Fejér Megyei Hírlap, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

4 Csütörtök, 1971. április 3, HIILAP Választási gyűlés Dunaújvárosban és Fehérváron (Folytatás a 3. oldalról) ben történtek, s utalt arra is, hogy éppen napjainkban hagyta jóvá a kormányzat a pedagógusok és az egészség­­ügyi dolgozók fizetésének emelését. Az elmúlt időszak eredmé­­nvei közé tartozik, hogv a fejlődő, bővülő, korszerűsödő dunaújvárosi üzemek 1970- ben mintegy 9 milliárd fo­rint értékű ipari termelést produkáltak, a Dunai Vasmű 13 ezer dolgozója már 1 mil­lió tonna vasat és acélt gyárt. Még 4 évvel ezelőtt is — a megelőző időben pedig még inkább — nagy gond volt a nők foglalkoztatása. Ma már ilyen gond Dunaújvárosban nincs, sőt munkaerőhiány mutatkozik. Hazánk első szocialista vá­rosának eredményeivel együtt méltatta dr. Tapolczai Jenő azt a nagy fejlődést is. amely az 1000 éves megyeszékhelyet Székesfehérvárt jellemzi. Be­szélt a Videoton gyárról, az IKARUS-ról és a Mezőföld egyre jobban gazdálkodó ter­melőszövetkezeteiről. A következőkben az elő­adó büszkén említette, hogy a város lakói, idősebbek és fia­talok, évenként több mint 400 ezer óra társadalmi mun­kát végeznek. Ezzel tanúbi­zonyságát adták a közösség, a város és haza iránti sze­­retetúknek, odaadásuknak A következőkben a többsé­gében fiatal választókhoz szólva dr. Tapolczai Jenő azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a jelenlévők, akik közül sokan először járulnak az ur­nákhoz, országgyűlési képvi­selőket és tanácstagokat vá­lasztanak — igennel fognak szavazni. Ez az igen szól az elmúlt öt esztendő jó munkájának és a jövendő terveinek, melynek keretében a már ismertetett lakások mellett új rendelőin­tézetet, gyógyszertárat kap a város. 240 gyermeket befo­gadó bölcsőde és 350 kislány és kisfiú foglalkoztatását biz­tosító óvoda létesül. Harminc­hat tanterem segíti majd az általános iskolai, szakközép­iskolai és iparitanuló intézeti képzést. Az ifjú város új kol­légiummal gazdagodik a ne­gyedik ötéves tervben, ebben 250 továbbtanuló középisko­lás nyer majd otthont. A sok-sok létesítmény a Vasmű, a Papírgyár, a köny­­nyű- és szolgáltató ipar nagy­szerű jövője mellett a válasz­tási gyűlés előadója külön is rhéltatta a város különböző szerveinek összefogásával lé­tesítendő munkás művelődési otthont. — Dunaújváros tehát a megkezdett úton. mindannyi­unk örömére tovább fejlődik, épül és szépül, hirdetni fog­ja a jövőben még jobban a magyar nép erejét és a szo­cializmus építésének diadalát — mondotta. Nagy tetszésnyilvánítással fogadták az ifjú választók a megyei tanács végrehajtó bi­zottsága elnökének beszédét, amely. a megtett útról és a jövendő feladatairól egyaránt számot adott. A gyűlés után beszélgettem néhány főiskolással, így töb­bek között Szederkényi Györggyel. Ő, csakúgy, mint néhány társa, megemlített egy epizódot a beszédből. A szónok, amikor a város fej­lődéséről beszélt, a fiatalok nagy derűje közben mondotta, hogy Dunaújvárost ..nem a gólya, hozza”. Sokat és so­kaknak kellett ezért munkál­kodnia. A jövőben is a cse­lekvés, a szorgos munka a feladat, hogy magasabb szin­ten, még szebb eredmények szülessenek. B. B. Megyei bajnokság Tovább növelte előnyét A Körtet SC adonyi fölényes győzelmével továbbra is biztosan vezet a bajnoki táblázat élén. Pontelőnye a Volán baracskai dön­tetlenbe miatt ismét növekedett. A bajnokság 3—5. helyén érdekes hármas holtverseny alakult ki. s a Szondi SE kedvezőbb gólkülönb­sége révén a harmadik helyre jött fel. Mivel a listavezetővel szem­ben hátránya 10 pont aligha le­het már a iMezőfalvával együtt versenyben a bajnoki címért. A forduló meglepetéséhez tartozik Kincsesbánya hazai veresége és a martonvásáriak váratlan győzelme a MÁV Előre pályán. A baracs­kaiak újabb értékes pontot szerez­tek az előkelő helyen álló Volán SC ellen. Négy csapat gólképtelen­nek bizonyult. A kiállítottak listá­ján a Kincsesbánya egy felnőtt, já­tékossal szerepel, A felnőtt táblázatot tegnapi la­punkban már közöltük. Megyei I osztály ifjúsági bajnokság 1. KÖFÉM SC 18 15 2 1 70-1« 32 2. Sárbogárd 17 11 4 2 50-21 26 3. Sárosd 18 11 2 5 47-20 24 4. Volán 18 10 3 5 41-25 23 5. Bicske 18 8 4 6 48-40 20 6. Spartacus 18 8 3 7 30-31 19 7. Kincsesbánya 18 7 3 8 30-41 17 8. Adony 18 6 3 9 42-40 15 9. P.-Szabolcs 18 7 1 10 32-36 15 10. Lovasberény 17 5 5 7 27-32 15 11. Mezőfalva 17 5 4 8 21-27 14 12. Baracska 17 5 1 1.1 17-46 11 13. Martonvásár 18 2 0 16 10-106 4 Eredmények: Baracska—Volán 0:2. Adony—KÖFEM 2:2, Sárosd— Bicske fi:l. Kincsesbánya—Puszta­­szabolcs 2:3, Spartacus—Lo vaspe­ren y 3:1. Megyei II. osztály Kövér Ferenc csoport 1. Enying 10 17 2 0 61-10 36 2. Mór n. 18 12 1 5 50-33 25 2. Bocink 18 12 1 5 45-27 25 4. Polgárdi 18 9 4 5 21-20 22 5. Kisgyón 16 10 1 5 43-37 2, 6. Kisláng 13 9 2 7 46-27 2C 7. Tordas 18 9 2 7 33-28 20 8. MÁV E. n. 17 7 3 7 30-38 17 9. Isztimér 18 6 3 9 25-48 15 10. Alba Regia 18 6 2 10 34-37 14 11. F.-CSUrgÓ 17 5 2 10 23-27 12 12. Zámoly 18 6 0 12 24-43 12 13. Gárdony 18 3 4 11 10-53 10 14. Mány 17 3 2 12 26-60 8 15. Óbarok: 13 2 3 18 25-46 7 Eredmények: Tordas—Alba Re­gia II. 4:2, Enying—Mór II. 1:0, MÁV Előre II.—Bodajk 1:5, Kis­­gyón—Fehérvárcsurgó mérkőzés eredménye nem érkezett be. Iszti­mér—Polgárdi 1:1, Óbarok—Kis­láng 2:3, Gárdony—Zámoly 1:2 D dolgozókért, az egészségügy fejlesztéséért A Petőfi Általános Iskola kamarakórusának kedves műsora nyitotta meg tegnap délután a Székesfehérvári Városi Tanács nagytermé­ben rendezett választási gyű­lést, amelyen megyénkből mintegy háromszáz egész­ségügyi dolgozó vett részt. A jelenlevőket dr. Tóth Kál­mánná, az Orvos-Egészség­ügyi Szakszervezet megyei bizottságának titkára üdvö­zölte. Az elnökségben levők között köszöntötte Takács Imrét, az MSZMP megyei bi­zottságának titkárát, Boór Ferencet, a megyei tanács vb­­elnökhelyettesét. a Hazafias Népfront, az egészségügyi in­tézmények vezetőit. A választási gyűlés előadó­ja, Boór Ferenc beszéde kez­detén hagyományként emlí­tette a fontosabb események idejére rendszeresített ta­nácskozásokat, rétegtaláLko­­zókat. Az ilyen események ugyanis jó alkalmat kínálnak a mérlegelésre és a további feladatok meghatározására. Az összegezés ez esetben nem volt más, mint harmadik öt­éves tervünk, ezen belül rész­letesebben az egészségügyi ágazat értékelése. Elismeréssel szólt az egész­ségügyi ellátás javulásáról, az intézmények orvosainak, dolgozóinak lelkiismeretes helytállásáról, hivatástudatá­ról, felelősségteljes munkájá­ról. Az eredmények között említette: 1955-ben 10 ezer lakásra nyolc orvos jutott, ma már megkétszereződött számuk. Az ellátás javuló feltételeit reprezentálják gyógyszertáraink is. Általá­nos érvényű elhatározás, hogy a hatezres lélekszámú körzetben legyen egy gyógy­szertár. Megyénkben az ellá­tási körzethez tartozók száma ma már átlag 5300. Előrelépésről vall az az adat. mely szerint tizenöt év­vel ezélőtt 3400, a most zá­rult ötéves tervünk elején 3000 és a végén 2800 émber ellátása tartozott egy-egy körzeti orvoshoz. — Ismertek lakásgond­jaink. Pedig az utóbbi öt év­ben 12 ezer lakást építet­tünk, ily módon negyvenhá­rom ezren költöztek új ott­honba. Száz orvos, illetve egészségügyi dolgozó kapott állami vagy szolgálati lakást. Ezt az akciót, tovább bővít­jük. Épülnek új házak Csák­­váron. Móron. Községeinkben is egyre több a törekvés, az anyagi áldozatvállalás ilyen célra Szép és korszerű a nő­vérszállásunk. de kevés a száznyolcvan hely. amelyet idén harminccal megtoldunk. Enyhít majd a lakásproblé­mán a Székesfehérváron épü­lő garzonház, amely egyike léc? a negyedik ötéves terv­ben emelkedő épületeknek. 1913-ig megyénkben lß—17 ezer lakást adunk át — hang­súlyozta Boór elvtárs. És mit ígér ennek az ága­zatnak az új tervprogram? 140—l&O millió forintot. Ez több mint az előző fél évti­zedben volt, de az igények­hez képest kevés. Ebből mintegy ötvenmillió forintot fordítanak a megyei és du­naújvárosi kórház rekon­strukciójára. illetve bővíté­sére. Ebben az időszakban el­kezdődik a móri kórház bő­vítése. Lesznek új körzeti or­vosi státuszok, amelyek to­vább javítják a betegellá­tást. Az előadó hivatkozott a megyei küldöttértekezletre, ahol 3500 egészségügyi dol­gozó nevében mondtak véle­ményt. Többek között sürget­ték az anyagi elismerést, amely elmaradt az erkölcsi megbecsüléstől. És bár az is tény, hogy megyénkben 900 dolgozót érintett az előző 1,4 millió forintos béremelés. Ez nem volt elégséges, de az ország anyagi ereje akkor annyit tett lehetővé. Elmondotta Boór Ferenc, hogy a 600 orvos egynegye­de körzetekben teljesíti hi­vatását, közülük hatvanné­gyen 6—15 kilométeres körzet­ben dolgoznak. Szólt a gyógy­szerészekről is. Ezek után megemlítette a közéletben való részvételt. Ennek bizo­nyítása az is, hogy a körze­ti orvosok egyharmada volt tanácstag az előző ciklusban. A Vöröskereszt munkájából az orvosok 85—90 százaléka aktívan vállai szerepet. Munkájuk, közéleti tevé­kenységük dicsérete az is. hogy 22 százalékuknak van vala­milyen kitüntetése. Hangsú­lyozta, hogy ezután is számí­tanak munkásságukra, a Ha­zafias Népfront, a negyedik ötéves terv programjának megvalósítására, cselekvő tá­mogatásukra. Az előadás után Voith László főorvos kért szót. A jelenlevők nevében beszélt, amikor ígéretet tett a kérés teljesítésére, s mint mondot­ta: az egészségügyi dolgo­zók április 25-én a Népfront programjára, a haladásra szavaznak. Ezt követően Takács Imre. a megvei pártbizottság tit­kára szólt a választási elő­készületek első szakaszának Tárásáról. Ez megyénkben azt jelentette, hogy 3127 ta­nácstagi körzetben 89 ezren jelentek meg. és tizenegyezren mondtak véleményt, javasla­tot. A második szakasz egyik eseménye volt a tegnapi is, amelyen részletesebben meg­ismerték az egészségügy dol­gozói a területükre vonatko­zó ötéves tervet. Szólt a nép­gazdaság teherbíró képessé­géről. méltatta a nemzeti jö­vedelmet termelő munkás­­osztálv és termelőszövetkeze­ti parasztság tettkészsegét, akaraterejét, amely lehetővé tette két fontos réteg; az egészségügyi dolgozók és pe­dagógusok ez évi béremelését. — Az 1971. június 1-én életbelépő béremelés 23 ezer » orvost, 4 ezer gyógyszerészt, 69 ezer egészségügyi közép­kádert, dolgozót érint. Jó tud­ni, látni, hogy mihelyt a termelőmunka megteremti az alapot, azonnal előreléphe­tünk az anyagi helyzet javí­tásában is. N. E. Világ­bajnokok ! A magyar asztaliteniszezők igazolták a várakozást. Nago.yában világraszóló magyar siker született: a Jónyer— Klampár férfi páros megnyerte a világbajnokságot. Képün­kön Jónyer István magasra emeli a győzelmi serleget. Talán a párosok idegtépő versenysorozata es a siker feletti öröm járult hozzá, hogy szerdán a férfi egyes negyed­döntőjében nem sikerült úgy Klampárnak a folytatás, mint ahogyan abban sokan reménykedtek. A 18 esztendős magyar játékos rutinosabb kínai ellenfelével szemben becsületesen küzdött, de végül is Hszi En Ting 3 : 1 arányban győzött s ezzel Klampár kiesett. A magyar válo­gatott pénteken délután érkezik haza JapanbóL Ifjúságiak: 1. Enying 19 16 1 S 82-1« 33 2. Alba Regia 16 14 3 1 83-25 31 S. Polgárdi 13 12 2 4 78-21 2« 4. Bodajk 18 Id 1 6 51-26 23 5. F.-csurgó 17 8 2 7 26-34 16 6. Gárdony 18 8 2 8 31-49 18 7. Kisláng 18 8 0 10 42-39 16 8. Tordas 18 5 2 11 21-80 12 9. Kisgyón 16 5 1 10 10-35 11 10. Zámoly 1B .1 3 12 20-3« 9 11. Óbarok 18 4 1 13 23-91 9 12. Isztimér Ifi 4 0 14 14-65 8 13. Mány 17 3 2 12 13-60 8 Eredmények Tordas—Alba Re­gia 0:8, Isztimér—Polgárdi 1:3. Óbarok—Kisláng 4:1. Gárdony— Zámoly 2:2. A Kisgyón—Fehérvár­csurgó mérkőzés eredménye nem érkezett meg. Sárbogárdi járási bajnokság: Ceee—Szabadhídvég 3:0. Pusztaeg­­res—Sárszentágota l:0-ás állásnál félbeszakadt. Mezőkomárom—Sár­­keresztúr 4:1, Mezőszilas—Kálóz 1:2, Vajta—Nagytók 3:2. A bajnok­ságban Mezőkomárom, Kálóz és Ceee holtversenyben áll az l.,2. és 3. helyen 16—16 ponttal. ee Itt, Csőr—Szabadbattyán 3% Pákozd—Sárszentmihály i:S Dinyw nyés—Tác 4:2. A Nádasdladány-» Soponya mérkőzés eredménye nena érkezett be. Tartalékbejnnkság 1 19 16 0 3 47“15 3» 2 Pátka 19 12 4 3 41-29 2« 3. Dinnyés 19 13 1 5 59-27 27 4- Csór 19 11 3 5 31-25 29 5. Sarszentm. in 10 2 6 22-23 *>* 6. Pázmánd 19 8 5 6 19-32 21 7. Mezőszentgy. 19 10 0 9 24-25 Pfr 8. Csősz 19 8 3 8 34-23 19 9. Nádasdladány 18 9 o 9 29-13 13 10. Pettend 19 7 2 10 11-33 11. Seregélyes 19 6 3 10 17-21 19 12. Velence 19 6 2 11 17-38 14 13. Pákozd 18 6 0 12 38-29 12 14. Soponya 18 4 3 11 9-21 11 15. Sz.-battyán 19 5 1 13 29-39 H 16. Tác 19 4 1 14 12-31 * Eredmények: Pázmánd—Aba 3:8* Seregélyes—Pátka 2:?. Csősz—Me-» zőszentgvörgy 3:0. Csór—Szabad-* bat+yán 4:0. Dinnyés—Tár 9:2. A Nádasdladány—Soponya és 3 pá­kozd— Sárszentmihály mérkőzések eredménye nem érkezett be. B—osztály 1. Enying TT. n 8 1 2 31-13 17 2. Kápolnásnyék 11 3 1 2 22-13 17 3. Aaárd 10 7 0 3 31-22 14 4. Gyúró 11 6 2 3 21-23 14 5. Sukoró 11 6 0 5 14-10 12 6. Moha 10 5 0 5 20-18 10 7. Erdőhát 11 2 3 6 15-20 7 8. Mátyásd. II, 11 2 0 9 4- 2 4 9. Kőszárhegy 11 1 0 10 4-2.4 ?. Füle* 11 5 1 5 11-17 11 * « visszalépett. Eredmények: Kápolnásnyék—» Gyúró 2:0. Frdőháf—Enying TL' 3*3. A Sukoró-Kőszárhegy as utazó csapat távolléte miatt, * Füle—Má+vásdomb TT g fülelek visszalépése miatt elmaradt Az A£árd—Moha mérkőzés eredménye érkezett be. Székesfehérvári járási bajnokság A—osztály 1. Sárszentm. 19 13 4 2 59-32 30 2. Csór 19 11 4 4 48-31 26 3. Mezőszentgy. 19 11 4 4 44-26 26 4. Seregélyes 19 12 1 6 45-33 25 5. Pettend 19 9 5 5 45-29 23 6. Velence 19 10 3 6 41-30 23 7. CSŐSZ 19 9 2 8 46-36 20 8. Dinnyés 19 8 3 8 43-34 19 9. Sz.-battyán ]9 6 6 7 37-43 18 10. Pázmánd 19 8 1 10 26-40 17 11. Pátka 19 7 2 10 29-45 16 12. Nádasdladány 18 6 3 9 32-37 15 13. Soponya 18 4 6 8 18-34 14 14. Tár 19 3 5 11 21-42 H 15. Aba 19 4 3 12 19-44 11 16. Pákozd 19 3 2 14 26-41 8 Eredmények: Pázmánd—Aba 1:2, Seregélyes—Pátka 3:1. Csősz—Me­­ző.szentgyörgy 2:0. Pettend—Velen-Az Alba Regia elkerült a kieső helyről Jó sorozatának köszönheti az Alba Regia, hogy a 18. for­duló után csoportjában el ke­rn lt a kieső helyről. A fehér­váriaktól várjuk a további folytatást. A Dunaújvárosi Építők is javított helyezésén, az Ercsi Kinizsi pedig válto­zatlanul „dobogós” helyen van. Az NB III. állása: Középcsoport 1. Ganz-Vill. 18 14 3 1 38-10 31 2. Vasas Láng 18 13 2 3 34-19 28 3. Ercsi 18 10 6 2 36-21 26 4. Elektromos 18 10 1 7 42-22 21 5. III. kerület 18 6 R 4 27-17 20 6. Soroksár 17 7 6 4 22-22 20 7. MOM 18 8 3 7 31-25 19 8. Bp. Vegyim. 18 8 3 7 19-28 19 9. D. Papír 18 5 6 7 17-22 16 10. Kiskőrös 18 6 3 9 20-23 13 11. MAVAUT V. 17 5 4 8 17-26 14 12. Kecskemét 18 4 5 9 21-25 13 13. D. Építők 18 5 2 11 19-31 12 Soltvadkert 18 3 6 9 17-29 13 15. M. Kábel 18 3 6 9 11-28 13 16. MAFC 18 3 2 13 13-36 3 Északnyugati csoport 1. KOMÄP 18 13 3 2 30- 9 2» 2. MOTIM TE 18 12 3 3 32-18 27 3. Komáromi O. 18 10 4 4 35-22 24 4. Győri E. 18 9 5 4 30-19 2.1 5. Fertőd 18 11 0 7 32-29 22 6. MOFÉM 18 8 3 7 24-14 19 7. Gy-szentiván 18 6 6 6 19-20 13 8. Siófok 18 7 3 8 24-28 17 9. Soproni VSE 18 6 4 8 24-19 16 10. Rákóczi SE 18 6 3 9 23-24 15 11. Pápai Vasas 18 5 5 8 14-23 15 12. Fertősztmikl. 18 5 4 9 19-23 14 13. Ikarus AR 18 5 4 9 17-29 14 14. Pusztav.-Mór 18 4 5 9 25-31 13 15. Bábolna 18 3 7 8 14-24 13 16. Nyergesújf. 18 4 1 13 17-47 9 Megkezdődött a vitorlásidény Felszabadulásunk ünnepén megindult a Velencei-tavi vitorlás élet. A velencei vi­torlázás történetében ebben az évben kezdődött legkoráb­ban a versenyzés. Az április 3-ára tervezett első futam kétórás késéssel indult, élénk déli szélben. A második és a harmadik futár mot április 4-én bonyolították le. Erős déli, délnyugati szél­ben 130 és 150 perces idő­tartamú futamokra került sor. Az időnként erős löké­sekkel érkező szél a gyen­gébb felkészültségű verseny­zőket megleokéztette és há­rom hajó legénysége techni­kai fogyatékosságai követ-Totótippjeink a 15. játékhétre 1. Pécsi Dózsa—Videoton 1 x 2. Tatabánya—Salgótarján 1 3. Haladás—Dunaújváros 1 4. Szeged—Komló 1 5. FOSPED—Eger x 6. BKV Előre—Békéscsaba 1x2 7. Űzd—Oroszlány 1 8. Szív. MÁV—Pécsi B. 1 x 8. Várpalota—Bp, Spartacus 1x2 10. Bologna—Cagliari 1 11. Foggia—Fiorenüna 1x2 12 Lanerossi—Juventus 2 13. Varese—Internazionale x 2 Pótmérkőzések: 14. Nagybátony—Volán 2 15. Fűzfő—Pécsi Ércbányász x 16. Máza-Szászvár—Dorog x keztében feladta a versenyt, ketten pedig elsőként tűnőd­tek a Velencei-tó kellemes­nek éppen nem mondható vizében. A sportvezetők vé­leménye szerint érdekes és sportszerű küzdelem alakult ki a szakosztályok között. Az első három futam alapján az összesített végeredmény. Finn osztály: 1. Fodor Pé­ter (Építők), 2. Fekete Zol­tán (Építők), 3. Koitai József (KÖFÉM SC). Kalóz osztály: Herényi Pé­ter—Szőke Sándor (Sportis­kola). 2. Lőke Lajos—Németh József (KÖFÉM SC), 3. Balta Péter—Cseh István (Építőkj. Lovas­bajnok­ság Szombat-vasárnap ren­dezték meg a kózép-du­­nántúli területi lovasbaj­nokság első fordulóját. A Mezőföldi Tsz Szövetség és a járási sportszövetség álal. alapított felszabadulási vándorserleget 3295 ponttal Igar—Simontomya nyerte, a 3110 pontot szerző Mező­szilas előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék