Fejér Megyei Hírlap, 2001. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-08 / 106. szám

2 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP KRÓNIKA Meghívták a kormányfőt Budapest (mti)­­ Balsai István az MDF-frakció ne­vében arra kéri Orbán Vik­tor kormányfőt: még a ta­vaszi parlamenti ülésszak idején látogasson el a kép­viselőcsoport egyik ülésé­re. A képviselőcsoport döntött arról is, hogy má­jus 16-án kihelyezett, együttes ülést tart a pártel­nökséggel. Tudás alapú társadalmat Budapest (mti)­­ Az Akadémia köztestületének igen fontos szerep jut ab­ban, hogy a tudás alapú tár­sadalom kiegyenlítő szere­pet töltsön be az ország el­szegényedő és gazdagodó rétegei között - hangsú­lyozta elnöki megnyitójá­ban Glatz Ferenc, a Ma­gyar Tudományos Akadé­mia elnöke az MTA 168. közgyűlésén hétfőn. Pá­linkás József akadémikus, az Oktatási Minisztérium államtitkára a kormány képviseletében leszögezte: a tudomány fejlesztését a kormány a legfontosabb feladatai közé sorolta. A rossz váltó volt a baleset oka Budapest (mti)­­ A nyolcas váltó megrongáló­dása okozta május 3-án, csütörtökön Szajolnál a Szolnok felé tartó Ovidius nemzetközi sebesvonat mozdonyának kisiklását - közölte Kukely Márton, a MÁV Rt. vezérigazgatója hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten a vasúttársa­ság balesetvizsgáló bizott­sága előzetes jelentésének megállapítását. A rendőr­ség értékelése, a személyi felelősség megállapítása még hátravan. Kizárták a frakcióból Torgyánt Budapest (mti)­­ Kizárták az FKGP parlamenti frakció­jából Torgyán Józsefet. Az FKGP parlamenti frakciója erről a hétfői ülésén 19 igen, 2 nem és egy tartózkodás mellett döntött. A képviselőcsoport 42 képvi­selőjéből 22-en vettek részt a hétfői tanácskozáson, többek közt Turi-Kovács Béla környe­zetvédelmi miniszter, Szabó János, a honvédelmi tárca veze­tője, Boros Imre Phare-pénzeket koordináló tárca nélküli minisz­ter, valamint Szentgyörgyvölgyi Péter, a képviselőcsoport veze­tője. A Torgyán József kizárásáról szóló döntés törvényességét a képviselők azzal indokolták, hogy a frakciószabályzat egyik módosítása szerint a képviselő­­csoport ülése határozatképes, ha a tagok fele plusz egy fő jelen van. Meg nem erősített informá­ciók szerint az egyik képviselő bizalmatlansági indítványt ter­jesztett elő Torgyán Józseffel szemben. A kizárás indoka a ceglédi nagyválasztmány, nagygyűlés „szégyene”, amit a frakció nem kíván vállalni. Az ülés elején még részt vett Gyi­móthy Géza főtitkár, Bernáth Varga Balázs szervező főtitkár, Zsikla Győző frakcióvezető­­helyettes, Simon Miklós, a hon­védelmi bizottság kisgazda elnöke, valamint Szabadi Béla volt földművelésügyi államtit­kár. Ők azonban még az ülés vége előtt elhagyták a termet.­­ Torgyán József továbbra is a kisgazda frakció tagjának tartja magát, véleménye szerint a kizárásáról hozott hétfői döntés érvénytelen. - Érvényes határozat nem született a kizárásommal kap­csolatban, továbbra is a képvise­lőcsoport tagja vagyok - kö­zölte Torgyán József. Hozzáfűzte: húsz országgyű­lési képviselő tudatosan szem­behelyezkedett a ceglédi nagy­gyűlés és nagyválasztmány közel 2 ezer 400 küldöttének egységes állásfoglalásával, amelyben megerősítették az országos elnökséget.­­ Ez a mai esemény mindenki számára nyilvánvalóvá teszi, hogy ezek az emberek tudatosan törnek az FKGP ellen, botrány­okozó magatartásukkal minden áron ártani akarnak a pártnak - hangoztatta.­­ Torgyán Józsefet nem zár­hatta ki a frakció, mivel ahhoz kétharmados többség kellett volna, ami biztosan nem volt meg, és nem frakcióközgyűlést hívtak össze, csak munkaérte­kezletet, amelyen nem lehet dönteni személyi kérdésekben - hangsúlyozta Gyimóthy Géza kisgazda főtitkár. Elmondta: ő is részt vett a frakcióülésen, de a szakmai részek megvitatása után távozott a teremből. - A frakcióvezető fel is hívta a figyelmemet arra, hogy a kép­viselőcsoport munkaértekezle­tet tart - fűzte hozzá. Torgyán József kizárása után Gyimóthy Géza nyilatkozik a sajtó képviselőinek, miután elhagyta a frakcióülést mti-fotó: Illyés Tibor Az áldozatokra emlékeztek Fidesz-program közpénzen? Rogán Antal az „MSZP hazugságaival szemben” Budapest (mti)­­ Azonnali kérdést intéz a miniszterel­nökhöz Mádai Péter (SZDSZ) annak kapcsán, hogy a Belügyminisztérium államtitkára is javaslatokat fogalmaz meg a Fidesz választási vitairatához. A belügyminisztériumi fej­léccel készült, Kontrát Károly államtitkár nevével fémjelzett dokumentumot - amely Javas­lat a Fidesz - Magyar Polgári Párt 2002-2006-ra szóló vita­iratának összeállításához címet viseli - az SZDSZ sajtótitkár­ságán mutatták be hétfőn. Mádai Péter, az SZDSZ ország­­gyűlési képviselője úgy véleke­dett: elfogadhatatlan, hogy a BM az adófizetők pénzén a Fidesznek állít össze programot. - Elfogadhatatlan az is, hogy a Fidesz saját céljaira használja a BM-et - tette hozzá a politikus. - Az Országgyűlés néma felál­lással adózott az elmúlt héten 91 éves korában elhunyt Vörös Vince, a parlament volt alelnöke emlékének a hétfői ülésnap kez­detén. A szokásos napirend előtti felszólalások sorát Rogán Antal (Fidesz) nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy „az MSZP és az MSZOSZ hazugságaival szemben” a Munka törvény­­könyvének módosítása nem kedvezőtlen, hanem inkább kedvező változásokat hoz a munkavállalók számára. Budapest (mti)­­ A II. világháború európai befejezésének kö­zelgő­ évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget tartott a Magyar Polgári Védelmi Szövetség hétfőn Budapesten, a Bom­bázások áldozatai emlékműnél a IX. kerületben. Az emlékmű­vet II. Szegedi Árpád festőművész, Szekly Zsuzsa képzőművész és Sávoly János kőművesmester készítette Perel a sértett Liebmann Budapest (mti)­­ Megkezdő­dött a II-XI. kerületi bíróságon hétfőn az a személyiségi jogi per, amelyet Liebmann Katalin volt fővárosi kisgazda vezető indított Torgyán József pártel­nök, korábbi földművelésügyi miniszter ellen a politikusnővel kapcsolatban tett nyilvános megfogalmazásai miatt. Magyar nyelvű magánegyetem működhet Bukarest (mti)­­ Romániá­ban jóváhagyták a tervezett magyar nyelvű magánegye­tem első három szakának beindítását - jelentette be hétfőn Markó Béla, a Romá­niai Magyar Demokrata Szö­vetség (RMDSZ) elnöke. Ion Mihailescu úr, az orszá­gos akadémiai értékelési és akk­­reditációs tanács elnöke most tá­jékoztatott arról, hogy a testület mai ülésén jóváhagyta a romá­niai magyar magánegyetem első három, közgazdasági jellegű szakának Csíkszeredai székhe­lyű beindítására és működésére vonatkozó engedélyezési kérést — mondta Markó. Az RMDSZ szövetségi elnöke hangoztatta: az RMDSZ nagy erőfeszítése­ket tett az utóbbi időszakban, hogy szakmai és politikai támo­gatást szerezzen a romániai ma­gyar magánegyetem ügyének. 2001. május 8., KEDD Macedóniában újra ágyúznak Szkopje (mti)­­ A macedón kormányerők hétfő reggel is­mét ágyúzták az albán láza­dók feltételezett állásait az észak-macedóniai Vaksince és Szlupcsane falvak köze­lében. Az AFP helyszíni tudósítójá­nak beszámolója szerint fél ki­lenc tájban mintegy tizenöt ne­héztüzérségi lövést lehetett hal­lani Szlupcsane körzetében. Az ország északi részén csütörtök óta a kormányerők folyamato­san támadják a macedóniai al­bánok Nemzeti Felszabadítási Hadseregének (UCK) állásait. A macedóniai hadsereg leg­újabb támadása előtt egy nappal Javier Solana, az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikai képviselője arról próbálta meggyőzni a szkopjei vezetést, hogy szükségtelen bevezetni a hadiállapotot. A támadással egy időben néhány órás látogatásra Szkopjéba érkezett George Ro­bertson NATO-főtitkár. Pál apostol nyomdokaiban El-Kuneitra (mti)­­ Szíriai látogatásának harmadik napján, hétfőn a szentföldi békéért imádkozott II. János Pál pápa a Golán-fennsíkon fekvő el-Kuneitra romváros görögkeleti templomában. A római katolikus egyház fe­je a közel-keleti népek megbé­kéléséért könyörgött istenhez, hogy segítsen nekik ledönteni az ellenségeskedés és a megosz­tottság falait, és közösen felépí­teni az igazságosság és a szoli­daritás világát. A Pál apostol nyomdokain járó pápa fohászát szíriaiak ezrei hallgatták az egy­koron 50 ezres város maradvá­nyai között, amelyet - szíriai ál­lítás szerint - az izraeliek dön­töttek romba. Damaszkusz (mti) - II. János Pál pápát katolikus gyermekek köszöntik a damaszkuszi Szent Pál-templomban május 7-én, szíriai látogatása harmadik napján. II. János Pál később a szentföldi békéért imádkozott a Golán-fennsíkon fekvő el-Ku­neitra romváros görögkeleti templomában. A római katolikus egyházfő zarándokútján Pál apostol életének jelentősebb állo­másait járja végig Haraszti: A nyilvánosság nem a pártoké Budapest (mti)­­ A Fidesz Magyar Hírlapot sújtó boj­kottja ellen tiltakozik Haraszti Miklós szabad demokrata ügyvivő abban a nyílt levélben, amelyet Pokorni Zoltánnak, a Fidesz újonnan megválasztott elnökének írt. A tegező stílusban megírt levélben a szabad demokrata politikus az SZDSZ nevében üdvözletét küldi Pokorni Zol­tánnak pártelnökké történő megválasztása alkalmából, ugyanakkor elítéli azt, hogy a Fidesz hétvégi kongresszusáról kitiltották a Magyar Hírlap tudósítóját. - A nyilvánosság nem a pár­toké, hanem az állampolgáro­ké, a szerkesztőségek a híreket, véleményeket nem a pártnak készítik, hanem az osztatlan, habár sokszínű nyilvánosság­nak - olvasható a nyílt levélben amelyben Haraszti Miklós leszögezi: a Magyar Hírlap ügye olyan Fideszt mutat, amelynél felfogása párturalmi.­­ Mérsékeltnek mondot utódként a pártelnöki székben te vajon tűrheted-e, hogy egy mér­sékelt polgári - habár kritikus - lapot kitiltsanak a téged megvá­lasztó kongresszusról? - tett fel a Fidesz elnökének a kérdés Haraszti.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék