Fejér Megyei Hírlap, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

2 HÍRLAP Csütörtök, 1971, április 8, (Folytatás az 1. oldalról.) vetését, természeti kincseinek gyorsított ütemű kihasználá­sát célzó irányvonalát. Hang­súlyozta, hogy Nyugat-Szi­­béria az új ötéves tervben az ország legnagyobb kőolaj- és íöldgázbázisává válik. Szibé­riában és a Távol-Keleten tovább fejlődik a fémkohá­szat. a gépgyártás, a fafeldol­gozó- és könnyűipar, vala­mint több más iparág. Amilear Cabral, a Portu­gál Guinea és a Zöldfoki szi­getek afrikai függetlenségi pártjának főtitkára felszóla­lásában kijelentette: Lenin halhatatlan lángelméié és ta­nítása olyan hatalmas erő, amely segíti és állandóan Ösztönzi az antiimperialista harcosokat. Hernan Del Ganto, a Chi­lei Szocialista Párt képvise­lőié kongresszusi felszólalá­sában megállapította: — Mi, chilei szocialisták nem érezzük idegeneknek és kívülállóknak magunkat a Szovjetunióban. Az önökkel való sok éves barátság lehe­tővé tette, hogy megismerjük a szocializmus vívmányait. Nem érezzük idegennek ma­gunkat azért sem. mert a marxista-leninista tanításon alapuló elméleti nézeteink egvbeesnek. Nisizava Tomio, a Japán Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára üdvöz­lő beszédében pártjának har­ci szolidaritásáról biztosítot­ta a kongresszusi küldötte­ket, az SZKP tagjait és a szovjet népet. Nyikolaj Tar aszó v szovjet könnyűipari miniszter fel­szólalásában az üzemek mű­szaki korszerűsítésének prob­lémáival foglalkozott. El­mondta, hogy iparágában az új ötéves tervben a termelés növekedésének 95 százalékát a munkatermelékenység emelésével érik el. Az automata gépek rész­aránya az iparágon belül el­érte a 82 százalékot. A szak­emberek most azt a feladatot tűzik maguk elé, hogy auto­matizált és félautomatizált műhelyeket, végül pedig egész automatizált üzemeket hozzanak létre. Marc Drumeaux, a Belga Kommunista Párt elnöke fel­szólalásában hangsúlyozta, hogy az SZKP kongresszusa nagy hatást gyakorol és a jövőben is gyakorolni fog a békéért, demokráciáért, hala­dásért és a szocializrpusért vívott harc menetére. Nicolas Saui, a Libanoni Kommunista Párt főtitkára felszólalásában az SZKP XXIV. kongresszusa és a kommunista és munkáspár­tok 19(59. évi moszkvai ta­nácskozása közötti szoros kapcsolatra hívta fel hallga­tósága figyelmét. Alekszandra Monahova, a „Kommunarka” szovhoz igazgatója elmondotta, hogy az irányelvek lelkes helyes­lésre találtak a dolgozóknál. Gevriil Csirjajev, jakutia pártszervezetének vezetője a következő felszólaló, a szov­jet észak természeti kincsei­nek kiaknázását ismertette. Az SZKP XXIV. kongresz­­szusa délután folytatta a vitát Alekszej Kiszigin előadód be­szédéről. Mihail Prokofiev, a Szovjet­unió közoktatásügyi minisz­tere a kongresszus délutáni ülésén kijelentette, hogy a szovjet pedagógusok helyes­lik a népgazdaság fejlesztésé­nek új ötéves tervére vonat­kozó irányelv-tervezetet. A miniszter rámutatott ar­ra, hogy a középfokú képzést nyújtó oktatási intézmények végzős hallgatóinak számát az 1970-es 3,2 millióról 1975- re 4,5—4,7 millióra kell emelni. Jelenleg a nyolcosz­tályos iskolát elvégzett serdü­lőknek mintegy 92 százaléka folytatja a tanulást Nyikola j Baibakov, a Szov­jetunió Állami Tervbizottsá­gának elnöke felszólalásában aláhúzta, hogy az irányelvek tervezete a párt Központi Bi­zottsága hatalmas alkotó és kollektív munkájának okmá­nya. A munkát közvetlenül sz SZKP Központi Bizottsá­ga irányította, s kezdettől fogva meghatározta a IX. öt­eves terv fő feladatat; aeí. hogy a népgazdaság fejlesz­tését mind teljesebben az életszínvonal emelese érde­keinek rendeljék alá. A kilencedik ötéves ten’ irányelveinek a kongresszus elé terjesztett tervezete — mondotta Bajken Asimov, a Kazah Minisztertanács elnö­ke — a társadalmi és gazda­sági feladatok nagysága te­kintetében páratlan a szovjet állam történetében. Az új ötéves terv 57—50 százalékban szabja meg az ipari termelés vcuunw.«.,-.« növekedését, Ez — fűzte hoz­zá a köztársaság kormányá­nak elnöke — országos átlag­ban a legmagasabb, és objek­tíve mutatja, milyen nagy lehetőségek vannak Kazaii­­szlán gazdag természeti tar­tat é'kninak kiaknázására. Franz Muri, k% Osztrák Kommunista Pari elnöke ki­jelentette : — A Szovjetunió a béke legfontosabb tényezője, a nemzetközi küzdőtéren a bé­kéért. a nemzeti függetlenség­ért, a demokráciáért és a szo­cializmusért harcoló erők legfőbb támasza. — Enné! f gva az a nyilat­kozatunk, hogy a barátság és a szolidaritás a szocializmus első országával pártunk leg­fontosabb alapelve voll es lesz ezután is, maradéktala­nul összhangban áll saját ha­zánk nrmzeti érdekeivel. — Az Osztrák Kommunista Párt véleménye .szerint az im­perializmus és a nyugatnémet revan.siz.mus elleni következe­tes harccal el lehet érni az európai biztonság problémád­nak ktedvező megoldását, s ez. elválaszthatatlanul összefügg a Nemet Demokratikus Köz­társaság, valamint az Euró­páiban fennálló határok 'teljes és minden vonatkozású elis­merésével. A kongres.se. üst üdvözlő be­szédében Aziz Mohammed, az Iraki Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára többek között ezeket mondotta: — Pártunk az októberi for­radalom országával, a nagy Len.in pártjával való meg­bonthatatlan szolidaritást mindig valódi proletár inter­nacionalizmus és az igazi ha­­zafiság megvalósulásának te­kintette. Jorge Colle Cueto, a Bolí­viai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára hangsúlyozta, hogy az SZKP XXIV. kongiessr/usa elő­mozdítja a nemzetközi kom­munista mozgalom egységé­nek erősödését. Meir Vilner, az Izraeli Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának főtitkára kije­lentette, hogy az izraeli kor­mánykörök és cnon.istaivezetók fékevesztett szovjetellenes popagandát folytatnak”. Ez­zel bemocskolják a hitlerista fenevadak által megsemmisí­tett hatmillió zsidó emlékét és az. imperialista államok legagpesszívabb, tegroaikció­­saibb köreivel fognak össze”. — Ámde sem ők, sün amerikai gazdáik nem tudják kitörölni a népek emlékezeté­ből azt a feledhetem en lény t, hogy a Szovjetunió döntő szolgálatot tett az emberi­ség megmentéséért a náci barbároktól, így sok millió zsidó megmentéséért is. A ciprusi nép ki .tartó har­cot fölytat az imperializmus és cinkosai ellen, a minden imperialista függőség alóli felszabadulásért —, jelentette ki Ezekiel Papujoannu, a cip­rusi dolgozó nép haladó párt­jának főtitkára. A fekete ezjnxU'oel« fasisz­ta terrorja ellenére, az ame­rikai imperializmus által ne­kik nyújtott nyílt támogatás ellenére a juntáinak nem sike­rült kikerülni az. elszigetelt­ségből —, jelentette ki Kosz­tasz Kolijannisz, a Görög Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára. ..A görög nép továbbra sincs le­győzve.” A délutáni ülésen 115 tagú bizottságot választottak a Szovjetunió 1971—75-ös nép­­gazdasáigfejlesztési ' tervének i rán y von a 1 -tervezetével k a p­­csolatos módosítások és ja­vaslatok megvitatására. Az SZKP XXIV. kongresszu­sa ma folytatja munkáját. (jVI.TIj Fejpénz, hatszázezer halott Drámai jelentések Kelet-Pakisztánból Még a héten: araii „csúcs“ Az A1 Ahram szerdán köz­li, hogy a jordániai válság ügyében kezdeményezett ér­tekezlet. amely az arab or­szágok állam- és kormány­főinek képviselőit gyűjti egy­be Kairóban, három nap múlva kezdheti meg érdemi munkáját. A jordániai kormány kö­zölte. nem vesz részt az arab állam és kormányfők képvi­selőinek Kairó javasolta ér­tekezletén. Az értekezleten a kormány és a palesztínai el­­; lenállási mozgalom ellenté­teit vizsgálják meg. , Santiago Salvador Allende chilei el­nök kedd este kifejezte re­ményét, hogy hazája és a Né­met Demokratikus Köztársa­ság diplomáciai kapcsolatai­nak megteremtése nyomán nem romlik meg Chile és a Német Szövetségi Köztársa­ság viszonya. Hozzáfűzte, hogy megfelel a chilei nép óhajának a diplomáciai kap­csolatok felvétele az NDK-val. Berlinben és Saniiagóban kedden egyidejű közleményt hoztak nyilvánosságra a dip­lomáciai kapcsolatok felvéte­léről. Calley perinek ügyésze tiltakozik Aubrey M. Dániel száza­dos, William L. Calley had­nagy perének ügyésze Ni­xon elnöknek levelet írt, amelyben helyteleníti, hogy az elnök a vádlottat sza­badlábra helyeztette és ez­zel beleavatkozott az igaz­ságszolgáltatás menetébe. (Telefoto — AP—MTI—KS) Kelet-Pakisztánból érke­zett menekültek elbeszélése szerint az országrészben szá­zával mészárolják le az ár­tatlan és fegyvertelen embe­reket. Az öldöklésben mind­két fél egyaránt vétkes — je­lentik a nyugati hírügynök­ségek. A menekültek elmondták, hogy Chittagong városa tel­jesen kihalt. Miután pénte­ken, március 26-án, „elszaba-Edward Heath angol mi­niszterelnök befejezte bonni tárgyalássorozatát és szerdán hajnalban repülőgépen visz­­szaérkezett Londonba. Beavatott bonni ’körökben ligy tudják, hogy Brandt ha­marosan beszámol Georges Pompidou francia államel­nöknek a Heath-szel folyta­tott megbeszéléseiről. Ezek középpontjában — mint már Inkább az unokaöccs Jose Valesco Ibarra ecuadori elnök kedd este a jelek sze­rint megmenekült a latin­­amerikai politikusokat oly gyakran fenyegető sorstól — attól, hogy a katonai veze­tők fosszák meg hatalmától. Az elnök ezt a sorsot úgy kerülte el, hogy elfogadta a hadsereg követelését és hoz­zájárult unokaöccsének, az ország hadügyminiszterének menesztéséhez. Jorge Acosta Velasco had­ügyminisztert kedd délelőtt katonatisztek egy csoportja kényszerítette lemondásra, akik az Eloy Alfaro nevű ka­tonai akadémia épületében tartották őt fogva. A had­ügyminiszter lemondása után a perui nagykövetségen ke­resett menedéket. Velasco Ibarra elnök Luis Robles Plaza volt népjóléti minisz­tert nevezte ki az ország új hadügyminiszterévé. dúlt a pokol”, a lakosság leg­többje vidékre menekült. Ohittagongban szanaszét he­vernek a holttestek, sok már a kilencedik napja: az utcá­kat csak a kóbor kutyák és a hollók „tisztogatják”. „Nem lehet csak az egyik felet hibáztatni, mindkét fél embertelenül brutális volt — mondotta az egyik menekült. Olyan eset is előfordult, hogy bengáliak — kelet-pakisztá­jelenjettük — Anglia terve­zett Közös Piac-i csatlakozá­sa állt, ami a bonni kormányt illeti: az utolsó, keddi dísz­vacsorán mondott beszédében Brandt megismételte, hogy a Közös Piac kibővítésének végső célja a nyugat-európai politikai integráció, s ez pé­pig csak akkor lehetséges, ha Angliával együtt valósítják meg. Saigon A dél-vietnami hazafias erők tüzérsége a legutóbbi 12 óra alatt az amerikaiak több megerősített állását támadta. A saigoni amerikai parancs­nokság szóvivője három tá­madást minősített jelentő­sebbnek. A dél-vietnami kormány­­hadsereg parancsnoksága szerdán megerősítette, hogy Az Izraeli Munkáspárt or­szágos konferenciája keddi, befejező ülésén egyhangúlag határozatot fogadott el, amely kimondja, hogy Izrael nem tér vissza 1967-es hatá­rai mögé. A határozat a kongresszus támogatásáról biztosította a kormány poli­tikáját, „védhető határokat” biztosító rendezést követel az arab-izraeli konfliktusban és elutasít mindenfajta nem­zetközi vagy négyhatalmi biztosítékot, amely a rende­zést elősegítené. Az izraeli kormánypárt a háromnapos konferencián teljes támogatásáról biztosí­totta Golda Meir politikáját, azt, hogy Izrael nem hajlan­dó kivonulni a megszállt arab területekről. A határo­zat „lényeges területi módo­sításokat” követel- — s ezzel ellentétbe kerül az amerikai niak — gyilkoltak meg hi­degvérrel punjabiakat.” — Egy másik kitelepült arról beszélt,”1 hogj' a nyugat-pa­kisztáni knrmánykatonák házról-házra járva kutattak bengáliaiak után. „Két ben­­gálít lábuknál. fogva egy te­herautó platójához kötöztek, úgy. hogy miközben a kocsi haladt, fejük az utcaköveken rongvolódott szét. Egy har­madik szemtanú állítása sze­rint április 2-án a tengeré­szek négyszáz holttestet szá­moltak meg a chittagongi ki­kötő vizén. A kelet-pakisztáni hadmű­veletekről szóló jelentések még most is főként• „mene­kültekre’’ . hivatkoznak és emiatt megbízhatatlanok. A BTJ indiai hírügynökség Cal­cuttába érkező jelentésekre hivatkozva arról vél tudni, hogy n kelet-pakisztáni „fel­szabadító erők kezére kerü’t Kélef-Pakisztán egész keleti területe, a Dél-Chittagongtól az Assami határ közelében, északon levő Sylhetig. Az indiai jelentések azt is elmondják, hogy a nyugat­pakisztáni katonai hatósá­gok 555 Font Sterling ösz­­szogű díjat ígértek azoknak, akik az Avami Ligához tar­tozó parlamenti képviselők bármelyikének nyomára ve­zetnek. A BTI hírügynökség arról is tájékoztat, hogy „hitelt ér­demlő források” szerint a két. hetes kelet-pakisztáni pol­­gánháború halálos áldozatai­nak száma elérte a hatszáz­ezret. A Kínai Népköztársaság Üj-Delhi-i nagykövetsége kedden jegyzékben tiltako­zott az indiai külügyminisz­tériumnál amiatt, hogy az indiai hatóságok „eltűrték” .több száz főnyi, tömeg tünte­tését a nagykövetség épületé­nél március 29-én. A jegyzék szerint a tünte­tők a megmozdulás alkalmá­val zavartalanul helyeztek el a nagykövetség falán és ka­puján feliratokat, amelyek tiltakoztak az ellen, hogy Kína segítséget nyújt a pa­kisztáni kormánynak „a sza­badságszerető kelet - be n gá­liiai nép ellen vívott háború­jához”. az 1. gyalogos hadosztály egységei kedden laoszi terü­leten megtámadták a szabad­ságharcosok egy támaszpont­ját. A dél-vietnami köteléke­ket amerikai helikopterek szállították Laoszba. A dél-vietnami fennsíkon a hármas határ közelében, kedden is folytatódtak a nyolc napja tartó harcok. Rogers-terr elképzelései­vel is, amely a megszállt te­rületek nagy részének kiürí­tését tartalmazta és bizonyos határkiigazításokat javasolt. A konferencia másrészt tá­mogatja azt a törekvést is, hogy új településeket létesít­senek a megszállt területe­ken. Az izraeli vezetők számí­tanak rá, hogy területi köve­teléseik nem találnak egyet­értésre a nemzetközi közvé­leményben, még Izrael bará­tai részéről sem. Galili tá­jékoztatásügyi miniszter ki­jelentette : „várhatóan min­denfajta nyomást gyakorol­nak ránk barátaink, hogy fogadjunk el olyan békeja­vaslatokat, amelyek semmit sem oldanak meg. Vissza fog­juk utasítani ezt a nyomást”. Nem kétséges, hogy Galini az Egyesült Államokat értet­te „barátokon”. Merénylet Merényletet követtek el szerdán reggel Jugoszlávia stockholmi nagykövetsége ellen. Két fegyveres ismeretlen hatolt be a követség épületébe, ahonnét nem sokkal később heves lövöldözés zaja hallat­szott ki. A rendőrség azonnal a helyszínre sietett. A me­rénylők — feltehetően horvát nacionalisták — háromnegyed órán át a rendőröket is sakkban tartották, mielőtt megadták volna magukat. Rolovics nagykövetet három golyóval a testében szállí­tották kórházba. A fején, a gyomrán és a lábán sérült meg. Állapota súlyos. A nagykövet titkára és a követség egyik nodolgozója is lövést kapott és kórházba került. NDK—chilei diplomáciai kapcsolat Az NDK fővárosában hivatalosan bejelentették: Otto Winzer (jobbra) külügyminiszter és Aleides Leal Osorio chilei külügyi államtitkai Berlinben megállapodást írt alá a diplomáciai kapcsolatok felvételéről. A képen az okmányok aláírása. (Telefoto — UPI—MTI—KS) Szabadságharcosok támadásai A munkáspárt kongresszusán Izrael tényleges teriiletmédosftást követel Vita az ötéves terv irányelveiről Cél: a politikai integráció

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék