Fejér Megyei Hírlap, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

8 HÍRLAP Csütörtök, 1971. április 8«' cA köntjaelú Vidám társaságba hívtak meg a napokban. Régi jóba­rátom, egy német vendég is velem volt, s mint ismeretlen­nek, bemutattam az asztal körül ülőket. Tudni kell a barátomról, hogy elég jól beszél magyarul, sőt, még a mi „tolvajnyelvünkben" is járatos, tgy aztán a fiát „bomba­­fej”-nek nevezi, s a múlt héten ,,fejlövést” kaptak Egerben a tüzes boroktól. Es még egy jó tulajdonság: igen gyors rögtönző. Sorba mutatom be vendéglátóimat, amikor a fő­könyvelőre kerül a sor. — Ö a vállalat főkönyvelője. Ráncolja a homlokát, nem érti. — ö a vállalat Buchhalter je. — A, értem most már — mosolyog német barátom — szóval ö a humbuchhalter ... Itíőjárásfelentés Várható időjárás csü­törtök estig: változóan fel­hős idő, szórványosan elő­forduló esővel, zivatarral. Mérsékelt, helyenként még élénk északnyugati, északi szél, csütörtökre mérséklő­dik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: lő—21 fok között. (MTI) Lakásépítés, felújítás Tető alatt van már Lo­­vasberényben az állatorvo­si lakás. A 179 ezer forint beruházással épített lakás még ez évben elkészül. A községben a múlt évben vá­sároltak egy pedagógusla­kást és egy másikat pedig felújítottak. A felújítás 42 ezer forintba került. Ezen kívül körülbelül 50 ezer forintot költött a község a védőnői lakás felújítására is. „Szabad idő és művelődés“ A megnövekedett szabad idő kulturáltabb és éssze­rűbb felhasználásának kérdését tűzi napirendre az a nem­zetközi konferencia, amelyet Budapesten — a TIT rende­zésében — tartanak meg április 15—17 között. E napjaink­ban fontos kérdéssel foglalkozó tanácskozás céljáról, napi­rendjéről a plenáris és a szekcióülések témáiról tájékoz­tatták szerdán délelőtt a sajtó képviselőit a TIT-ben. Mint elmondották, a regionális jellegű európai konferencián ismert külföldi és hazai szakemberek cserélik ki vélemé­nyüket a szabad idő felhasználásának művelődés-politikai, pedagógiai és pszichológiai kérdéseirőL Húsvéti tojások... Minden nap egy „húsvé­ti” tojáshoz jut a 25 éves Rita Freeland. A hölgy­nek az ünnepre készülődve nem kell a tojások festésé­vel bíbelődnie, mert ezt el­végzik helyette a tyúkok, ingyen és bérmentve — ter­mészetben. Blanche nevű fehér tyú­­kocskája kék tojást tojik, míg Freckles nevű tyúkja világoszöld tojásokkal aján­dékozza meg gazdáját, aki egyébként foglalkozása sze­rint állatápoló. Nagyon ritka jelenségről van szó. Az ok: a gének szokatlan kombinációja — mondotta egy szakember. Erdei szo’gá’at A sárpentelei erdőben a MüM 320-as intézetének tanulói Vincz István tanár irányításával látják el a társadalmi erdei szolgála­tot. Az erdőnek csak az úr­­hidai út és a veszprémi vas­út által határolt területe szabad a kirándulók szá­mára. Az úrhidai úttól bal­ra eső erdő gazdag állomá­nyú vadászterület, így az ottani tartózkodás káros lenne a vadgazdálkodás számára, azon kívül bal­esetveszélyes is. ű tűz aha: gYsrmekjáiék Április 6-án Mezőszila­­son okozott riadalmat egy gyermekjáték miatt kelet­kezett tűz. Kun János Fő utcai házának udvarán meggyulladt egy fészer, benne lovas kocsi, vetőgép, létra. Az anyagi kár 3 és félezer forint. Ez az eset is szolgálhat figyelmeztetőül a szülőknek, vigyázni kell a gyerekekre, akik sokszor nem válogatják meg a já­tékukat. Ne kerüljön gyufa a kezükbe! 1971. április 8. Csütörtök. Dénes napja. A Nap kél 5.10 órakor, nyugszik 18.23 órakor. A Hold kél 16.12 órakor, nyugszik 4.06 órakor. Betörök Ittas károkozó Gergely József budapesti lakos, a fővárosi IKV tulaj­donát képező teherkocsival április 6-án du. az M—7-as autóúton haladt Székesfe­hérvár felé. Gergely sze­szes ital fogyasztása után ült volán mögé, és a ko­csiban rajta kívül Pavlis László és Károly is helyet foglalt. A baleset színhe­lyénél előzni akartak egy teherautót, de a szembejö­vő forgalom megakad álvoz­­ta őket ebben. így Ger­gely a kormányt jobbra rántotta, aminek következ­tében a kocsi felborult. Gergely és két utasa sze­rencsére csak könnyebben sérült meg. de a társadalmi tulajdonban keletkezett kár összege 15 ezer forint. Az ügyben a rendőrség meg­indította a vizsgálatot Alig több mint fél éve költözött Cecére Masinka József, tizenegyszer bünte­tett betörő tolvaj. Az erdő­ben egy elhagyott bunker­ban lakott. Ez év február 28-án be­törtek a cecei kisvendéglő­be és március elsején már a rendőrség elfogta Masin­ka Józsefet, aki körülbelül 8 ezer forint értékű kárt okozott a vendéglőnek. Ma­sinka jelenleg előzetes le­tartóztatásban van. ügyében folytatják a vizsgálatot. * Március végén Sárbogárd, István-szőlőhegyről több pincebetörést jelentettek. Mint kiderült Kéri József 19 éves és Lajtos Dezső 27 év.es fiatalemberek követték el a betöréseket, Négyrend­beli betörés terheli jelenleg a két ..borszerető” ember számláját. Kérit és Lajtost a rendőrség letartóztatta, és ügyükben vizsgálatot foly­tat. * Az év első hónapjában Dégen betörtek a termelő­­szövetkezet Jóbarát Étter­mébe. Január 12-én, a be­törés másnapján elfogták a tettest, a büntetett előéletű Porteleki Józsefet. A betö­rő kifeszítette az ablakot és úgy hatolt be az étterembe, ahol körülbelül 11 ezer fo­rint. prt.pkn kárt okozott. — Park a klub előtt. A dunaújvárosi Ho Sí Min.h ifjúsági klub tagjai a klub­helyiség előtt Ho Si Mdnh parkot alakítanak kd. A parkiban emléktáblát he­lyeznek el. — Sorsolás. Május 7-én Székesfehérváron, a Vidám Park szabadtéri színpadán tartja a Sportfogadási és Lottóigazgatóság ez évi első Fejér megyed lottósorsolását. — Sziámi ikrek születtek kedden a kanadai Toronto közelében. A két kislány a mell és a has tájékán nőtt össze. Az orvosok az ikre­ket kivizsgálják és utána döntenek arról, hogy meg­­kísérlik-e szétválasztásukat. — Spirituálé-est. Április 10-én Székesfehérváron, a városi ifjúságii klub vendé­gei lesznek a Pécsi Tanár­képző Főiskola spirituálé együttesének tagjai. Az este hót órakor kezdődő műsor­ban a klub tagjai több is­mert és kevésbé ismert spi­rituálét hallgathatnak meg. — Ifjúsági takarékbetét. Az eknúlit év szeptemberé­ben bevezetésre került if­júsági takarékbetétre me­gyénkben már 2 millió 175 ezer forint befizetés történt. — Nyugdíjas-séták. A Pénzintézetek Vörös Mete­or természetjáró szakosz­tálya gondol nyugdíjas tag­jaira és ezért részükre 6—8 kilométeres sétákat tervez. A túrákat általában hét­> rvyn an ntk n n tflir'tiAk A Vörösmarty Színházban kedden este két előadásban szerepelt a közkedvelt Omega együttes és a Bajtala trió. Képünkön az Omega együttes. FEJÉR MEGYEI Tudósítónk írja Miért nincs tej vasárnap Sárbogárdon ? Alapos igény Sárbogárdon, hogy vasárnap reggel 7—9 óra között az áfész önkiszol­gáló élelmiszer boltja nyitva tartson. A nagyközségi tanács a múlt nyáron felmérte, hogy milyen a lakosság kereskedel­mi, ipari ellátottsága és a szolgáltatás. A lakosság ré­széről igényként hangzott el, hogy a kereskedelmi egység valamelyike vasárnap reggel 1—2 óra hosszat tartson nyit­va. A tanács kérését továbbí­totta a végrehajtó bizottság az áfész igazgatóságához, ahol megoldhatónak látták a kérést. így került sor arra, hogy az önkiszolgáló élelmi­szerbolt minden vasárnap reggel két óra hosszat nyit­va tartott, a lakosság nagy megelégedésére. A nagyközség lakossága már ilyen szempontból is érezte a párt politikai célki­tűzéseinek valóra váltását, a város és a falu közötti kü­lönbség fokozatos megszűné­sét. De nem így mások. A 12/1970. (VIII. 30.) BK. M. rendelet a KPVDSZ központi vezetősége egyetértésével született meg. A KPVDSZ megyei titkára nem ért egyet a vasárnap reggeli nyitvatar­­tással, mert a fenti rendelet a községekre nem vonatko­zik. Igaz az is, hogy Sárbo­gárdot 1970. január 1-ével a megyed tanács nagyközség­gé nyilvánította. A helyi vezetők sérelmes­nek tartják, hogy a közel 12 000 embert számláló járási székhely, nagyközség lakos­ságának ellátása ügyében a helyi szervek véleményét nem kérték ki, sőt az áfész egyik vezetőjével szemben büntetést alkalmaztak, amit helytelenít a közvélemény. Véleményünk szerint a la­kossági érdek az első. így lehet helyesen és jól szolgál­ni az MSZMP X. kongresszu­sán hozott határozat mara­déktalan végrehajtását, amely a 20. pontban ezt ír­ja: „Az állami kiskereskedel­mi szerveknek, a fogyasztási szövetkezeteknek gondos­kodniuk kell arról is, hogy az üzleteket az ország minden területén a lakosság igényei szerint tartsák nyitva és fo­lyamatosan lássák el a szük­séges árukkal, emeljék a ke­reskedelmi tevékenység szín­vonalát. bővítsék az üzlethá­lózatot, biztosítsák a lakos­ság kulturáltabb kiszolgálá­sét”. Az illetékesek remélhető­leg mindezekből levonják a szükséges tanulságot es vá­laszt adnak; miért nincs Sár­bogárdon vasárnap tej? Cs. V Előadás a mezőgazdasági vízgazdálkodásról A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Fejér megyei Szervezetének Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szakosztálya április 8-án, csütörtökön rendezi soron következő ülését Szé­kesfehérváron. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nagy­termében ma előadást hallhatnak a résztvevők A mezőgaz­dasági vízgazdálkodás feladatai a IV. ötéves tervben címmeL Az érdekesnek ígérkező előadást Breinich Miklós, az Orszá­gos Vízügyi Hivatal elnökhelyettese tartja. ______. Költözik a csákvári könyvtár Egy hónap múlva átadják a 200 személyes napközit Viszló Gyula, a csákvári nagyközségi tanács elnöke kapásból egy csokorra való jó és kevésbé jó hírrel szol­gál. — Költözik a községi könyvtár, elkészült a régi is­kolaépületből teljesen fel­újított új klubkönyvtár. Saj­nos, a nyolcezer kötetnyi könyvanyagot a régi, elavult polcokon kell elhelyezni, mert berendezésre már nem futotta. Az új könyvtárat má­jus 15-én avatjuk. Örömmel közlöm azt is. hogy egy hó­nap múlva birtokba veszik iskolásaink az új kétszáz sze­mélyes napközit, amelynek létesítéséhez a járási tanács 600 ezer forint támogatást adott, de jelentős társadalmi munka is fekszik a külsőre Is szép intézményben. — Hallottunk ABC Áruház építéséről is. — Ez még csak terv, a régi szeszfőzde helyén épül fel. A jövő fűtési idényre azonban már valóság lesz a tüzelőolaj­­kút a Rákóczi úton. továbbá folynak a tárgyalások az ÁFOR-ral egy benzinkút fel­állításáról is. Két szakmun­kás beállításával rátértünk a beton járdalap gyártására, egyelőre 1200 méter járda anyagát gyártjuk le és per­sze ezt el is helyezzük a köz­ségben. — Es a lakásépítés? — Ebben az évben elké­szül egy négylakásos társas­ház pedagógusok részére, to­vábbá a község központjában tizenhat állami lakást terve­zünk. A Május 1 utcában öt — egyenként négy lakásos — társasház épül, a Gánti út mellett családi házak céljára tizenkét házhelyet osztunk ki. A Dózsa György út—Mi­kes utca sarkán három két­emeletes épület — egyenként hat lakással — épül. És még egy jó hír: 16 kilométerei vízvezetékhálózat létesül a községben a negyedik ötéves terv idején. Ezzel az egész község vízellátása megoldó­dik. Sajnos, kenyérellátásunk nem megfelelő, a Mórról hoz­zánk kerülő másnapos ke­nyér minősége és a szállítás ellen sok kifogás van. Kér­dés: egy 5500 lakosú község nem bírna-e el egy önálló sütőüzemet? — Ügy tudjuk, több száz nő jár el a községből naponta idegen községekbe, városok­ba. — Legalább háromszáz asszony és lány utazik na­ponta Fehérvárra, Budapest­re ipari üzemekbe dolgozni. Sajnos, a munkaadóik nem segítenek bennünket pl. böl­csődét, óvodát létesíteni, vagy bővíteni. Szívesen látnánk ezért községünkben valame­lyik fővárosi, vagy székesfe­hérvári vállalat kihelyezett részlegét, mert akkor több száz nődolgozónak itthon ad­hatnánk munkát. Végezetül elmondotta Visz­ló Gyula nagyközségi tanács­elnök: a helybeli Tolbuhin Tsz-szel közösen a tej ellátás megjavítására tejboltot léte­sítenek, továbbá korszerűsí­tik az óvoda konyháját és új szeszfőzdét építenek. B. J. Meg kell gondolni — Elválok a felesé­gemtől. — Miért? — Már hat hónapja nem beszél velem. — Jól gondold meg, ilyet nem egykönnyen találsz! ló reggelt!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék