Fejér Megyei Hírlap, 2000. október (45. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-06 / 235. szám

MINOLTA Fénymásoló EP 1054 — J­­A3-A/4,zoom AKCIÓ 249.900 Ft+ÁFA, kiszállítással. Minolta Márkaképviselet Székesfehérvár Budai út 9 Tel: 349-300 fax: 320-148 0 mm színes MA: A jó bornak nem kell cé­gér, tartja a mondás, ám, mint annyi más dolog, a mai világban ez is változni látszik (3. oldal) Az „igazítást” meg kell kezdeni Legkorábban 2001 első felében várható a közbe­szerzési törvény módosítá­sa, ez azonban még mindig nem fog teljesen harmoni­zálni az EU direktíváival. Ennek egyik oka, hogy jö­vőre még az uniós szabályo­zás is változik (6. oldal) 11 HI IIII111 IHIIII 9 7701 33 04005 1­0 0­2­3 5 Á ( ^c/7T)/7)( Fogadókész, nyugodt falu Vitatják ugyan, hogy az új évezred már elkezdődött, vagy majd a következő esztendővel kezdődik. Tény viszont, hogy az ezredforduló idejét éljük. Szerkesztőségünk olyan sorozat indítását határozta el, amely képet ad egyes településeink ér­tékeiről, megmutatja, hol tartanak az ezredfordulón falva­­ink és városaink. A kép nem lehet ugyan teljes már csak terje­delmi okokból sem, ám abban bízunk, hogy a sorozat végére mégis kirajzolódnak megyénk értékei is. Hiszen a helyi ered­ményekből tevődik össze a nagyobb közösség eredménye, így a szubjektív értékleltárak megyei értékleltárrá kerekedhet­nek. Sorozatunk most Iváncsát mutatja be. (8. oldal) - Nyugodt, csendes falu a mi­énk - mondta Molnár Tibor pol­gármester, miközben többször is kiköszönt a kocsiból, amíg be­mutatta településüket. - Most, hogy befejeztük a csatornaépí­tést, talán még jobban érezhető, hogy megnyugodott a falu, hisz a beruházás igen költséges volt. - Divat mostanában azt mon­dani, hogy az önkormányzatok, a vállalkozások az előremene­külést választják. A falu önkor­mányzata nem a divat miatt, de valóban ezt a módszert válasz­totta. A politikai szelek jönnek­­mennek, de nekünk itt kell meg­teremtenünk az emberek jólétét, biztosítani, hogy jól érezzék magukat a településen. Iváncsán ugyan kevesebb gyermek szüle­tik, mint ahány embertől búcsút kell venni valamelyik felekezeti temetőben, mégis növekszik a lélekszám. Közel vagyunk a fő­városhoz, a Dunaújvárosiak is szívesen jönnek hozzánk. Az is mutat valamit, hogy a faluban nincs eladó telek. Ahogy végig­­jöttünk az öt kilométer hosszú Fő utcánkon, amelynek a foly­tatása a Hunyadi utca, láthat­ták, hogy néhány helyen épít­keznek, évente tíz fölött adunk ki építési engedélyt. A jövőben szeretnénk többet megmutatni községünkből. Van vállalko­zó, aki jachtkikötőt tervez a Duna-partra, amely a többi vállalkozással egyetemben­­ és a feltárásra váró római kori templom maradványaival együtt, amelyre egyelőre nincs fedezetünk - vonzerő lehet azoknak a számára, akik ven­dégként érkeznek hozzánk. PÉNTEK, 2000. október 6. XLV. évf., 235. sz. Ára: 51 Ft T7T7 1 LJ O A /ITT A/TT T HÍRLAP VEZÉRMŰSZÍJ CSERE AKCIÓI, MINDEN TÍPUSÚ­­ GÉPJÁRMŰBE KEDVEZMÉNYEKKEL! 2000. OKTÓBER 1-JÉTŐL! CITROEN TÓTH KFT. Székesfehérvár, Horvát I. u. ____ 11 Tel.: 22/511 -411, fax: 22/511-412 ^ E-mail: citroen@mail.alba.hu­­ Internet: www.citroentoth.hu CITROEN Népfelkelés tört ki Belgrádban A jugoszláv ellenzék megrohamozta és elfoglalta a szövetségi parlamentet és az állami televízió székházát Az ellenzéki tüntetők csütör­­tö megtüntetés során összetűzé­­tökön délután elfoglalták a szerb­­ekre került sor a rendőrség és a állami televízió (RTS) épületét, tiltakozók között. Szemtanúk és megrohamozták a par­ámén­ több tucat sebesülésről számol­­t el is. Slobodan Milosevic el­e­­tak be, és több helyütt tűz is ki idejének eddigi legnagyobb keletkezett. Információk szerint tüntetése zajlott tegnap, az összetűzések alatt páncélos Az ellenzék választási győr­sok vonultak fel Belgrád köz­­delmének kihirdetését követelő pontjában. A szerb állami televízió (RTS) egyes csatornáján a B-92 független televíziós társaság kezdte sugározni adását, később az adó zenekari közvetítésre tért át. A tüntetők csütörtök este fél hat körül néhány perc leforgása alatt foglalták el az RTL székhá­zát. Gyújtóeleggyel töltött üve­geket hajigáltak az épületre, ablako­kat törtek be, a helyszínen lövé­sek döreje is hal­latszott. A tévéből aznap 160 alkal­mazottat elbocsá­tottak, ennek nyo­mán sok más dol­gozó csatlakozott a tüntetőkhöz. Átlépett a 300 ezernyi tiltakozó soraiba több tucat rendőr is. Az incidensek már délelőtt elkez­dődtek, amikor a rendőrség több városban megpró­bálta megakadá­lyozni, hogy a tün­tetők Belgrádba utazzanak. Sza­badkán is késlel­tették mintegy 500 szabadkai polgár indulását, továbbá letartóztatták és 30 nap börtönre ítél­ték a helyi ellenál­lás egyik fő vezérét. (Folyta­tás a 2. oldalon, Vojislav Kostu-Rohamrendőrök gumibottal verik a belg­rádi szövetségi parlament elé vonult ellen­zéki tüntetőket október 5-én, csütörtökön. A jugoszláv fővárosban ezen a napon több ezer ember gyűlt össze a törvényhozás épü­lete előtt. Milosevic-ellenes jelszavakat skandálva mb­-fotó Fekete füst száll fel október 5-én a belgrádi szövetségi parlament épületéből, amelybe végül a m­e a: Szerbia sikeres ostrom után behatoltak az ellenzéki tüntetők mb­-fotó ismét... címmel.) l sem ". irdMIQ tv) Libh­a Komárom és Fejér megye labdarúgó-válogatottja leg­utóbb három éve, Bodajkon találkozott egymással. Teg­nap délután a visszavágóra is sort kerítettek a Komárom megyei Környén. Megyénk csapata - kerettag Orbán Vik­tor is - októberben a győri műfüves nagypályán is szere­pel, a Győr-Moson-Sopron megyei válogatott elleni talál­kozón. (15. oldal) Élmény, kedély, öröm, érzelmi jelenlét nélkül nincs ön- és világ­ismeret. Többek között ezt ismerték fel a Vasvári iskola érték­­közvetítő programja szerint oktató pedagógusok (7. oldal) Régi-új kamarai elnök: Radetzky Jenő Tisztségviselőket, küldötteket választottak A törvényi előírásoknak és a Az elnöki tisztre a jelölőbizott­­vonatkozó kormányrendeletnek mág a korábbi elnököt, Radetzky megfelelően tisztújító küldött­ Jenőt javasolta, akit nyílt szava­­gyűlést tartott a fehérvári Gaz­­zással, egy ellenszavazat ellen A­­daság Házában a Fejér Megyei­ben 115 igen szavazattal ismét Kereskedelmi és Iparkamara, elnökké választottak. (6. oldal) Szombaton a Hírlapban • Álmukból ébrednek a kazánok, ha hirtelen jön a hideg • Sorstársak a Szívklubban - az új élet esélyei • Még kevesen ismerik az otthoni táplálást • Hétvégi melléklet (benne A rendszerváltás szereplői)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék