Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1941 (38. évfolyam, 1-37. szám)

Tárgymutató

j V­I / I " Bsturondos tárr.vr.utazó Fáj­ér váraor .sivatala. Lapja II H . i­vf­olyam Irsz. f ■/7.'f„ " Rövidítések aa,'-varé.satu. áh- árverési hi­rde­tmenye, api. » állás pályázati hi­r­d­etméllye . ph. pályázati hirdotaenye, vl­V *» versenytárgyalási hirdetménye. András János borozóée 20 Állatai közutak építése 1941v ben 32-37 Agárdi üdülőhely ér'd’.kSr ae:Ui!-t, 45 Adonyi vadás­z terület bék­­­ead­ás­a 45 Ad­ófel e zólaml aa i biz.tagok választ, 62 Állatsz inténzeti koz.,£&bt ser járul­ók kivetése Fe­jérvárm,»*»! on 1941-43-re 76 András János romás .mezők,körözése 122 Adonyi j , otv* &­ ec..y einsk bejelent« 165 Árvai János körözése . 1­73 Alapi vadászterület térdesdása 225 Antal Dezső volgárdi-i lakos fegy­vertartási enredélye 234 Auezrae­nn József k­ere­kp­ár i g?. s­ül v ♦ 23­4 Árvai János kör­öze sósok meg­szűnt» 253 Alsószektiváni tran­lásznéi Aph. 277 Ajkai bazalt­anya magsz­.r.totór.e 235 All - toxvosi T-'.'-.feánnunká'- atomról szól ál groud .1 et m -'do., itásv. 295 Arkossy Árpád körözése 356 Árva­i János kör őzé adnak megaríut. 333 Áll­a­tt­enyé­szté­si al­ap 1­rj ■ 2. é­v 7 k­ölt­s­é­g v­e­t-r­e a 3­4­3 Almási István köröz.ó r­o 362^6^­ Állati erővel teherfuvarozások log­in a ~ b & c 1 d i j o. i n a k a a y á .13 a. ■. « 3­6­3 Árvaház karács sinytájár& gyűjtés 357 A Lonyi József ifj.körözése 377 Ad. el .masn Mátyás kör­özé­se 577 Balog­h Ló, sole alapi lakos tűzi­ap körcekedésesi megbízatása 9 Burján József Ir'Játhelyezéss 3 Bojtos János körözése IC Bajai járás 19kO ,árfTi »All­­­tás kö­teleseire/. körözése 14 Benő 2­8 Andrásné 3 zv• ip'«ig­.angsánttt«16 Balassagyarmat 1g80,évf.körűi zene 23 B­án.k'Atd/Sz­o­­1 lk/1 a­tván mun­kak­önyvé­nek megnemrailitése 23 Baracskai köze,orvosi ápk, 41 Baki I­stván­ elveszett munkásigszolv . 42 Brettopixneider Józ­sef elv.ip .10., 42 Bihari József elv.­l ókeresk. ip .ig, 42 Bodajk-tinnyei áll-iközut 35*440- 49*145 km,szak.-nak kihagyása az. áll *közuitak 1.ál­ózatáb41 56 Bikabölv körze ai -alap 1340 , számadása Sl Bolha & C­yörgy k­órh.'*k.tt­us nyugdíj az. 65 B­alassa, Lajos alapitv,1941,özdm­, 75 B .d.vár István köröző no 97 Bírón Máron körözése 98 Bartes Dezső ert,men­ekü.1 t körűvé ssl03 Balogh, István körözése 1,0­4 Baláse Ilászl­ó körözése 117 Bunchor Antal Bál körözése 118 2ór Kálmán körözése 118 Burkát Jon cz .körözése 120 Bandilla Árván körözése 120 Balogh Gyula körö­zé­s;Jnek m­e.vs­.unt.lll Balogh Gyula nagyhoroki A»körözése 123 Balogh Lajos körözési­ 123 Bal­maim Antal kádár ip .igime-'ea*, 124 lK.rbán Jáno« lP*i§*me£S0tk»lsité3e 124 Boncidni István körözése 136 Boros Mikl­­is körözése 147 Barta Józsefné nev,korcsma ip.ig* 150 Bajor György kerékpár i­g.­megseam, 100 Bali János körözése lgD B­a­­­k-finnyei áll,közút 35*440— 45*145 kn.fízak.th.kés.vételé lyl Balassa u.1 apitv.1­y404 évi zirszám, 207 Bucckó István köröké et 212 Baul­ít Az írás köröcéne 212 3s isi u­k­r­o­n­í­r. g­y­ermek körű r.énének me,rsa.ür­tétées 214 B­aracsi /p­ripovici/vadásztehé­r.b­0­a­d­d­a­a 22­6 Bőrtalpú lábteli kereak.ki­j­elölése 227 Bauer Ferenc kerékpárLej.lapja 234 Bicskei Margit 03ele4i­*megBek­misit,234 Brehari József munkásig.mege'ejam« 234 Boldizs.ir vó 19 k0ro z­i so 2­38 Lili Károlyná özv.köröveas 237 Bott magyar köröző so­ 256 Balkovits Li-vos olv. kerékpár­ja 293 Bernald György karcsána elv­.kerékp.253 Búr István karékpárig.aegsesim, 298 Bonzinsziszkevarék kiszolgál­tatásá­nt-k­­i»t­alályczk­a 322 Lakos Istvánná özv*alap 194Q,.záraa.321 2u d a x An­t­al k 5 r­öz é ?• o • 3­27 B­ertalani Olga kör­özé­se 328 Babos József körözése 329 Bar­anyi Ernő körözőnő 323 Bauer István elv.keréknárig'« 330 Bett lóg.;er körözése 341 Bocis Mihály körözésa 342 Bokor L­indo-i* körözése 342 Biczkei vadászterü­l­et bérbeadása 554

Next