Fejér Megyei Hírlap, 2016. július (61. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-06 / 157. szám

m­ra H -­­Barangoljon UTAZÓ Praktikus egyenruha: a gomblyuk mögött fényké­pezőgép lapul. 12. oldal Ma: CSABA nevű olvasóinkat köszöntjük! Jó reggelt, Fejér megye! A boltban viszonylag hűvös van, ki lehet bír­ni. Amúgy a szokásos: vásárlók, sor, unott vá­rakozás. Nem történik semmi. Kinn pokoli meleg bágyaszt, hama­­rost azonban élénkítő közjáték következik. A biztonsági őr pöröl egy férfival. Végre történt vele valami, még ha csupán az is, hogy le­bukott emberünk a be­járati ajtón... jött ki. Mi­ért baj az, kérdezi, szín­lelve a dacost. Mert ott nem lehet, az a bejá­rat, magyarázza az őr. De nem loptam sem­mit, replikázik a rend­bontó, ám ezzel sem győz. Az lehet, hangzik a válasz, de a bejárat, akkor sem kijárat. Ezen, és a rendnek kell lenni filozófiáján elvi­tatkoznak egy darabig. Én pedig el sem tu­dom képzelni, mi lett volna, ha a pasi a kijá­rati ajtón... megy be. Szabó Zoltán szabo.zoltan@fmh.pk­.hu ­lllllíl...Ili Ilii 9 770133 040037 11 1­1 Felemelő est Székesfehérvár - Az ötletes nevű Kórus Spontánusz volt a Vox Mirabilis kamarakórus vendége a hétfői koncerten, amelynek közönsége változa­tos és színvonalas műsornak tapsolhatott. (További részle­tek a 7. oldalon.) -«JRRm. .~~JHL— -JHL JIH— -JH— —I «'s’;''^ ^pib*b ----------------------------------------- A MEGYE NAPILAPJA ----------------------------------------- «sa*-ta,-ai* 2016. július 6., SZERDA - 61. évf. 157. sz. - Ára 145 Ft - www.feol.hu NYITOTT PORTÁK A Kertbarik kinyitották a kertkapuikat Október Jobbra rózsa, balra lőne „”az£a: Székesfehérvár (kn) - Kí­sérleti kezdeményezés a szárazréti Kertbarik Egye­sületé: a Nyitott porták elnevezésű akcióban ma­gánkerteket lehet nézni. Aki a virágot szereti... - is­merjük a mondást. De az már egy újabb lépcső, hogy az ember ne csak a kerítésen túl­ról mutogassa másoknak a gyönyörű kertjét, de a kapu­kat kitárva be is invitáljon másokat, s esetleg elkezdőd­jön egy beszélgetés a kertész­kedésről, növényvédelemről, egyebekről. A Kertbak­k Egyesület tagjait ezek a szempontok is motiválták. SMS-véleményvonal SZÓLJON HOZZÁ ÍRÁSUNKHOZ! SMS-számunk: FV 06-91-33-10-331 Üzenetét FV (szóköz) jellel kezdje!________|­s mikor néhány hete elhatároz­ták, megszervezik az akciót, egyelőre kísérleti jelleggel. A Nyitott porták kezdeménye­zésnek jó folytatása lehetne, ha minél szélesebb kört moz­gatna meg, egyre több ingat­lantulajdonossal, hogy egy valóban értékes diskurzus ala­kuljon ki a kertbarátok között. Az indítás mindenesetre jó, tegnap a szárazrétiek szerte a városban öt nyílt portán cso­dálták meg a virágözönt. Ámuló közönség a szervezők egyikének, Horváth Ferencnek a kertjében. Az akció kísérleti, de talán lesz folytatás Újra hűtőcsere program Fejér megye (str)­­ Újra indul az Otthon Melege program, melynek kere­tében első körben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok nyerhetnek támogatást hűtőgépük, fogyasztójuk cseréjéhez. Fejér megyében e hónap végén, július 25-én nyílik meg a pályázati kapu. Az energiahatékonyság nö­velése érdekében újból lehe­tőség nyílik a hűtőgépek cse­réjére az országban. Az Ott­hon Melege program kereté­ben meghirdetett családbarát pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő inten­zitású támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország egész területén - áll a Nemzeti Fej­lesztési Minisztérium közle­ményében. A támogatások felhaszná­lásával jelentősen javulhat a lakossági energia-felhaszná­lás hatékonysága, csökkenhet a hazai szén-dioxid-kibocsá­­tás, mindez nagymértékben hozzájárul a hazai klímavé­delmi és energiahatékonysági célok eléréséhez. A program július 3-án indult, ám a pályá­zási lehetőség nem egyszerre mindenhol és mindenkinek nyílt meg. A Fejér megyeiek július 25-én pályázhatnak először. (Folytatás az 5. olda­lon, Túl nagy az érdeklődés? címmel.) Meg se nézték, mire fizetnek Székesfehérvár (kn)­­ Im­már közel négy éve folyik egy per a Székesfehérvári Járásbíróságon, melynek szokatlanul magas, 1600 sértettje van. De ez a szám 80 ezer is lehetne... A Tbf Intermédia Kft., il­letve a T&Cs 2002 Kft. tulaj­donosaival szemben jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkö­vetett csalás bűntette és to­vábbi bűncselekmények miatt folyó per iskolapéldája lehet­ne annak, mennyire könnyű „bepalizni” egyes vállalkozá­sokat, hogy akár nem létező szolgáltatásokért fizessenek. (Folytatás a 3. oldalon) Budapest (mti)­­ Október 2-ra írta ki a népszavazást a nem magyar állampol­gárok Magyarországra tör­ténő kötelező betelepíté­sével kapcsolatban Áder János köztársasági elnök kedden - derült ki a Köz­­társasági Elnöki Hivatal (KEH) honlapján megje­lent közleményből. A KEH Sajtóigazgatóságá­nak közleménye szerint az ál­lamfő az alaptörvény, a nép­­szavazási kezdeményezésről, valamint a választási eljárás­ról szóló törvény rendelkezé­sei alapján - figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatára - döntött az or­szágos népszavazás kitűzésé­nek időpontjáról. Orbán Viktor miniszterel­nök február 24-én jelentette be, hogy a kormány országos népszavazást kezdeményez a kötelező betelepítési kvótáról. A kérdés úgy szól: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Or­szággyűlés hozzájárulása nél­kül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyaror­szágra történő kötelező bete­lepítését?’A kormányfő in­doklása szerint a kötelező be­telepítési kvótáról szóló dön­tést nem lehet elvenni az Or­szággyűléstől, az ügyben a magyar parlament megválasz­tott képviselőin kívül senki más nem dönthet. Az Or­szággyűlés május 10-én ren­delte el az országos népszava­zást, 136 kormánypárti és jobbikos igen szavazattal, 5 független képviselő nem vok­­sa ellenében. (2. oldal) Ki lesz idén a Hírlap királynője? A kérdésre augusztus ele­jén kapunk választ, a Fe­hérvár Szépe - Fejér Me­gyei Hírlap Királynője ver­seny döntőjének végén. A végeredményt olvasó­ink szavazatai is befolyá­solják: a Fejér Megyei Hír­lapból kivágott, és a szer­kesztőség címére (8000 Székesfehérvár, Ady End­re utca 15.) augusztus elsejéig beküldött szel­vénnyel, vagy online fe­lületünkön, a feol.hu hon­lapon július 6-ától au­gusztus 3-a éjfélig lehet szavazni. (Mai lapszá­munkban Bolgár Evelinről olvashatnak a 3. oldalon.) Bolgár Evelin sorszáma - 01 Hirdetés

Next