Fejér Megyei Hírlap, 1996. december (52. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-07 / 286. szám

Köztudottan , ez itt a legjobb hely az ön hirdetése számára is! fel jW^flf h1?t as*éSl e ill Fejér Megyei Hírlap Reklámirodája, Székesfehérvár, Főutca 17.­­ Tel.:316-590 SZOMBAT, 1996. december 7. ill. évf., 286. sz. Ára: 24 Ft |­­ HÍRLAP VW Caddy raktér 2,9 m­3, teherbírás 625 kg takarékos motorok, szervokormány... __________1 685 000,- Ft+áfától___________ Berta-Vadász Kft. (Vw) Szivár, Falotaváros, Garázssor GLUL Tel: (22)327-208,325-221 Audi Állják a sarat, az időt „Nem a zablák, nem a zengések..., hanem a korall-sor a nyak körül” Nagy Kálmán, Vargáné Szentendrei Zsuzsa és Tóth Ár­­pádné kosárkészítők egyetérte­nek Illyés Gyulával. Valóban, nem a zablák, nem a zengések, hanem a kosáron a fül, nem az ostromok, a bekerítések mara­dandók, hanem a korall­sor a nyak körül, a tűzhely körüli szé­kek, nem a diadalzengések, ha­nem a szitaszél-veregetések. „Nem a kövek és nem a fé­mek /Nem amik állják az időt! / Hanem a gyékény, a nád, a ké­reg...” És a csipke, a szőttes, a csuhé, az ékszer, no meg a mé­zeskalácsos, a fafaragó, a gyer­tyaöntő, a kosárkészítő állja a sarat, az idők kemény próbáját. Jöhet rendszer- és gengsztervál­tás, mindent elsöprő vihar, a népművész, a kismester ilyen­kor karácsony táján akkor is megjelenik, kirakodik és mele­gen ajánlja páratlan figuráit, míves csipkéit, édes, illatos mézeskalácsát, csuhéjézuská­­ját, csutkaangyalkáját, karcsú gyertyáját, hasas korsóját azok­nak, akik nem drága, hivalkodó ajándékokkal akarnak kedves­kedni szeretteiknek, hanem mí­ves, egyedi darabokkal, a terem­tő kezek melegét és mozdulatait őrző meglepetésekkel. A Fejér Megyei Művelődési Központ és a megyei népművé­szeti egyesület vásárra és bemu­tatóra trombitálta a mestereket, akik nem csak kiállítják, kínál­ják portékáikat, szaktanácsot is adnak az érdeklődőknek. Szak­könyvekből, kellékekből, maté­riákból válogathatnak azok, akik maguk is kedvet, hajlandó­ságot éreznek valamelyik mes­terség iránt. Ki is próbálhatják némelyiket, mert a Marx téren lévő MMK első emeletén egy­két mesterségbe bele lehet kós­tolni, eszközeit ki lehet próbálni ma is meg holnap is. Vojtkó Istvánnétól megtud­tuk, hogy nem csak ezen a hét­végén lehet találkozni a népmű­vészekkel, a mesterekkel és por­tékáikkal, hanem december 13-14-15-én és 20-21-22-én is délelőtt 10-től 18 óráig. —zágoni— Becsület pénzért sem vásárolható A jövő esztendőben másfél milliárd forint a rendvédelmi szervezeteknek Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) belügyminisztériumi államtit­kár szerint olyan most a rendőr­ség, mint a felbolydult méhkas. A négy csúcsvezető leváltása így és úgy heves reakciókat vál­tott ki. A rendőrök üdvözölték a dolgot, az ellenzék aggódik, a bűnözők remélhetőleg megré­mültek. Mármint a remélt és várt változásoktól. Amit a nem bű­nözők óhajtanak! Vajon meddig tart az „új seprű —jól söpör” bi­zakodása? — Államtitkár úr, ha nincse­nek a látványos robbantások, ha az alvilág éppen nem osztja újra a felségterületeket, talán nem is váltották volna le a vezetőket? — „Ha” kérdésekkel nem le­het foglalkozni. A történet ke­rek, számos összetevő követ­keztében került sor a rendőrtá­bornokok leváltására. Sok he­lyütt megfordultam az utóbbi két évben, én is érzékeltem: a kapi­tányságokon nőtt az elégedet­lenség a vezetőkkel szemben. — Konkrétan? — Ez egy folyamat, fontos részletekkel. Nehéz röviden el­mondani. Legelőször is a gaz­dálkodás. Leginkább azt sérel­mezték az állománynál, hogy nem a végrehajtókhoz kerültek a pénzek. Azokhoz, akik a min­dennapi rendőri munkát végzik. Aztán eltúlzottnak tartották a fő­városi Teve utcai székházépítés költségeit. Egyébként pedig bármennyire szorgalmaztuk a rendőrségi struktúra átalakítá­sát, a legfelsőbb vezetés erre nem volt hajlandó. Különösen a túlsúlyos Országos Rendőr-fő­kapitányság (ORFK) leépítésé­nél ütköztünk ellenállásba. (Folytatás a 3. oldalon) Könyves örömök és bánatok A XX. század a remények gázkamrája volt — állítja Jevtusen­ko. Másoknak más a véleménye. A téli könyvvásár egyik exklu­zív kötetében, az Ez volt a században 100 év történelméről fotók és esszék vallanak. A Kossuth és a Vajda Könyvesboltban ez az egyik slágere a gazdag kínálatú karácsonyi könyvvásárnak. Rommel, Göring, Himmler néz rám a könyvespolcok egyi­kéről, ki gondolta volna, hogy a farkasok egy napon bestsellerré szelídülnek. A Kossuth-üzetlánc fehérvári József Attila utcai könyvesbolt­ja átrendezve, megszépülve fo­gadja az ajándékkönyvekre va­dászokat, akik most még szelí­dek, tétovák. Majd az advent utolsó hetében lesznek határo­zottabb vadászok, és csapnak le nyomban áldozatukra, mert ak­kor már az idő sürgető, a pénz pedig fogyóban. Az üzlet veze­tőjétől és munkatársaitól tudom: a vásárlók kezdik megszokni a könyvek drágaságát, mert szív­­fájdítóan szépek, s mert min­denkinek ajándékozhatok. A ki­adók rafináltak, nem lehet olyat kívánni, ami ne lenne meg könyvalakban. Még illattárlat, parfümleltár is létezik. Vannak stíluskalauzok sovány férfinek és kövérnek, karcsú nőnek és kerekdednek, fiataloknak és öregeknek. A klasszikus mo­toroktól a szakácskönyvek arze­nálján át a Sör világkalauzáig és A sikeres személyiség titkaiig van itt minden, mi szemnek, szájnak, szellemnek ingere. Van számítástechnikai sarok sokféle oktatóprogrammal, 100 féle CD-ROM-mal, technikai va­rázslattal. Lenyűgöző a térkép­kínálat, gyönyörűek a nagymé­retű, színes fotókkal csábító uta­zási könyvek. A Magyarország Európa szívében Korniss Péter fotóival reprezentatív album, az ára 3900 forint. Victor Hugo: Nyomorultak­ ja sem semmi, 2800 a két vaskos kötet. Voltaire gyöngyszeme, A vadember vi­szont csak 590. A 7 perces szex­titkokat ennél is olcsóbban mé­rik, fél rongyért. A gyermekeknek való kínálat olyan sokszínű és bőséges, hogy minden gyerekes családba bű­vész kellene, aki a csodakalap­ból könyvekre valót varázsol. (A kép a Vajda János Könyves­boltban készült.) — ze — Mit ér egymillió? Ingerült polgármester hívott fel. Felhábo­rodásának oka az önkormányzatok szociális irodavezetői részvételével tartott értekezlet. A téma a miniszterelnök kezdeményezte és a történelmi egyházak által támogatott ka­rácsony előtti segélyezési akció volt. A pol­gármestert természetesen nem a karitatív ak­ció háborította fel, hanem az, hogy az érte­kezletről visszatért munkatársa szerint csu­pán 1,1 millió forint áll rendelkezésre. A polgármester nem érti, egy ekkora összeghez minek me­gyei koordináció, miért kell embereknek utazgatni, telefonokat lebonyolítani, faxokat küldeni. Szerinte többe kerül maga a le­bonyolítás, mint a felajánlott összeg. A Vöröskereszt megyei titkára szerint az 1,1 millió csak a kormányzati felajánlás, a megadott számlaszámra folyamato­san érkeznek befizetések, nem tudni mennyi lesz a teljes ösz­­szeg. December 16-án az addig beérkezett összeget szétosztják a megyék között, a megyei bizottság a települések között. Az önkormányzatok pedig élelmiszert vesznek a rászorulóknak. A szétosztás alapja a népjóléti tárca kimutatása a megyék és tele­pülések szociális helyzetéről, így persze már másképpen hangzik a dolog. A kormányzat nyilvánvalóan civilpénzeket szeretne bevonni az akcióba, s csak az induló tőkét állja. Ha valamikor, akkor karácsony előtt tényleg adakozhat az, akinek bőven van. Kérdés csupán, hogy a mi vadkapitalizmusunkban van-e adakozó hajlam. Mert egymillió ma tényleg nevetségesen ke­vés. Karácsony előtti akcióban különösen. Triboli Lajos Kisvállalkozások: számszerű a túlsúlyuk • FMH-információ A szeptember végén a me­gyében regisztrált vállalkozá­soknak mintegy 64 százaléka minősült ténylegesen működő vállalkozásnak. A társas vállalkozások több mint háromnegyede, szám sze­rint 7145, az egyéni vállalkozá­sok hattizede, szám szerint 17 613 végzett értékelhető tevé­kenységet — állapítja meg a Központi Statisztikai Hivatal Fejér Megyei Igazgatósága által kiadott tájékoztató. (Folytatás a 3. oldalon) MA: Perelik a hírszerző hivatalt Tragikusan végződött az idei „Viking Party” Kop­penhágában. A Pokol An­gyalai nevű motorkerékpá­ros banda mulatságán táv­irányított lövedék robbant, és két vendéget megölt. A rendőrség jelentése szerint a Los Angelesből irányított Hell's Angels és a Texasból szervezett Bandi­­dos dániai szervezetei csap­tak össze, amikor a lövedék szó szerint szétrobbantotta a háromszáz vendég részvé­telével folyó zajos bulit. (5. oldal) A HÍRLAP MEGKÉRDEZTE Ön szerint van-e létjogosultsága a kismesterségek űzésének a mai Magyarországon? — kérdeztük lapunk olvasóitól, a szoci­ális munkástól, a nyugdíjasoktól és a restaurátortól. (4. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék