Fejér Megyei Hírlap, 2017. szeptember (62. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-02 / 205. szám

2017. SZEPTEMBER 2., SZOMBAT KRÓNIKA Hetvenéves az iskola Az évfordulón tartották a 70. tanévnyitót ALCSÚTDOBOZ József fő­herceg jószágfelügyelőségi épületét „igényelték ki" ál­lami általános iskolának 1946 szeptemberében, az évfordulón tartották a 70. tanévnyitót. A 200 éves épület a falu ékes­sége, udvarán a klasszicista oszlopokkal, ahol minden osztálykép készül. Az idén 120 millió forintot nyertek pályázaton energetikai felújí­tásra, mondta el Tóth Erika polgármester köszöntőjében. Hetven éve az első iskola­­igazgató, Köröndi Károly fo­gadta az államosított intéz­ményben az alcsúti, vértesdo­bozi és a pusztákról érkező gyerekeket, ám az eltelt idő­ben nem sok vezető váltotta egymást. Sokan voltak hűsé­gesek, míg mások innen in­dultak messzi útra. Itt tanulta a betűvetést Orbán Viktor mi­niszterelnök; értelmiségiek, megbecsült munkások, a vi­dékhez hű és a városokba ki­rajzó egykori diákok őrzik emlékezetükben a kedves is­kolát. Az idei évnyitón Keindl Zoltánná Mariann igazgató - évtizedek óta itt tanít, s lánya, Marietta ifjú tanító néni kapta meg az elsősöket - köszöntöt­te a jelenlévő „hűségeseket”. Lampérth Attiláné, Bárányos Gáborné, Szakáll Béláné ge­nerációkat tanítottak, nemrit­kán az unokáit az első tanít­ványoknak. A hangulatos év­nyitó műsorban Tóth Erika, szintén itteni diákként idézte meg személyes emlékeit. Sze­retett vendégként elevenítette fel az 1946-os esztendő törté­nelemmé vált emlékeit az egykori kastélylakó, Habs­burg Lotharingiai Mihály. A főhercegi sarj örömét fe­jezte ki, hogy az egykori ura­dalmi épület iskola lett, s re­méli, hogy a 100. születésna­pon is valamelyik utódja kö­szönti az új tanulókat Alcsút­­dobozon. ism RÁCKERESZTÚR Tizenhat új tanterem, ebédlő, mo­dern tanítási eszközök. Jö­vőre megújul a Petőfi Sán­dor Általános Iskola. Az iskolai tanévnyitó rendez­vényen diákok, tanárok, szü­lők jelenlétében Tessely Zol­tán­,­­a térség országgyűlési képviselője bejelentette: egy pályázaton 277 millió forintot nyertek el az oktatási intéz­mény felújítására és jelentős átépítésére. Jelenleg két épületben mű­ködik az iskola. A 286 diák - jellemzően helyiek, de Ercsi­ből is sokan járnak ide - idén még ezekben a régi épületek­ben csinálja végig az évet. A Szent János téren a felsősök, a Hősök terén az alsósok ta­nulnak. Utóbbiban van a kö­zös tornaterem és a konténe­res ebédlő is. Az építkezés eredményeképpen, a tervek szerint, már a következő tan­évtől mind a nyolc osztály a jelentősen átalakított Hősök terén álló komplexumba jár­hat majd. A közbeszerzés után télen, vagy tavasszal kezdődhet a bontás, nyáron kerülhet fel az új szint. Ebédlőépület és tizenhat tanítási terem, köztük szak­­tantermek épülnek: nyelvi la­bor, informatikaterem vala­mint természettudományi elő­adó, ahol a kémia- és a fizika­órákat tarthatják majd mo­dern, huszonegyedik századi A lakosság helyben tartását is segítheti az építkezés körülmények között. Például kísérletbiztos, saválló aszta­lokkal rendezik be a termet. Tessely Zoltán véleménye szerint a beruházás a lakosság helyben tartását is segíti. Kö­zel van Ráckeresztúrhoz a martonvásári iskola, ahogy az autópálya is. A politikus sze­rint előfordulhat, hogy ezek miatt sok szülő eddig más te­lepülésre vitte gyermekét ta­nulni.­­ Ha az iskola gyengül, a közösség gyengül. Az iskola "mindig" fix pont a helyi közös- ÍR Cégépítésben. Nermi. Túlzás, ha itt egy normális, huszone­gyedik századi iskola épül, az helyben tartja a gyerekeket. Nem rossz az a régi mondás, hogy mindig az a legjobb is­kola, ami a legközelebb van - mondta a képviselő. A jövőre funkcióját veszítő Szent János téri iskolaépület­ről még nem döntött a község közgyűlése. Felmerült, hogy a hivatal költözzön át, ahogy az is, hogy a községi könyvtár kapjon ott az egyik szárnyban méltóbb helyet. Sőt, mivel nincs a faluban művelődési ház, szakkörök, klubok szín­helye is lehetne - tájékoztatta lapunkat Szentes-Mabda Ka­talin Dóra, Ráckeresztúr pol­gármestere, már 277 millió forintos iskolai beruházás Habsburg Mihály főherceg, Tóth Erika polgármester, Reindl Zoltán­na iskola­igazgató, s a gyerekek: Fülöp Krisztián, Antal Boglárka, Pacsuta Ramóna, Jére Dávid iskolások a 200 éves, patinás jószágfe­lügyelői épület oszlopainál, mögöttük József nádor emléktáblája Fotó: Zsohár Melinda A tanévnyitón a nyolcadikos diákok kötötték fel az elsősök nyakkendőjét Fotó: Gajdó Ágnes SZÉKESFEHÉRVÁR Kegyelet A Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartást tartott pénteken, mellyel II. Lajos apostol magyar király elhalálozásá­nak 491., két királyi herceg, Álmos és Szent Imre herceg elhalá­lozásának 890. és 986. illetve Varkocs György elestének 474. és Wathay Ferenc elhurcoltatásának 415. évfordulójára is emlékez­tek a hajdani koronázó templom „Romkertjében" Fotó: Koppán Viktor Mezőföldi ízek fesztiválja FMH-INFORMÁCIÓ Ha­gyományteremtő szándék­kal rendezik meg Sáregres- Rétimajorban a kétnapos családi fesztivált. Családi fesztivált rendeznek Sáregres-Rétimajorban. A rendezvény a tradicionális halételek, a szürkemarha-ét­­kek és a mezőföldi sütemé­nyek köré szerveződik. Szom­baton 11 órakor kezdődik a főzőiskola, délben a halászlé­­főző-verseny, egy órakor re­kordkísérlet a leghosszabb halkolbász előállításával, ket­tőkor halbemutató a 20 ezer literes akváriumban. Vasárnap 10 órakor ismét halbemutató, 11-kor Forrás-koncert és táncház, focibajnokság, kéz­műves-foglalkozások. Látogasson el weboldalunkra ed­a ! FEJÉR MEGYEI HÍRLAP . RÖVIDEN Nagyszabású esemény ma IVÁNCSA Nagyszabású rendezvénynek ígérkezik Iváncsán a hagyománnyá vált éves foltvarró nagyta­lálkozó a faluházban, me­lyet szeptember 2-án, azaz ma rendeznek meg. Az or­szág minden részéből ér­keznek vendégek, akik ezt a szép hagyományt gyako­rolják. Iváncsán és a kör­nyező településeken a rég­múltra visszatekintő tevé­kenység újra reneszánszát éli. Molnár Tibor polgár­­mester 10 órakor nyitja meg a találkozót, ezt köve­tően ünnepélyes műsorra kerül sor, majd közös var­rás keretében emléktárgyat készítenek, str Szakái Antal karikatúrái SZABADBATTYÁN Szakái Antal festőművész Lóri Tóni jól tudsz te lódí­tani című karikatúra-kiállí­tását szeptember 7-én, csü­törtökön 13 órakor nyitják meg a Batthyány Lajos Általános Iskola galériájá­ban. Bevezetőt mond Pólyák István polgármes­ter. A 24. évad első művésztárlata október elejéig látogatható.­­ Ingyenes jóga a zöld kertben SZÉKESFEHÉRVÁR Szep­tember 2-án 9 órakor Mül­ler Judit vezetésével in­gyenesen lehet jógázni a Királysor 66. szám alatt. Csak polifoamot vagy tö­rölközőt kell vinni! SZIJj pénznem egység érték (Ft) Bolgár leva 1 156,01 ▼ Svájci frank 1 266,85 ▼ Cseh korona 1 11,71 ▼ Euro 1 305,12 ▼ Horvát kuna 1 41,16 ▼ Japán yen 100 233,04 4 Új román lej 1 66,44 ▼ Szerb dinár 1 2,56 ▼ Orosz rubel 1 4,42 a Angol font 1 331,62 ▼ USA dollár 1 256,55­­ Változás az előző naphoz képest Sportpályás évnyitó A Vörösmarty Iskolában új re­kortén pályát avattak FMH-INFORMÁCIÓ Nem egyszerűen évnyitó, de pá­lyaavató is volt a Liget so­ron tegnap reggel. Átadták az új rekortánpályát. Bár még javában tartanak a felújítások a Liget soron, de a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában az alsósok nyakába köthették az iskolai nyakken­dőt a nyolcadikosok, akik ké­zenfogva vezették az iskola­udvarra a legkisebbeket. Szili Csaba, az iskola igazgatója úgy érezte, örülnek a tanév­kezdésnek a diákok, hiszen megújult sportpályát vehettek birtokba a tegnapi nappal. A rekortánpálya alkalmas street­­ball-, kézilabda-, kosár- és kispályás focimérkőzésekre. A kivitelező ugyan jelezte, hogy a pályaszegélyt még el kell készíteni, de a pályát a gyerekek birtokba vehetik. Az iskola körül folyó beruházó-Új tanév, új sportpálya a Vörösmartyban sok miatt a Vörösmarty Iskola területére a Bregyó felől lehet bemenni, amíg az új parkoló el nem készül a főbejárat előt­ti téren. Ez a kis kerülő nem okoz gondot a diákoknak. Juhász László önkormányzati képviselő, Szili Csaba iskolaigazgató és Szigli István, a terület önkormányzati képviselője adta át a pályát Fotó: Koppán Viktor

Next