Fejér Megyei Hírlap, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

Asszonyok, leányok s közéletben Az Üzemi demokrácia szélesítése a mezőgazdaságban Miért nines tej vasárnap Sárbogárdon ? Tudomány— technika WUO PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! FEJ Élft/I EGYE I AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA [ Csütörtök, 1971. április 8. XXVII. évfolyam, 83. szám Ara: 80 fillér Dolgozó népünk hatékony támogatását kérjük Fock Jena választási beszéde Tatabányán I miaiszterelafik bejelentette a pedagógusok, az orvosak és az egészségügyi dolgozók béremelését Fock Jenő, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a kormány elnöke, Komárom megye országgyűlési képvise­lőjelöltje szerdán Tatabányá­ra látogatott. Délelőtt a vá­ros vezetőinek tájékoztatása alapián a város helyzetével, gondjaival és a fejlesztési ter­vekkel ismerkedett. A dél­előtti program következő ál­lomása a tatabányai alumí­niumkohó volt. Ezután — a település új könnyűipari bá­zisán — a legfiatalabb üze­meket látogatta meg. A nap legjelentősebb ese­ményére délután került sor. amikor a tatabányai Népház­ban a választópolgárok nagy­gyűlésen találkoztak Fock Jenővel. A nagygyűlés mint­egy 2000 részvevője hosszan tartó, lelkes tapssal köszön­tötte a kormány elnökét, aki választási beszédet mondott. Bevezetőben a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottsága és a Népköztár­saság kormánya nevében üd­vözölte a nagygyűlés részve­vőit, Tatabánya választópol­gárait, s hozzátette: nagy öröm és megtiszteltetés szá­mára. hogy Tatabánya-Üjvá­­ros országgyűlési képviselő jelöltje lehet. A közelgő vá­lasztásokra utalva kifejezte meggyőződését, hogy népünk szavazataival támogatja majd a Hazafias Népfront válasz­tási felhívásában megfogal­mazott célkitűzéseket, s bi­zonyítja akaratát, készségét, hogy még következetesebben és magasabb színvonalon folytassuk a szocializmus tel­jes felépítésének munkáját. Hozzáfűzte: — Hazánkban a belpolitikai helyzet nyugodt, a politikai- közhangulat ki­egyensúlyozott. Társadalmi rendszerünk és ezen belül a politikai hatalom az eltelt négy esztendő során tovább erősödött. Országunkban szi­lárd a közrend és a törvé­nyesség, azon leszünk, hogy államhatalmi szerveink a jö­vőben még következetesseb­ben védjéka társadalom és az egyes állampolgárok érdekelt. Hazánkban a szocializmus teljes felépítésének egyik köz­ponti feladata a demokratiz­mus továbbfejlesztése, kiter­jesztése. A szocialista demok­rácia fejlesztése elképzelhe­tetlen az üzemi, vállalati de­mokratizmus erőteljes fejlő­désé nélkül. Minden vezető kötelessége szüntelenül fi­gyelni a dolgozók szavára, véleményére, építeni javasla­taikra, cselekvő készségükre. Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke Részletesen kitért Fock Je­nő a harmadik ötéves terv időszakában elért eredmé­nyekre, s azokra a feladatok­ra is, amelyeket a következő időszakban kell megoldanunk. Hangsúlyozta: — Alapvető céljaink a negyedik ötéves tervben is változatlanok. Egyaránt fej­leszteni kívánjuk az ipart és a mezőgazdaságot. Elsősorban a szocialista országokkal, de a tőkés világgal is bővítjük kooperációs kapcsolatainkat. Szükségesnek tartjuk a szo­cialista integráció magasabb fokára való eljutás módjainak kimunkálását, A nemzeti jö­vedelem felosztásában to­vábbra is fenn akarjuk tarta­ni a felhalmozás és a fo­gyasztás eddigi helyes ará­nyát, s arra törekszünk, hogy ezután is biztosítsuk a gaz­daság gyorsuló növekedésé­nek és a népgazdaság tartós egyensúlyának alapvető fel­tételeit. A szocializmust építő ember boldogulását szolgáljuk — Alapvető célunk a jogos társadalmi igények mind tel­jesebb kielégítése. Végső fo­kon mindaz, amit a gazda­ságban elérünk, ezt a célt. a szocializmust építő ember boldogulását szolgálja. Ezt olyan mértékben tudjuk meg­valósítani. amilyen mérték­ben termelésünk gazdaságos­sága és ennek legfontosabb tényezője, a termelékenység Igazán nem szükséges, hogy dicsérjük a polgárdi Vörös Csillag Termelőszö­vetkezet kertészetének dol­gozóit, Annál is inkább nem, mert a tények ön­magukért beszélnek. Ez a kis koll ;ktíva egymillió forinttal teljesítette túl ta­valy évi tervét. Idén már nyolcmillió forint bruttó bevételt terveznek. Arról van szó, hogy több primőr­árut termelnek a piacra, ugyanakkor nagy tömegben fejlődik. A termelékenység ötévi növekedése, az 1970. évi jó eredmény ellenére 20 szá­zalék volt, a tervezett 24—27 százalékkal szemben. Bízunk benne, hogy a következő esz­tendőkben ez a javulás foly­tatódik. Erre minden lehető­ségünk meg is van. A termelékenység emelése az egyetlen lehetősége az is­mert munkaerő-probléma megoldásának is. A termelés­be bevonható új munkaerő létszáma korlátozott, s erősí­tenünk kell tehát azokat a közgazdasági ösztönzőket, amelyek lendületet adhatná­nak a gépesítésnek, az auto­matizálásnak is. A következő öt-tíz esztendő várható fejlődéséről szólva a kormány elnöke említést tett a gazdálkodásunkban elő­irányzott szerkezeti változta­tásokról —• mint például a kemizálás, az alumíniumipar fejlesztése, a számítástechni­kai eszközök gyártása és al­kalmazásának elterjesztése, a járműprogram megvalósítá­sa, a korszerű építőipari mód­szerek meghonosítása, nem utolsó sorban pedig népgaz­daságunk energiastruktúrájá­nak korszerűsítése — majd a szénbányászat jövőjével fog­lalkozott. Rámutatott, hogy a hazai széntermelés a negye­dik ötéves terv során évi 27— 28 millió tonna marad. Annak ellenére, hogy energiaellátá­sunkban a szén százalékos részesedési aránya csökken, a szénbányászat feladata a ha­zai ellátásban, a fogyasztói igények kielégítésében válto­zatlanul jelentős. — Ezért mielőbb hozzá kell látni olyan bányanyitási munkálatokhoz, a termelé­kenységet növelő fejlesztés­hez és a szentermelő kapaci­tásoknak olyan pótlásához, (Folytatás a 3. oldalon) Tanácskozik az SZXP XXIV. kongresszusa Vita az ötéves terv irányelveiről Szerdán valamivel 10 óra előtt nagy taps fogadta a kongresszus elnökségének a terembe lépő tagjait. „Telje­sítjük és túlteljesítjük az új ötéves tervet” — kiáltották felállva a küldöttek. Eközben a tanácskozási te­rem számos pontján „mini­ünnepségek” zajlottak: a küldöttek azokat a társaikat köszöntötték, akik a kong­resszus idején kapták meg a Szocialista Munka Hőse ki­­tüntetétő címet. Ezt követően Pjotr Másé­ról), az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a délelőtti ülés elnöke Pjotr Nyeporozsnyij energetikai és villamosítási minisztert szó­lította a szónoki emelvényre. Nyeporozsnyij részletesen szólt a villamosipar fejlődé­séről, s ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: az elmúlt öt év során a fejlődés minősé­gile« új szakaszba érkezett. 1970-ben a Szovjetunió 740 milliárd kilowattóra villa­mosságot termelt, s ezt az eredményt 200—800 kilowatt kapacitású erőművekkel érte el. Üzembe helyezték a világ két legnagyobb vízierőművét, a bratszkit és a kraszno­jarszkit. A jövő feladatairól szólva Nyeporozsnyij hangoztatta, egységes villamossági és táv­vezeték rendszert kell kiépí­teni. amelynek a fejlesztése nemcsak a Szovjetunión, ha­nem a szocialista gazdasági integráción belül is feladat. Ezután Vaszilij Prohorov, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának titkára felszólalásában hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek tevé­kenyen kivették részüket az új ötéves terv irányelveinek kidolgozásából. A dolgozók tízmilliói vitatták meg az irányelveket, számos javas­latot terjesztettek elő. ame­lyeket figvelmesen megvizs­gált az SZKP Központi Bi­zottsága és a minisztertanács. A társadalmi fogyasztási alapok növekedésével — mu­tatott rá az SzSzKT titkára — bővülnek a szakszerveze­tek lehetőségei egyebek kö­zött egészségügyi területen. A Vili. ötéves terv éveiben a „Kiváló“ címet kapott a Dunai Vasmű könyvtára Hazánk felszabadulásának 25. és Lenin születésének 100. évfordulójának tiszteletére tavaly a Művelődésügyi Mi­nisztérium, a Szakszerveze­tek Országos Tanácsa és a KISZ Központi Bizottsága pályázatot hirdetett a „Ki­váló könyvtár” és „Kiváló művelődési ház” cím elnye­résére. A kitüntető címek el­nyeréséért az országban 600 intézmény versengett. Szerdán délelőtt a Művelő­désügyi Minisztérium Petőfi­­termében dr. Garamvölgyi József művelődésügyi minisz­terhelyettes osztotta ki a dí­jakat „8 könyvtár és 27 mű­velődési ház között. A ki­tüntetett intézmények között a Dunai Vasmű Vörösmarty Könyvtára kapott „Kiváló könyvtár” címet. A díszes oklevelet Barts Oszkárné, a könyvtár vezetője vette át. A komoly rangot jelentő, oklevél mellé személyi ju­talmakra és berendezések beszerzésére jelentős összeget is mellékelt a dijakat kiosztó miniszterhelyettes. bj. szállítanak tartósításra al­kalmas zöldségféléket a fe­hérvári hűtőháznak. A szorgalmas munkát nemcsak azzal nyugtázza s közös gazdaság vezetése, hogv viszonylag magas jö­vedelmet ad a kertésze' lo;gozó’nTavaly kezd ték'el és idén fejszik be melegházi telepen a szoci­ális létesítmény építését Ebben kap helyet az ebédlő, a férfi és női zuhanyozó, öltöző és az iroda is. szovjet szakszervezetek 185 ezer férőhellyel rendelkező szanatóriumokat, üdülőket és hasonló intézményeket épí­tettek. A szovjet szakszervezetek forrón helyeslik az ország fejlesztésének új szociális­gazdasági programját, — mondotta Prohorov. A moszkvai Lihacsov Autógyárban az automatizált és gépesített szalagok hossza elérte a 75 kilométert — mondotta felszólalásában Pavel Borogyin. a gyár igaz­gatója. Borogyin, aki maga is segédmunkásból vált a ter­melés vezetőiévé, beszámolt azokról a minőségi változá­sokról. amelyek a szovjet munkásosztály képzettségi szintjében mentek végbe. Konsztantyln Geraszimov, az Orosz SzSZSzK miniszter­elnök-helyettese és tervbi­zottságának elnöke felszóla­lásában hangsúlyozta: he­lyesnek tartja a pártnak a köztársaság keleti körzetei gazdasági potenciáljának nö­(Folytatás a 2. oldalon) Bicskca felújították a tanácsháza nagytermét. A munkát a Fa- és Építőipari Iv(z végezte. Foto; Kabáczy Uj üvegekben a cola, a jaffa A Fejér megyei Szesz- és Szikvízüzemi Vállalat ebben az évben is szolgáltat megle­petést megrendelőinek, vá­sárlóinak. — Fokozatosan bevonjuk a forgalomból a hagyomá­nyos hűsítőital üvegeket — mondja Horváth Sándor, a vállalat igazgatója, — és he­lyettük az orosházi üveggyár legújabb termékét bocsátjuk a vevők rendelkezésére. Az újfajta üveg színe fehér, 25 atmoszféra nyomást bír el. Bizonyos, hogy ez a „csoma­golás” megnyeri majd vevő­ink tetszését. Nyáron már zömmel ilyen üvegekbe tölt­jük a jaffát, a colát és a ri­­best. — Fogyasztják sokan a ri­­b est? — Ez az üdítőital rendkí­vül sok ásványi anyagot tar­talmaz. hiszen alapanyaga a fekete-ribizke. Nem csoda hát, hogy főleg mostanában nagy iránta a kereslet. — Más egyéb újdonság? — Van még egy meglepeté­sünk : ez pedig a szamócából készült üdítőital A címkéket rövidesen megkapjuk. és megkezdjük a kellemes illa­tú eredeti ital készítését is. Közeleg a nyár. Felkészül­tek a nagyobb fogyasztásra? — Az alapanyagok rendel­kezésünkre állnak, gépeink, berendezéseink is jók. Űav számítjuk, hogv elő tudjuk állítani a napi 25—3f> ezer nalack üdítőitalt és mintegy 15 ezer liter szikvizet. — Nem lesz gond a szikvíz­ellátással? — Ezt elsősorban a szifon­­hiánv okozza. Ezért azt ja­vasoljuk. ha a vásárlók nenn kannak a boltokban sz.'kvi­­zet. vesvék meg a Mohai é «nés vizet, amelvnek ohm­osak szénsáviartalma mancs, hanem rendkívül sok ásvá­nyi anvagot is tartalmaz. Nem véletlenül érdeklődik iránta számos nyugat-euró­pai cég is. Egyisslllio forintos túlteljesítés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék