Fejér Megyei Hírlap, 2001. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-08 / 106. szám

A FEJ­ÉR MEGYEID MA: ÁLLÁSBÖRZE H HÍRLAP I. Az Aranyeső ovija: drága pettyek... Találkoztunk olyan szü­lővel is, aki nem tiltakozik további díj megfizetése el­len. „Ha ezért az összegért valóban megkapják a gyer­mekek az ígért szolgáltatás­többletet, akkor nem kifo­gásolható, hogy ezért külön kell fizetni...” (4. oldal) Széchy Tamás mesteredző a sikeres magyar úszó­sport „aranykovácsa”. A napokban Bay Béla-díjjal tüntették ki (14. oldal) Nem fut el előlük a szerencse Az országban ezrek, me­gyénkben csak mintegy har­minc-negyven család gyűjti ilyenkor az éti csigát. A pro­fi csigavadászok elől nem fut el a szerencse, jó esetben akár 150-300 ezer forintot is kereshetnek egy-másfél hó­napon belül. (6. oldal) IIII llllllll.Ili 9770133 040020 01106 Elnök- és zárcsere? Torgyán József leváltotta a párt megyei vezetőit Székesfehérvár (T.L., T.T.) - Csak a hangerő emelkedett a kisgazdapárt megyei irodájánál tegnap reggel, két nem - mond­ja mindkét fél. Horváth Gábor, a párt rácke­resztúri elnöke reggel jelent meg, hogy a Torgyán József fémjelezte pártközpont megbí­zásából átvegye a pártirodát, amíg a pártfőügyész leér a meg­bízással. Dr. Orosházi György nem volt hajlandó az irodát­ át­engedni, felhívta a megyei fő­ügyészt és főkapitányságot. A pártközpont megbízottja végül nem jött le, Horváthot rendelték Pestre. Orosházi György is oda­ment, hogy részt vegyen a frak­cióülésen és a parlamenti ülé­sen. Deák József, a kisgazdapárt országos főügyésze tegnap írás­ban üzenetet küldött Horváth Gábornak, a ráckeresztúri szer­vezet elnökének. Ebben értesí­tette, hogy dr. Orosházi György megyei elnök ellen tagsági jo­gainak egyidejű felfüggesztése mellett pártfegyelmi eljárást kezdeményezett. „Nevezett el­len indított pártfegyelmi eljárás és párttagsági jogainak felfüg­gesztése egyben a Független Kisgazdapárt Fejér Megyei El­nökségének a felfüggesztését is jelenti”, írta Deák, aki szerint ezért határozott úgy az országos elnökség, hogy Horváth Gábort bízza meg a megyei elnök teen­dőinek ellátásával. (Folytatás a 3. oldalon) Horváth Gábor tegnap a második kísérletre sem jutott be a pártirodákba Fotó: Pati-Nagy Messziről szép... ■ Gabnai Gábor jegyzete A kormányfő szokásos rádióinterjújában boldogan mondta, hogy mikor kint járt az Amerikai Egyesült Államokban, Georg Bush elnök nagyon kedvezően ítélte meg ha­zánk demokratikus törekvéseit, és a Széche­­nyi-tervet. Nos, én személy szerint annak örülnék a legjobban, ha nem az amerikai el­nöknek, hanem a Magyarországon élő kis- és középvállalkozóknak - akiknek meghirdették a hazai gazda­ság fejlesztéséről szóló programot - tetszene. Azok nagy részé­nek pedig bizony nem tetszik. Egyik kisvállalkozó ismerősöm, aki élelmiszeriparban utazik, fakadt ki pár héttel korábban emígy. „Az elsők között ugrottam neki interneten a meghirde­tés után a GM honlapjának. Ezen több alternatíva található, de igazán az élelmiszeriparral kapcsolatos projekteket nem talál­tam. A beszállítói fejlesztés ugyan benne van, de olyan feltéte­lekkel, amiket képtelen vagyok teljesíteni. Például: a beruházá­si hitel meg kell, hogy haladja az 50 millió forintot, és a többlet­­kapacitáson gyártott termék értékéből ez 5 éven belül térüljön meg, azaz 50 millió nyereséget kell produkálni. Ez nem jön ösz­­sze. A beruházás összege 50-100 millió forintnál kezdődik, me­lyet meghiteleznek, de nekem kevesebb is elég lenne, mondjuk hárommillió, ilyen mikrovállalkozóknak azonban „cuki” a bankoknál. Feltétel még a munkahelyteremtés, de számoljunk: egy ekkora vállalkozás nem két, hanem több emberrel kell, hogy működjön, ez félmillióval szorozva (mert nagyjából eny­­nyien vagyunk) ha tíz embert alkalmaz, az már ötmillió mun­kás. Nincs ennyi aktív kereső. Kérdem én, kiknek szánták ezt?” SZERDÁN A HÍRLAPBAN • Hogyan kerülhetett páncélozott katonai harcjármű egy bodajki családi ház udvarába? • Vége az életük kockáztatásának? - a munkavédelem or­szágos programjába az egyéni vállalkozók is bekerülnének Elutasított óvás, jöhet a kupa elődöntő FMH információ­­ A Magyar Labdarúgó Liga (MLL) elnök­sége elutasította a Vasas óvását, amelyet az angyalföldiek a Vi­deotonnal vívott Magyar Kupa negyeddöntő végeredménye el­len (2-0-ra nyertek a fehérvári­ak) nyújtottak be. A klub az MLSZ vezetéséhez fordul jog­orvoslatért. A Vasas szerint a március 28-án rendezett találko­zón a Videoton jogosulatlanul szerepeltette Korsós Attilát, így a Magyar Kupa-bizottság sze­rint nincs akadálya annak, hogy ma 17.45 órakor lejátsszák a Vi­­deoton-BKV Előre elődöntőt. Kezdeményezték Lányi bejegyzését Budapest (mti)­­ Az FKGP reform polgári platformjának budapesti nagygyűlésén és nagyválasztmányán megvá­lasztott új elnök, Lányi Zsolt személyének bejegyzését kezdeményezték hétfőn reg­gel a Fővárosi Bíróságon. Erről Bánk Attila tájékozta­tott, akit a párt­reform polgári ta­gozatának szombati budapesti nagygyűlésén és nagyválaszt­mányán országos elnökségi tag­nak választottak. Elmondta: az elnök személyéről szóló átveze­tés a Fővárosi Bíróságon meg­kezdődött, véleménye szerint ez néhány napot vehet igénybe. Gyimóthy Géza, az FKGP fő­titkára leszögezte: a reformis­táknak semmi jogosultsága nem volt arra, hogy a Fővárosi Bíró­ságon kezdeményezzék Lányi Zsolt bejegyzését kisgazda el­nöknek. - Ott nyilván ki fogják nevezni őket - vélekedett. A kis­gazda főtitkár emlékeztetett ar­ra, a párt törvényesen megvá­lasztott elnöke Torgyán József. (A „kisgazdaügy’’ további fejle­ményei a 2. oldalon, Kizárták a frakcióból Torgyánt címmel.) Lányi Zsolt: A bíróság dönti el, jogosan elnök-e mti-fotó Hazajutnak a csontok Budapest (mti)­­ Az Egye­sült Államokból szerdán me­netrendszerű repülőgéppel Magyarországra szállítják a Petőfi Sándorénak tulajdoní­tott, tizenkét évvel ezelőtt a szibériai Barguzinban feltárt csontvázat. Erről a Megamorv Petőfi Bi­zottság tájékoztatott hétfőn. A közlemény szerint Morvai Fe­renc vállalkozó 1991. február 8-án - a szükséges engedélyek birtokában - egy kézitáskában szállította Moszkvából Cleve­­landbe a csontokat. Amerikai szakértők ugyanabban az évben javasolták a Petőfi szülőktől va­ló csontmintavételt a végső DNS-azonosítás érdekében, de ehhez akkor nem járultak hozzá az illetékesek. A Megamorv bi­zottság úgy véli: jelenleg is ha­talmi szóval akarják lezárni a csak természettudományos vizsgálattal eldönthető ügyet. Megmarad a nyugdíj stabilitása Budapest (mti)­­ A kor­mány meg kívánja őriz­ni a magánnyugdíj­­pénztárak stabilitását. Ezt Varga Mihály pénz­ügyminiszter a Nyugdíja­sok Országos Képviseleté­nek hétfői budapesti fóru­mán jelentette ki. Hozzá­tette: ezzel együtt az állami felosztó-kirovó rendszer reformra szorul. Leszö­gezte: a kormány a nyug­díjkorhatárhoz nem kíván hozzányúlni. A nyugdíj­­emelésről szólva közölte: a ciklus végére 16 száza­lékkal emelkedhetnek re­álértékben a nyugdíjak, ez a számítások szerint 2-2,5 százalékkal haladhatja meg a reálkeresetek növe­kedését a négy év alatt. Megszűnés előtt áll a kht. A „halva született gyermek” kasszájában jelenleg nincs pénz Székesfehérvár (­kn­) - Be­vételek és együttműködés híján aggasztó helyzetbe, majd a hamarosan bekövet­kező megszűnésig jutott el az 1999 végén bejegyzett Fejér Megyei Civil Informáci­ós és Szolgáltató Kht. Lapunk már többször foglal­kozott a röviden Fejér Civilnek nevezett közhasznú társaság ügyeivel. A három (városi és megyei önkormányzat, vala­mint a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége) tulajdono­sa társaságot egyik tagja a tele­fonban „halva született gyer­meknek” titulálta, Fertő László, a megyei közgyűlés elnöke pe­dig egy tegnapi rádióinterjúban úgy nyilatkozott: a jelenlegi for­ma az egyik legkedvezőtlenebb a működést nézve. A megszűnés előzményei már tavaly utaltak a problémák­ra. A kezdetben működőképes­nek tetsző elképzelés, a három­pólusú tulajdonosság és kötele­zettségvállalás az idei év elejére már bizonyosan ellenszenvessé vált. Egy februárban kelt beszá­molóban a társaság felszámolá­sának indokai között az szere­pel, hogy a tulajdonosok részé­ről nem tapasztalható a társaság céljaként kitűzött program iránti elkötelezettség, s hogy a kht. léte több érdekellentétet hozott létre, mint amennyi érdeket egyesíteni tudott volna. Az ér­dekellentétek olyan mértékű passzivitást és döntésképtelen­séget szültek, amely lehetetlen­né tette a célok megvalósulását - áll a jelentésben. A tegnapi taggyűlésen már a végelszámolás részleteiről be­széltek a jelenlévők. Javaslat született arra, hogy a jelenleg üres kasszájú, de tartozással nem rendelkező társaság műkö­désének folyamatosságára a tu­lajdonosok biztosítsák a tagi hi­telfelvétel lehetőségét. A másik javaslat - kezdeményezzék az Ady Endre utcai Civil Ház üze­meltetési jogának visszaadását a megyének - a szavazáson végül is nem „ment át”.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék