Fejér Megyei Hírlap, 2017. szeptember (62. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-02 / 205. szám

2 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP RÖVIDEN Szeptemberi fogadóórák ENYING Szeptemberben minden csütörtökön, 14 és 16 óra között tart fogadó­órát Viplak Tibor polgár­­mester. Az első alkalom szeptember 7-én, a Fő u. 63. szám alatt található or­vosi rendelőben lesz. Beje­lentkezés nem szükséges, a meghallgatás érkezési sor­rendben történik. SZilj Lecsó és nyárvégi mulatozás ISZKASZENTGYÖRGY A II. Lecsófőző Versenyt és Nyárvégi Mulatságot szep­tember 2-án tartják a So­­mosma-parkban. A ver­seny 14 órakor kezdődik, melyet 16 órakor Berki Lilla és barátai népdalmá­­son egészít ki. Fellép még az E.V.M. Zenekar, és lesz retro disco is. szaj Délutántól bányásznap! MÓR Szeptember 2-án 15 órakor koszorúzással kez­dődik a bányásznap a Mil­lennium parkban. A zenés, táncos, hagyományőrző programok a Szent István parkban lesznek - rossz idő esetén pedig a régi mo­zi épületében. SZIJj Előadás a plazmaadásról SZÉKESFEHÉRVÁR Szeptember 3-án, vasárnap 9 órától 16 óráig a Jancsár köz 5. szám alatt várják azokat, akiket érdekel a plazmaadás mikéntje. A szervezők nyereményjáték­kal, ingyenes ugrálóvárral, arcfestéssel és lufihajtoga­tással is készülnek, sznj KRÓNIKA Tudományos park és egészségturisztika Délkapu program: klímaváltozás és rehabilitáció, új munkahelyek ABA A városban már rég­óta foglalkoznak a tudo­mányos és technológiai park létrehozásával, folyik az előkészítő munka. Amint megtudtuk, megtet­ték az első lépéseket az egészségturisztika felé is. Aba is csatlakozott, a képvi­selő-testület augusztus elején hozott egyhangú döntésével, a tudományos és technológiai parkok szakmai programjá­hoz. Amint Kossa Lajos pol­gármester lapunk érdeklődé­sére kifejtette: az ipari par­kokban folyó kutatás-fejlesz­tés és vállalati együttműkö­dések összefogására 2011- ben az Ipari Parkok Egyesület (IPE) kezdeményezte a Tudo­mányos és Technológiai Park (TTP­) minősítési rendszer magyarországi bevezetését, melyet ma kormányrendelet szabályoz. Jelenleg tíz TTP már címmel rendelkezik, to­vábbi tizenegy helyszínen pe­dig folyik az előkészítő mun­ka, ennek egyike Aba. A városban régóta gondo­zott koncepció a park létreho­zása, az országos egyesülettel az előkészítő egyeztetések már tavasszal elkezdődtek, augusztustól pedig aktívan fo­lyik a szakértői munka. Min­den TT-park egyedi profillal rendelkezik, az adai fejleszté­sek a klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásainak keze­lésére kívánnak megoldást ta­lálni. Meteorológiai kutatá­sok, vízminőség és agrártech­nológia szerepel a kiemelt ágazatok között, melyekhez a TTP rendszer révén vezető Tudományos és technológiai park. Egészség­turisztika: testi, lelki, szellemi ,­ épüléssel egyetemek, kutatóintézetek és a legkiválóbb szakértők csat­lakoznak. A fejlesztések ered­ményeként technológiai cé­gek települhetnek Abára, mely jövőbe mutató, magas hozzáadott értékű munkahe­lyeket jelenthet a településen. A felkészülésre, a fejlesztési terv kidolgozására és a cím­pályázat elkészítésére az ön­­kormányzat a TTP minősítés magyarországi bevezetését kezdeményező Ipari, Tudo­mányos, Innovációs és Tech­nológiai Parkok Egyesülettel kötött szerződést. A tudományos park megfe­lelő megvalósítási környeze­tet biztosít, és magas hozzá­adott értéket képvisel, mely a technológiai vállalatok és a startup programok számára is vonzó tényező. A város képviselő-testülete augusztus végi ülésén megad­ta a startlövést a település to­vábbfejlesztéséhez - folytatta Kossa Lajos. A rendelkezésre álló termál- és ásványvízfor­rás felhasználásával egészség­turisztikai fejlesztés előkészí­tése indulhat. Az első sza­kaszban december közepéig elkészül a fejlesztés alapkon­cepciója, a második ütemben pedig a részletes megvalósít­hatósági tanulmány és a fi­nanszírozási koncepció, ame­lyek alapján megtörténhet a befektetők, a pénzintézetek és a szakmai üzemeltető bevoná­sa, illetve kiválasztása. Az alapok kidolgozására a nem­zetközileg is aktív Tiger Con­sulting kapott megbízást. Thomas Radh­, osztrák ügyvezető-tulajdonos nyilat­kozata szerint: - A magyarországi turiz­mus meredek emelkedéssel fejlődik, az egészségturiszti­ka, az orvosi szolgáltatások, így például a rehabilitáció területén rendkívüli lehetősé­gek rejlenek.­­ Egy olyan holisztikus szemléletű koncepció kidol­gozását támogatjuk, amely fi­gyelembe veszi térségünk ter­mészeti szépségeit és adottsá­gait, és a teljességre töreked­ve az egészségügyi szolgálta­tási spektrumban a tudomá­nyos módszertan mellett tuda­tosan támogatja a testi-lelki­­szellemi épülést szolgáló ha­gyományokat is - mondta Kossa Lajos polgármester.­­ A képviselő-testület zöld utat adott a Délkapu programnak. Kossa Lajos (j), Pukliné Tündik Tünde és Takács Zoltán Fotó: V. Varga József Az embernek egyetlen szülő­földje és sok kötelessége van ENYING Huszonöt éve város Enyingi - a harmadik városnapot e jubileum köré szőtték a szervezők. A teg­nap délutáni ünnepséggel és a mai, főként szórakoz­tató programokkal. A harmadik városnap rendez­vényeit Viplak Tibor polgár­­mester tegnap délután nyitotta meg ünnepélyes keretek kö­zött a Batthyány-kastély kert­jében. Amint kiemelte: eze­ken a napokon nem önmagu­kat ünnepüik, hanem saját identitásukat építik és erősí­tik. Vendégül látják barátaikat és ismerőseiket, testvérváro­saik (Bánffyhunyad és Bad Urach) delegációit, hogy megmutassák, léteznek, van múltjuk, jelenük és remélhe­tőleg jövőjük. - Amikor a jövőnkről be­szélünk, el kell mondanom, hogy a múlt évi városnapon óvodát avattunk - folytatta a város első embere. - Idén pár száz méterre innen már lát­hatjuk az épülő tanuszodán­kat, s beszélhetünk a Zöld város programunkról is, melynek megkezdődtek terve­zési munkálatai. Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője a következőket hangsúlyozta ünnepi beszédében:­­ „A hagyomány gyökér, a gyökér élet” - tartja egy böl­cselet. Gyökereink messze nyúlnak, és van miből táplál­kozniuk. A város lételeme mindig a közösség és a tele­püléshez való kötődés erősíté­se, melyhez eszközül szolgál történelmünk. A város felső­ Városnap, duplán: ünnepséggel, szórakozással désének kulcsa ma is az, ami történelmünk során mindig, mégpedig a szorgalom, az ön­magunkba vetett hit és az összefogás. A városnap megnyitóján részt vett Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzet­politikáért felelős helyettes államtitkára; a 25 éve város Enying feliratú emléktáblát - Kató Balázs keramikus mun­káját - Varga Gábor és Viplak Tibor avatta fel. A Csekonics­­örökség című kiállítást Rideg Lászlónné Zsuzsanna, a Vas Gereben Városi Könyvtár ve­zetője nyitotta meg.­­ Az emléktáblát Varga Gábor (b) és Viplak Tibor avatta fel Fotó: W Újabb gyártó­üzem az Alba Ipari Parkban SZÉKESFEHÉRVÁR Gyárlá­togatással egybekötött meg­nyitón adták át az új gyár­tóüzemet. Az új holland nagykövet is eljött. A Pelleting Consumables Europe Kft. - röviden PCE - olyan egyedileg gyártott pre­cíziós gyűrű alakú présszer­számok és görgők globális beszállítója és gyártója, ame­lyeket pellet takarmányok, bio tüzelőanyagok előállításá­hoz használnak, de szüksége­sek az újrafeldolgozó ipará­gakban is. A cég az egész gyártási fo­lyamatát házon belül, székes­­fehérvári gyárában fogja elvé­gezni. A PCE újonnan átadott épületében - ahogy azt a cég képviselőitől megtudtuk - a legkorszerűbb gyártóberende­zésekkel és speciális vákuu­mos hőkezelő kemencékkel dolgoznak. A megnyitón René van Hell, Hollandia új magyaror­szági nagykövete is jelen volt. Ünnepi beszédében arról szólt, hogy szeretné, ha egyre több és több holland cég hoz­na létre telephelyet Magyar­­országon, hiszen kiválóan fel tudják használni gyáraikban a kiváló magyar mérnöki szak­tudást - az együttműködés mindkét fél érdeke. már 2017. SZEPTEMBER 2., SZOMBAT Látogasson el weboldalunkra feci! Díszpolgári címet kapott a házaspár FEHÉRVÁRCSURGÓ A Ká­rolyi házaspárt és Mocher Istvánt is díszpolgári címmel tüntette ki a község önkor­mányzata pénteken. Károlyi György és felesége, Angelica - szó szerint - a ro­mokból építette újjá, és látta el funkcióval a fehérvárcsur­gói Károlyi-kastélyt. Két évti­zedes tevékenységüknek kö­szönhetően az állami tulaj­donban levő főúri rezidencia ismét régi fényében pom­pázik. Európai kulturális ta­lálkozóhelyként kiállítások, koncertek, konferenciák hely­színe, az itt rendezett kertmű­vészeti napoknak az idén 10 ezer látogatója volt. A kultu­rális funkció fenntarthatósá­gát a kastélyban kialakított 20 szállodai szoba és az étterem hivatott biztosítani. A Károlyi házaspáron kí­vül díszpolgári címben része­sült pénteken Mocher István is, a fehérvárcsurgói polgárőr egyesület elnöke. Az önkor­mányzati képviselő-testület a Fehérvárcsurgó emlékérem odaítéléséről is döntött, az el­ismerést nyolc polgárőr ve­hette át ugyancsak pénteken a művelődési házban tartott ün­nepségen. Név szerint: Rigó György, Szukk József, Simon Benjámin, Komendó Árpád, Kiss Csaba, Ihász Imre, Ko­mendó Imre, valamint Guti László. bkl Károlyi György, Károlyi Angelica, Mocher István Fotó: B. Kiss László

Next