Fejér Megyei Hírlap, 2015. június (60. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-27 / 149. szám

4 • FEJÉR MEGYEI HÍRLAP RÖVIDEN Élmény a közös motorozás Dunaföldvár (Imi)­­ A dunaföldvári Nagy-hegy lábánál, jó minőségű pá­lyán remekül szervezett edzésnapot tartottak a crossmotorosok Ny­íli Krisztián és baráti társa­sága szervezésében. A futamokon cross és cross-enduro kategóriá­ban több mint húsz mo­toros vett részt, köztük a helyieken kívül Előszál­lásról, Izsákról, Kecske­métről, Veszprémből, Székesfehérvárról is. Az edzésnap fő célja a szervező szerint, hogy a hobbimotorosok megé­­rezzék a versenyzés, a közös motorozás örö­mét. A virágos városunkért Dunaújváros (bd) Cserna Gábor polgár­­mester „Virágos Duna­újvárosért 2015” cím­mel tizenhatodik alka­lommal is versenyt ír ki. A versenyre összesen hat kategóriában lehet nevezni. Minden kate­gória első három helye­zettjét fogják díjazni az ünnepségen. A nevezé­seket a polgármesteri hivatal Főépítészi, Épí­tésügyi és Környezetvé­delmi Osztályán lehet leadni. Jelentkezési ha­táridő: augusztus 3. Csúcsokat döntenek ERŐTELJES Vikingek üvöltésétől hangos most Velence (Folytatás az 1. oldalról) Mint megtudom, ebben a sportágban nem épp ritka a sérülés, a legtöbben már túl vannak egy-két műtéten. Ádám - nyolcszoros nem­zeti bajnokként - épp tizenha­ton. Szinte az egész testét he­gek borítják, ennek ellenére is csinálja. Mint mondja, meg­kérdezte egyszer az egyik hegymászó ismerősét, miért érez rá késztetést, hogy meg­hódítsa a csúcsot? Mire az nemes egyszerűséggel csak annyit felelt: ott a hegy, azért van, hogy megmásszák.­­ A súlyemelés is valami ilyesmi. A kihívás a lényeg, önmagunk próbatétele, a küz­delem. Magyarán megvan en­nek is a maga szépsége, de azért a gyerekének nem aján­lom - jegyzi meg Ádám ne­vetve. A főszervező szavait iga­zolja az első szám végered­ménye is: százhetven kilo­grammot nyomott ki fej fölé az USA kőemelő bajnoka és sziklacipelés világcsúcstartó­ja, Casey Garisson, akit társai hátbaveregetéssel díjaztak. A kilencedik helyen végző Vass Istvánnak is jól végződött a nap, egy száztizenöt kilós „rönköt” a feje fölé emelve állított fel egyéni csúcsot. Ez azonban csak ré­szeredmény, a verseny ma reggel folytatódik a város­ban, több helyszínen. Hátra van még az igmándi kalapács­dobás egy tizenhárom kilo­grammos kalapáccsal, a súly magasba dobás - huszonöt ki­logrammal -, illetve a pózna­dobás, amelynek hossza öt méter. A Velence Korzón kö­rülbelül déli tizenkét órától lehetünk tanúi a csőboroga­tásnak - egy négy méter hosszú cső átfordítása hetven­öt másodperc alatt, minél többször - és a kőgo­­lyóemelésnek, amely feladatban 123, 144, 161 és 175 kilós go­lyókat kell felpakolni egy állványra, a lehető leggyorsabban. A ver­seny végén összesítik az eredményt és kide­rül, ki lesz az 1HGF Skót Fel­földi Játékok Challenge VB 2015 győztese. Magyarországot hárman képviselik: Kiss Tibor Tatabá­nyáról, aki tavaly a nemzeti bajnokságon az ötödik lett, Saliga Tamás Komáromból, aki ugyanezen a versenyen a hatodik helyre küzdötte fel magát és a már előbb említett Vass István Zichyújfaluról, aki viszont dobogós harma­dikként végzett a nemzetközi megmérettetésen. FMH Online „Megvan ennek is a maga szépsége. De a gyerekének nem ajánlom" Casey Garisson, az egyik amerikai versenyző 170 kilót emelt a magasba, ezzel ő lett a versenyszám bajnoka. Ahogy a mondás is tartja: minden kezdet nehéz... Ez most különösen az volt Dunaújváros, Vasmű út 33. Hirdetés * 1 MEGJELENT * J A N L J A ' A SOROZAT LEGÚJABB KÖTETE: CoUHTRS-in RtrLETv JUTTA k s« MEGVÁLTÁSA NÁLUNK A RÉGEBBI KIADÁSÚ KÖTETEK IS KAPHATÓK! EGY-KÉT KÖTET MÉG HIÁNYZIK A SOROZATBÓL? 3 pH Júniusi akciónk keretében 3 db S HCM könyv vásárlása esetén +1 + EGYET AJÁNDÉKBA­N ADUNK! ! Ajánlatunk a megjelenéstől június 30-ig, illetve a készlet erejéig tart. Székesfehérvár, Fő u. 17. KRÓNIKA Díjazott civilek Várpalota (szpd) - A Vá­rosszépítő és -védő Egye­sület kapja meg idén a Várpalota városért érdemérmet. Posztumusz díszpolgári cí­met kapott Könczöl Imre, a városi könyvtár néhai vezető­je. A Bardócz Endre-nívódíjat Tósokiné Török Viktóra zongo­ratanárnő, az Eötvös Pál-ní­­vódíjat Schwarcz Róbert, a Főnix Dojo Klub vezetője, a Mezei István-nívódíjat Lu­kács-Nyakas Diána polgár­­mesteri referens kapja. Szabó Margit nyugalmazott körzeti orvos Rutsek Pál-nívódíj, Be­­besi István, a Bakony Volán nyugalmazott igazgatója Waldstein János-nívódíj ki­tüntetésben részesül. Az idén alapított Jó ember-díjat Hol­ler Józsefné, a Máltai Szere­tetszolgálat helyi csoportjá­nak vezetője, az Inotáért-díjat Kiss Julianna, az Inotai Kö­zösségi Ház nyugdíjasklubjá­nak vezetője és Koczka Sán­­dorné, az Inotai Erőmű Nyug­díjas Klub vezetője veheti majd át. további képek, információk foo/9 2015. JÚNIUS 27., SZOMBAT Biztonság a szünidő alatt is Székesfehérvár (fmb)­­ A rendőrök a hasznos taná­csok mellett tegnap a „SuliMoped" program résztvevőinek a vezetői engedély kiváltásához szükséges okiratokat is átadták. A Fejér Megyei Rendőr­főkapitányság Balesetmegelő­zési Bizottság ügyvezető el­nöke, Kaposvári Károly ren­dőr alezredes ünnepélyes ke­retek között adta át tegnap 38 iskolás gyereknek a „SuliMo­ped” program keretében meg­szerzett okiratokat, amivel ki­válthatják az „AM” kategóri­ás járművezetői engedélyeket. Fejér megyében a prog­ramban 50 diák indult, akik közül a képzés végén 38-an teljesítették sikeresen a vizs­gákat és jutottak díjmentesen a vezetői engedélyekhez. Közülük a legjobb 30 részt vehet az idén nyáron megren­dezendő közlekedési szaktá­borban, ahol a gyerekek to­vább pallérozhatják közleke­dés-ismereti tudásukat. Illyés Mihály rendőr alez­redes, a megyei balesetmege­lőzési bizottság titkára a nyári szünidőre ellátta hasznos ta­nácsokkal is a tanulókat an­nak érdekében, hogy ne válja­nak se bűncselekmény, se közlekedési baleset áldozatai­vá - tájékoztatta lapunkat a Fejér Megyei Rendőr-főkapi­tányság (FMRFK) sajtószol­gálata. Bodrira hangolt Viadana Belvárosi bormustra, bordalokkal - szomjas torkok éneke Dunaújváros (szsz) - Kü­lönleges bormustrára in­vitálta a borbarátokat a belvárosi Dekanter Kávé­zó és Borbár. A kiváló Bodri-nedűk mellé a Viadana Kamarakórus alkalmi fellépése szolgált kísérőként. A szekszárdi illetőségű Bodri Pincészet vezetője, Bodri István mondhatni haza­járó vendég Dunaújvárosban, hiszen az ismert borász a he­lyi főiskolán végezte felsőfo­kú tanulmányainak egy tekin­télyes részét. A szerencsések már évek­kel korábban, akkor is kóstol­hatták a szőlő- és borterme­léssel tíz generáció óta foglal­kozó család remek borait. Ma a Bodri Pincészet már nem­zetközi ismertséggel bír, így nem csoda, ha csütörtökön es­te sokan voltak kíváncsiak ar­ra, milyen tételekkel lepi meg a helyi érdeklődő borbaráto­kat Bodri István, aki a bor­mustra mellett a pincészet munkájáról és a termőterüle­tekről is beszélt a belvárosi Dekanter Borbárban tartott bemutatón. A koccintásokhoz különle­ges kulturális programokat is csatoltak a szervezők, így a finom nedűkhöz a Viadana Kamarakórus különleges bor­dalokat megszólaltató műsora szolgált kísérőként. A dunaújvárosi kötődése miatt - több borászkollégájá­val egyetemben - a kohászok borászaként is emlegetett Bodri István örömmel fogadta a gratulációkat, és gyanítható­an visszatér még egykori ta­nulmányai színhelyére, akár a Viadana társaságában is. Egy „hazajáró" szekszárdi borász, Bodri István kínálta borait Nyulak és galambok rémálma - gasztrofesztivál a pincefaluban Bölcske (ke) - A helyiek különleges fesztiválra vár­ják a látogatókat ma reg­gel kilenc órától a pincék­nél és a Béke téren. A IV. Galamb- és Nyúléte­­lek Fesztiválján a főzésre reg­gel kilenc órakor kezdődik, a galambból vagy nyálból ké­szült ételek főzőversenyére nevezni viszont később, 11 órától lehet Kiss Gyula pincé­jében. Négy kategóriában hir­dették meg a vetélkedést: le­vesek, pörköltek, sültek, ínyencségek. Az ételmintákat ugyancsak Kiss Gyula pincé­jébe várják zsűrizésre, értéke­lésre 13 órakor. A habparti 14 órakor kez­dődik a Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaival. Utána a főzőverseny ered­ményhirdetése és díjkiosztása lesz. Ezt követően a kulturális műsorok uralják a délutánt és az estét. Hastáncosok után a Bölcskei Nőikar, majd a nép­táncegyüttes műsora követke­zik. A Múló Évek Nyugdíjas Egyesület 16.15 órakor lép színpadra, őket a dunakömlő­­di nyugdíjasok Félnótás Dal­köre követi. Zárásként a Szávolovics Gabriella aranykoszorús éne­kes és barátai szórakoztatják a közönséget Puka Károly ci­gányzenekara kíséretében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék