gyuszi alakítója igye­kezetében olyan figurát te­remtett, aki az elkényezte­tett gyerek rossz neveltségét is példázza. Nem rokonszen­ves ez a Balogh Gyuszi. Hogy Lalujának vannak szí­nészi képességei, arra bi­zonyság a gép-gyerek meg­formálása, hiszen itt vissza­fogott eszközökkel kellett — és sikerült — egy robotem­bert alakítania. Annál nagyobb öröm fel­fedezni a kis Kovács Krisz­tinát, aki bájosan és naivul, tisztán és nagy nagy ember­séggel — az eljövendő fel­­nőttkori emberség ígéretével — alakítja öcsit. Alakítja, éli? Eldönteni még nem le­het. Erre csak a további alakítások válaszolhatnak, de a nézőt ez pillanatnyilag nem is érdekli. Itt is és most csodálatos kis ember ez az öcsi. Szeretetreméltó, betyá­rul becsületes, meg­­­ér­demli a film végső igazság­szolgáltatását, hogy tudniil­lik Gyuszit elhagyja a va­rázsló és ezentúl öcsivel tör­ténnek a csodák. Minek bi­zonyságául azonnal kutyává változik az a cipősdoboz, ami előző nap még jó volt... A felnőttek közül Gobbi Hilda a mindent elnéző nagymama, Tóth Judit az ugyancsak messzemenően gyermekpárti anyuka és Agárdi Gábor a felpapriká­zott — de lényegében hite­les, élő embertípust formá­ló — apa szerepében jeles­kedtek. Csili­ Csala bácsit — Pé­­ger Antalt — olykor, éppen varázslatainak indokolatlan­sága miatt, kissé együgyű­­nek néztük. Palásthy György rendező, szívderítő, mesébe illő kör­nyezetet varázsolt hősei mel­lé: új lakóteleppel, Varia­­bútorral, tiszta, rendes is­kolával... Torday Aliz Milyen lesz az idő? Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhőzet, nyugat felől újabb havazás. Helyenként átmene­tileg megélénkülő északnyugati, ma mérsékelt délnyugati szél. Az éjszakai lehűlés főképp keleten erősödik. Né­hány helyen kisebb hófúvás. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet mínusz 1 — mínusz 6 fok között. (MTI) Szombat, 1970. január 3. Jó reggelt! 1870. január 3. Szombat, Genovéva napja. A Nap két 7.32, nyugszik 16.05 órakor. A Hold két 2.33, nyugszik 11.57 órakor. Felelősségrevallás a vásárlók panaszainak szabálytalan intézéséért A Kereskedelmi Minőség­­ellenőrző Intézet megálla­pította, hogy a rendelkezé­sek és az ismételt figyelmez­tetések ellenére a kereske­delem egyes dolgozói sza­bálytalanul intézik a vásár­lók reklamációit. A kifogá­sokt intézését halogatják, a vásárlót gyakran fölöslege­sen küldözgetik a vállalati központba, a panaszirodába, az előállító vállalathoz, a KERMI-hez, s nem egyszer olyankor is laboratóriumi vizsgálatra küldik a kifogá­solt árut, amikor sokkal egy­szerűbben is meg lehetne ál­lapítani, hogy annak minő­sége jó-e, vagy rossz. A KERMI a jövőben min­den esetben intézkedik, hogy hasonló szabálytalanságokért vonják felelősségre annak elkövetőjét. Indokolt esetben az országos kereskedelmi fő­felügyelőséget vagy egyéb illetékes hatóságokat is érte­sítik, hogy azok indíthassák meg a szabálysértési eljá­rást. Olyan esetekben pedig, amikor a kereskedelem indo­kolatlanul veszi igénybe az áru vizsgálatához a KERMI közreműködését az intézet — az egyébként díjmentes szolgáltatásért — vizsgálati díjat számít fel. (MTI) A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lot­tóigazgatóság tájékoztatása szerint a Budapesten meg­tartott első heti lottósor­soláson a következő számo­kat húzták ki: 15, 30, 34, 44, 47 (MTI) Nyugdíjas tisztek évzáró közgyűlése Az elmúlt napokban a nyugdíjas tisztek, tiszthelyet­tesek közgyűlésén a vezető­ség számot adott a tagság­nak az 1969-es évben végzett munkájáról. A közgyűlésen részt vettek a társfegyveres erők ny. tisztjei, tiszthelyettesei is, de jelen voltak a különböző szakszervezetekhez tartozó nyugdíjasok képviselői, a budapesti központi tiszti kar ny. tisztjei és sokan mások. A jól sikerült közgyűlés után a nyugdíjasok fehér asztalnál búcsúztatták az ó évet. Füredi Sándor ny. alez.

Next