Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1944 (41. évfolyam, 1-32. szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. Adófelszólamlási bizottsági tagok választása 1 Agárd üdülőhelyen érdekeltségi kör megalakí­tása 50 Ábrahám János törvényhatósági bizottsági tag­sági joga 11 Állami közutak átkelési szakaszainak fenntar­tásához való hozzájárulás címén fizetendő összegek újbóli megállapítása 122 Állategészségügyi szolgálat kerületi beosztása 47­­ Állati erővel folytatott személygépkocsi ipar­ban felszámítható viteldíjak emelése 98­­ Állattenyésztési alap 1943. évi zárszámadása 110 Állattenyésztési alap 1945. évi költségvetése 112 Állattenyésztési alap teljesítőképességének fo­kozása 45­­ Árvíz- és belvízkárosult alap 1943. évi zár­számadása 110 B Balassa alapítvány 1943. évi gondnoki száma­dása 41 Balassa Lajos alapítvány 19­43. évi zárszáma­dása 8­1 Balassa Lajos alapítvány jövedelméből 1944/ 45. tanévben kiosztandó ösztöndíjak össze­gének megállapítása 80 Balog Karolin gárdonyi lakos kegydíj feleme­lése 124 C. Cs Czuczák Leona alapítvány 1942. évi zárszá­madása 25­­ Gzuczák Leona alapítvány 1943. évi zárszá­madása 89­­ Csajághy Szőke Anna zámolyi lakosnak kegy­díj felemelése 80 Családbafogadásról és a tartásról való gondos­kodás előmozdítása tárgyában hozott 1944. V. t. c. alkalmazása 100 . . D 1 Díjtalan közigazgatási és orvosgyakornokok betegségi biztosításáról szóló szabályrendelet 38 Díjtalan közigazgatási és orvosgyakornokok betegségi biztosításáról szóló szabályrende­let jóváhagyása 104 E, É Ebadó alap 1944. évi költségvetése 78 Egyesített nyugdíjalap 1943. évi zárszámadása 111 Elhagyott gyermekek községi segély alap 1943. évi zárszámadása 66 Erdőgazdálkodásnál foglalkoztatott fuvarosok sin- és patkóvas ellátása 45 1944. évi ebadó kivetése 27 Érd községben fuvardíj felemelése 3 1 F Fejér vármegye gyámpénztárának 1943. évi zárszámadása ** Félbenmaradt építkezések befejezésének bizto­sítása 3­6 Fuvardíj felemelése Érd községben 3 1 G, Gy Gázkamra alap 1943. évi zárszámadása 41 özv. Grünfeld Jakabné alapítvány 1943. évi zárszámadása 81 Gyámpénztárban kezelt háborús magyar ál­lamadóssági címletek tulajdonosainak támo­gatása 128 Gyámpénztári pénzkezelési rendszerről, a gyámpénztárban kezelt pénzek gyümölcsöz­­tetéséről és a tartalék alap javára bevonható jutalékokról szóló szabályrendeletek módo­sítása 44 Gyámügyi ügyviteli szabályok módosítása tár­gyában kiadott 232.000/1944. B. M. számú rendelet végrehajtása 127 H Házasodási kölcsön folyósításáról tájékoztatás 91 Háztartási alap 1943. évi zárszámadása­­i6 Háztartási alap 1944. évi költségvetése 47 Háztartási alap és függelék alapok 1945. évi költségvetése 108 Dr. Heller Pál kórházi főorvos nyugállomány­ba helyezése 88 J Jandrók Janka székesfehérvári lakos kegydíjá­nak megállapítása 86 Dr. Jeszenszky Antal főszolgabíró visszatartása 39 Dr. Jeszenszky Antal a székesfehérvári járás főszolgabírójának nyugdíjazási ügye 114­­ Keczeli László nyugalmazott főszolgabiró, vár­megyei tb. főjegyző nyugellátása 79 Keczeli László nyug. főszolgabiró, várm. tb. főjegyző székházgondnoki és előadói szolgá­latának megszüntetése 126 Kiskorúak és gondnokoltak épületeinek bizto­sítása 122 Kórházi alorvosi állásnak fertőzőbeteg osztá­lyos főorvosi állássá való átszervezése 86 Kórházépítés céljára felvett kölcsönnel kapcso­latos pótkötelezvény 40 Kórházi fal- és hidegpadlóburkoló munkák vállalatba adása 87 Kórházi havibéres kisegítő szegődményesi ál­lásnak kezelőtisztviselői állássá való átszer­vezése 42 Kórházi kiadások fedezésére 150.000 P függő kölcsön felvétele 123 Kórházi különosztályos ápolási díjak megálla­pítása az 1945. évre 113 Közegészségügyi alap 1943. évi zá­rszámadása 42 Közgyűlési meghívó 32, 53, 62, 102 Közigazgatási bizottsági tag választás 115 Közjóléti Szövetkezet 1943. évi mérlege 73 Közkórházi folyókiadások függőkölcsön fel­vétele 8­5

Next