Fejér Megyei Hírlap, 2001. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-08 / 106. szám

2001. május 8., KEDD KRÓNIKA FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 3 Elnök- és zárcsere a kisgazdáknál? Torgyán József leváltotta a Fejér megyei szervezet elnökségének tagjait és újakat nevezett ki (Folytatás az 1. oldalról) Az országos vezetőség egy­idejűleg a megbízott megyei el­nökség tagjainak Szilágyi Lajos vértesacsai, Krupánszki Mihály szári, dr. Györgyi Viktor felcsú­­ti és Gelencsér Gyula pátkai he­lyi kisgazda elnököket válasz­totta. Az országos elnökség döntése értelmében a megbízott Fejér Megyei Elnökség köteles hatvan napon belül összehívni a megyei választmányt. - A döntést tudomásul vet­tem - mondta el lapunknak Hor­váth Gábor. - Mivel olyan jelzé­seket kaptam, hogy a párt me­gyei irodáiból esetleg dokumen­tumokat tüntethetnek el, hétfőn reggel a helyszínre mentem, ahol találkoztam Orosházi Györggyel is. Igyekeztem szót érteni vele, kértem, hogy a párt­főügyész érkezéséig várjunk, ne tegyünk semmit. Mindenről hangfelvételeket készítettem. Orosházi telefonon összeverbu­válta a hozzá hű kisgazdákat, majd megjelent a rendőrség is. Horváth Gábor szerint az ese­mények közvetlen oka az volt, amit Orosházi György Ceglé­den „rendezett”, s ami miatt Torgyán József kénytelen volt a megyei elnök leváltása mellett dönteni. Horváth Gábor nem tit­kolta azt sem, hogy véleménye szerint a megyei elnök tevé­kenysége nem minden esetben volt törvényes, s kérte ezen ügyek kivizsgálását.­­ Egyetlen kisgazdapárt volt, Dr. Orosházi György is szem­beszállt Torgyán Józseffel. Lehet, hogy vesztére­ van és lesz - jelentette ki Hor­váth Gábor, aki tegnap 16.45- kor másodszor is megkísérelte „birtokba venni” a párt megyei irodáit, amelyek környékéről a polgári ruhás rendőrök egész nap nem távoztak. Az irodák ajtajait az irodave­zető nem tudta kinyitni, nyilván zárat cseréltek a nap során. Hor­váth a sajtónak elmondta, hogy az épület gondnokának jelenlé­tében kedden lakatossal kinyit­tatja. Elmondta, hogy meghami­sították a megyei nagyválaszt­mány küldötteinek névsorát, hat nevet kihúztak és hat másikkal helyettesítették. Veszélyeztetve ezzel a ceglédi nagygyűlés hite­lességét, törvényességét. Állí­totta, hogy ezt bizonyítani tudja. - A párt parlamenti frakciója egyhangúlag megerősített posz­tomon és támogatásáról biztosí­tott - mondta tegnap este la­punknak dr. Orosházi György - A párt megyei tagsága is a bizal­matlansági indítvány mellett volt, s ami ellenem történik, az mind Torgyán József műve. Horváth Gáborral nem tárgya­lok, mert nincs miről, s ameny­­nyiben beváltja fenyegetését és feltöri az irodák ajtaját, feljelen­tést teszek. Már a délelőtti ese­mények is betörési kísérletnek minősülnek, abban az ügyben a feljelentést már megtettem. Ami a névcserékkel kapcsolatban történhetett, az csak az irodave­zető műve lehetett, aki Torgyán József embere. Jégverés tarolt az Öreghegyen A megye többi részén nem okoz terméskiesést a hétvégi zivatar FMH-információ­ A szán­tóföldi kultúrákat nem káro­sította a vasárnap délutáni jégverés, a székesfehérvári Öreghegyen azonban alapos pusztítást vitt véghez a kertekben a hirtelen jött jégeső. Móron és körzetében a vasár­nap délután az esővel érkező jég - az első felmérések szerint - nem okoz terméskiesést. A szé­kesfehérvári Öreghegyen azon­ban szinte teljesen letarolta a kerteket a vasárnapi jégverés - mondta el érdeklődésünkre Pus­kás Károly, a FVM megyei hi­vatalának vezető falugazdásza. A hétvégén egyébként a megye más területein is volt zápor, zi­vatar, a csapadék eloszlása azonban eléggé szeszélyes volt, így, amíg Agárdon, vagy Bics­kén két milliméternyit mértek, addig Polgárdiban tíz, Kislán­gon pedig 17-23 milliméternyi csapadék hullott. Tegnap a Hungária székesfe­hérvári kárfelvevő irodájában a jégverés következtében huszon­egy autós jelentette be kárigé­nyét Casco­ biztosítása terhére - mondta el az iroda vezetője, Ha­daró Sándorné. A bejelentések zöme a fehérvári Öreghegyen található Fiskális út környékéről érkezett, s a legalább borsónyi, de olykor kisdiónyi nagyságú jégdarabok a károsult gépkocsik tetőlemezének, motorháztetejé­nek teljes újrafényezését teszik szükségessé. A Hungária bizto­sítónál néhányan jelentkeztek csupán a lakóépületet, illetve a kertet - a szőlőt, a gyümölcsöst - ért jégkár miatt. Utóbbi eset­ben a biztosító nem feltétlenül téríti meg a kárt, mivel a lakás­­biztosítások általában nem vo­natkoznak a lábon álló kultúrák­ra - tudtuk meg Sági Csabától, a biztosító fehérvári fiókjának ve­zetőjétől. A vasárnapi jégeső nem ne­vezhető szokatlan jelenségnek az évnek ebben az időszakában - tájékoztatott Bozóki István, az Országos Meterológiai Szolgá­lat meteorológusa. A jégverést az az időjárási helyzet okozta, melyben a földközi-tengeri ere­detű, enyhe, nedves levegő fölé a magasban hidegebb léghullám érkezett, s emiatt labilissá vált a légrétegződés. Ez a szituáció kedvez a záporok, zivatarok ki­alakulásának, melyhez hozzájá­rult a magas léghőmérséklet is (Agárdon például 26 fokot mér­tek). Záporokra, zivatarokra egyébként kedden is számítani lehet - mondta el lapunknak az OMSz munkatársa. Nem csupán a kertekben, az autókban is kárt tett a jég Fotó: Fási A vendég a meghatározó, avagy a vendéglátóhely? Melegkonyhás étterem nélkül nincs turizmus sem Pusztavám (p.i.)­­ Ma már szinte nincs olyan település, ahol ne működne melegkonyhás étterem, vagy egy kisvendéglő, ahol a helyi törzsvendégek mú­latják az időt egy fröccs, vagy pohár sör mellett, vagy ahol az átutazó tiszta asztalnál elfo­gyaszt egy ebédet. Valaha épp ezt szolgálták az ofosz kisven­déglők, s nem is akadt olyan fa­lu, ahol aztán a kisvendéglő szomszédságában ne nyílt volna presszó, a későbbi, hétvégi disz­kók színhelye. Lehet, hogy vala­ha így volt ez Pusztavámon is, bár bevallom, hogy az egykori Márkus kisvendéglőben soha­sem jártam, s úgy tűnik már nem is fogok, hisz az üzemeltető, Móri Áfész gazdaságtalan mű­ködése miatt eladta. Megvette volna ugyan az önkormányzat is, mint Petrovics István polgár­­mester mondta, segítve a helyi diákétkeztetést. Maróti Imre áfész elnök viszont annak adta el, aki korábban is érdeklődött, s annyit ígért, amennyit az áfész megálmodott. Az ételkészítés azóta megszűnt, pedig hiába ta­karékos, otthon ülő ember a pusztavámi, jeles napokon (me­lyekből egyre több adódik) biz­tos elmenne egy jó ebédre, ha lenne hova. Ugyanakkor a ven­déglátás terhei mára akkorára nőttek, hogy csak komoly, előre látható forgalomra lehet tervez­ni az elnök szerint. Első lakásra váróknak Székesfehérvár (kk)­­ A Szi­get utca 39. szám alatti informá­ciós irodában 9-én 15-18 óra kö­zött a banki szakemberek és be­fektetési tanácsadók várják az érdeklődőket. Az egyik bank szakértője pedig 16 órától az ak­tuális hitellehetőségekről tájé­koztatja a fiatalokat. CI?R:NE_12_ pénzváltó Székesfehérvár, Kossuth u. 12. (volt Árpád fürdő) Telefonszám: (22) 330-229. Pénznem 1 egységre Vétel Eladás RTS 18,70 19,05 CHF 166,50 170,50 DEM 131,60 134,00 ESP 1,5450 1,5900 GRD 0,7550 0,7800 ITL 0,1328 0,1360 SEK 28,0360 29,1654 USD 288,50 296,00 Érvényes: 2001. május 8. Napközbeni árfolyamkorrekció lehetséges! Nyitva mindennap: 8-21 óráig. Internett: www.goldinfo.hu Lakossági fórum a vízi sportbázis létesítéséről Sporttagozatú gimnázium és kollégium Agárd (kk) - A Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidő Központ vezetősége és a szülői munkaközösség szervezésében tájékoztató jellegű lakossági fó­rumot tartanak ma délután 17 órakor a sportiskolában, a Tó­part út 17. szám alatt. A fórum vendége lesz Fertő László, a Fe­jér Megyei Közgyűlés elnöke is. A téma annak a vízi sportbázis­nak a megvalósítása lenne, amely akár országos vonzáskör­zettel is bírhatna, de a Velencei­tó mellett és annak környékén mindenképpen betölthetné sze­repét a vízi sportiskola és sza­badidő központ keretein belül. A tervezés és a megbeszélés időszakában különös gondot fordítanak a fejlesztési tervben szereplő és komplex együttes­ként kezelendő sporttagozatú szakközépiskola és gimnázium, valamint kollégium létrehozá­sához szükséges feltételrend­szer megteremtésére és kialakí­tására. A javaslat megvitatása érde­kében várja a fórumra a környék lakóit és az érdeklődőket a szer­vezőbizottság. RÖVIDEN Bor-és főzőverseny Csókakő (ze) - A hét vé­gén 48 jobbnál jobb csóka­kői nedű vetélkedett a bor­versenyen. Vécsei András ezerjója és a Vitamór Kft. traminije nagy aranyérmet kapott. Nyolcan arany-, hú­szon ezüst-, kilencen bronz­érmesek lettek, heten ok­levelet kaptak. A legtöbb dí­jazott bor Bognár Endre pin­céjéből való. A sokszínű tehetség Székesfehérvár (ze)-A megye nevelőit, oktatóit várja konferenciára a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgál­tató Intézet. Ma 9.30-tól az MMK Barátság Házának színháztermében a tehetség­ről hallhatnak előadásokat az érdeklődők. A jeles elő­adók között van dr. Palló Gábor egyetemi tanár, dr. Czeizel Endre orvosgeneti­kus, dr. Gyarmathy Éva, a Pszichológiai Kutatóintéze­tének munkatársa és dr. Sze­­rényi Gábor, tanár. Emlékezés Székesfehérvár (m.e.) - A II. világháború európai befejeződésének évforduló­ján Székesfehérvár önkor­mányzata koszorúzással tiszteleg a katonatemetők­ben nyugvó katonák előtt és emlékeznek a fehérvári ál­dozatokra. A hagyomá­nyoknak megfelelően május 9-én, szerdán 11 órakor a szovjet, 11.30-kor a Szentlé­­lek temetőben, 12 órakor pe­dig a Fő téri II. világháborús emlékműnél koszorúznak. csak '­ példa a gyógy- és termálturizmus-programból 10 millió forint kamattámogatás évi 400 ezer elégedett vendé Hajdúszoboszlón Magyarország a gyógy- és termálvízkészlet tekintetében, 1300 hévízkútjával a világ egyik leggazdagabb országa. E vízkészlet feltárása, illetve a fürdőhelyek fejlesztése óriási jelentőségű gazdasági fejlődésünkben, turizmusunk fellendülésében. Az ország 217 termálfürdője igazi vonzerőt jelent a hazai és külföldi látogatók számára egyaránt. Hajdúszoboszlón például az elmúlt évben körülbelül 400 000 látogató 1,5 millió fürdő- és gyógyászati szolgáltatást vett igénybe. A helyi lakosság nagy részének jövedelemforrást biztosító fürdővárosnak a Gazdasági Minisztérium 19 millió forint kamattámogatást nyújtott. A következőkben várhatóan évi 20-25 további nagy egészségturisztikai központ fejlesztése valósul meg országszerte. www.gm.hu

Next