Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1925 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1925-01-01 / 1. szám

XXIV. évfolyam. Székesfehérvár, 1925. január 1.­1. szám. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. BALASSA I­M­R­E, II. főjegyző. MEGJELENIK : Rendszerint minden hét csütörtökjén. KIADJA: FEJÉRVÁRMEGYE TÖRVÉNY­­HATÓSÁGA. ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: MAGÁNFELEKNEK : 60.000 KOR. 16.604 924. Fejérvármegye alispánjától. Előfizetési felhívás. Felkérem a vármegyei Hivatalos Lap magánelőfizetőit, hogy a lap előfizetési diját, 60.000 koronát, 1925. évi január hó 20-ig a vármegyei irodaigazgató címére annál is inkább beküldeni szíveskedjenek, mert ezen idő elteltével a lap küldését részükre be fogom szüntetni. Székesfehérvár, 1924. december 26. Dr. HAVRANEK JÓZSEF s. k., alispán. Midőn tehát ezen szabályrendeleti kötelessé­­­­gére az elöljáróságok figyelmét felhívom, egyúttal közlöm, hogy az ebtartásról szóló vármegyei szabály­­i rendelet, mely a vármegyei Hivatalos Lap folyó évi 37-ik számában leközölt 9480/ki. 1924. számú köz­gyűlési határozat értelmében módosítva lett, vagyis az ebadó aranykoronában lesz számítva, az össze­­írási lapok tehát ez alapon lesznek kiállítandók. Az összeíró űrlapokat segédhivatalom a községeknek a napokban meg fogja küldeni. Figyelmeztetem azonban az elöljáróságokat, hogy a rendeletemben közölt határidőt pontosan tartsák be, mivel a mulasztókkal szemben rendbír­­ságolási jogommal fogok élni. Jelen körrendeletem beiktatandó. Székesfehérvár, 1924. december hó 26. Dr. Havranek József s. k., alispán. 11. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek. 15722/1924. Fejér vármegye alispánjától. Tárgy: A toloncállomások helyiségeinek, a toloncok és holmijaik fertőtlenítése. Főszolgabíró uraknak! Valamennyi községi Elöljáróságnak! Tudomásul közlöm, hogy a belügyminiszter úr 46401/VII./1924. számú rendelete értelmében megállapítást nyert, hogy az egyes toloncállomások­ A 10441/1924. és 25 1924. alispán­ rendeletek külön mellékletként is kiadatnak. 1. Általános jellegű, de további intézkedést igénylő rendeletek. Fejérvármegye alispánjától. Szám: 10441/1924. Valamennyi községi Elöljáróságnak! A f. évi 10441. számú rendeletemmel kapcso­latban felhívom az Elöljáróságokat, hogy az 1925. évi január hó 1-től a községek által 1924. évre hátra­lékos vármegyei hozzájárulást az eddigi 55238. számú postatakarékpénztári csekkszámla helyett a Háztar­tási alap 55208. számú számlájára fizessék. Székesfehérvár, 1924. december 27. Dr. Havranek József s. k., alispán, Fejérvármegye alispánjától. Szám: ad: 25/1924. Tárgy: Ebbárca szükséglet bejelentése 1925. évre. KÖRRENDELET Fejérvármegye összes községeihez. Az ebtartási szabályrendelet 3. §-a értelmében kötelesek a községi elöljáróságok a községben levő ebeket az év elején összeírni és ezen összeírást az ebadó kivetése végett legkésőbb január hó 25-ig a járás főszo­l­gabirájához beterjeszteni.

Next