Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-06 / 1. szám

VII. évfolyam. Székesfehérvár, 1910 január 6. 1 szám. HIVATALOS LAPJA: Felelős szerkesztő Dr. Balassa Imre tb. főjegyző | Kiadja : Fejérvármegye törvényhatósága. Megjelenik rendszerint minden csütörtökön.­­ Évi előfizetési dij: Mladleieknet” koronTM“*' Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek és egyéb közlemények. Szám: 14067/1909. Fejérvármegye alispánjától. Tárgy: Az 1874. VIII. t. sz. alapján felállított hordóhitelesitő hivatalok további működése. Járási főszolgabíró Uraknak és valamennyi köz­ség Elöljáróságának. A kereskedelemügyi m. kir. minister Urnak 96­494/IV. 3. számú rendeletét tudomásvétel végett közlöm. Székesfehérvár, 1910. január 4. Alispán távol: Balassa, főjegyző. Kereskedelemügyi m. kir. minister. 96494 IV/3 sz. Kereskedelemügyi minister 96464/909 számú rendelete az 1874 évi Vili. törvénycikk alapján fel­állított hordóhitelesitő hivatalok további működése tárgyában 1909 évi január hó 7 én 1054 szám alatt kiadott rendelet hatályának ujabbi meghosszabitása iránt. Miután a magyarországi törvényhatóságok, városok és községek egy nagy részének az 1874 évi Vili törvénycikk alapján felállított hordójelző hiva­talokká leendő átalakítása iránt az 1907 évi V­­.c. 39 §-a alapján hozott határozatai ezidő szerint még végrehajtva nincsenek, sőt a törvény értelmében megkívánt kormányhatósági jóváhagyásnak hiá­nyában jelenleg még jogerőssé nem váltak, é­s miután ily viszonyok között az illető törvényható­ságok, városok és községek a hordójelzést 1910 évi január hó 1-én már az 1907 évi V. törvénycikk 25. §-a értelmében felállított, illetve a törvény 39. §-a alapján átalakított hordójelző hivatalokkal végeztetni semmi esetre sem volnának még képesek: a hordó­­jelzési szolgálathoz fűződő közérdek szem előtt tar­tásával az 1874. évi Vil­. t­­ez. alapján felállított és hordójelzést teljesítő hordóhitelesitő hivatalok további működése tárgyában 1909 évi január hó 7 én 1054. szám alatt kiadott rendeletem hatályát azon törvényhatóságokra, városokra és községekre nézve, melyek szóbanforgó hivatalaik átalakítására vonat­kozó határozata ez idő szerint bármely okból végre­hajtva nincsen, a hivatkozott rendeletemben meg­állapított feltételek mellett és korlátok között 1910 évi junius hó 30 áig a m. kir. belügyminister úrral egyetértőleg meghosszabitom. Budapest, 1909 évi december hó 27-én. Kossuth, 13101(1909 Fejérvármegye alispánjától. Tárgy : Főszolgabirák részére a közúti alapból kiutalt előlegek elszámolása. Központi Előadóknak Járási Főszolgabiráknak Kereskedelemügyi miniszter urnak vonatkozó 85316/909 számú rendeletét tudomásvétel és mihez­tartás végett közlöm. Székesfehérvár, 1909. december 26. Szüts Jenő, alispán. Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter. 85-316 I/B. Valamennyi magyarországi vármegyei törvény­­hatóság közönségének. Felmerült esetből kifolyólag a vármegyei köz­úti alapból a főszolgabirák részére kiutalványozandó előlegek elszámolásására nézve a m. kir. állami szám­vevőszékkel, továbbá a pénügyminisztérium vezeté­sével megbízott m. kir. miniszterelnök és belügymi­niszter urakkal egyetértőleg a következőket rende­lem el: 1. ) A főszolgabírók a részükre kiutalt előlege­ket mindenkor csak a tényleges szükségletnek meg­felelő részösszegekben vehetik fel. Ez a körülmény úgy a számadások vizsgálata, mint az esetleges ro­­vancsolások alkalmával mindenkor ellenőrzendő lesz. 2. ) Oly előlegekről, melyek egy költségvetési

Next