Fejér Vármegye Hivatalos Lapja, 1945 (42. évfolyam, 1-7. szám)

Jegyzői magánmunkálati díjakról TARTALOMJEGYZÉK: Adonyi járásban vadászterületek bérbeadása . 33 Adonyi segédjegyzői állásra pályázat...................32 Alispáni állás betöltése........................................ 5 Aljegyzői állások betöltése................................ 7 Árvaszéki elnöki állás betöltése........................ 9 Árvaszéki elnök helyettesének kijelölése ... 18 Árvaszéki ülnöki állások betöltése.................... 9 Barabás Ferenc dr. várm. tiszti főügyész meg­választása ............................................................ 6 Barna István dr. árv. ülnök megválasztása . . 9 özv. Belzovszky Lajosné özvegyi nyugdíja . . 31 Beszerzési csoport részére kölcsön folyósítása 23 Bodajki vízimalom bérbeadása ............................22 Bratán István dr. várm. főjegyző megválasztása 5 özv. Deres Istvánné özvegyi nyugdíja .... 24 Dohány beváltási árának megállapítása .... 27 Dolmány Margit nevelési járuléka........................15 Érdi közállatorvosi állásra pályázat.......................32 Falubattyáni vezetőjegyzői állásra pályázat . . 38 Farkas Sándor közs. jegyző nyugdíjazása . 23 Fatermékek származási igazolvánnyal való el­látása ....................................................................37 Fejérvármegyei és Székesfehérvári Múzeum­egyesület támogatása ........................................35 Fejérvármegyei Közjóléti Szövetkezet közgyűlése 34 Fejér vármegye szarvasmarha ellátása .... 17 Fertőtlenítőgépek körözése....................................22 özv. dr. Fiáth Györgyné kegydíja.......................20 Fodor István várm. aljegyző megválasztása . . 7 Folyam- és kultúrmérnöki hivatalok szakértői­nek útiköltségei...................................................21 Főjegyzői állás betöltése..........................................5 Gergő Béla vezetőjegyző nyugdíjazása .... 30 Halassy-Rektorisz Lajos tb. várm. főügyész ki­nevezése . .............................................................27 Heltay Jenő dr. árv. ülnök megválasztása . . 9 Heltay Jenő dr. kijelölése h. árvaszéki elnöknek 18 özv. id. Heltay Jenőné özvegyi nyugdíja ... 19 Hivatalos Lap előfizetési díjának megállapítása 21 Holló Elek járási főjegyző megválasztása . . 7 Horváth József közig. gyakornok kinevezése . 12 Igazoló választmány megalakítása.................... 4 Iszkaszentgyörgyi segédjegyzői állásra pályázat 16 1 Jankó József iparigazolványának érvénytelenítése 16 Járási főjegyzői állások betöltése..........................7 Járási jegyzői állások betöltése........................ 8 Jegyzői magánmunkálati díjakról alkotott sza­bályrendelet módosítása.....................................17 Kalauz Ferenc dr. árv. elnök megválasztása . . 9 Kijelölő választmány megalakítása.................... 4 Kisgyűlés megalakítása........................................ 3 Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő Iroda hirdetménye ................................................... 12 Komáromy Imre dr. várm. másodfőjegyző meg­választása ................. . ................................... 6 Kornis Elemér dr. árv. ülnök megválasztása . 9 Közállatorvosok állátalányának megállapítása . 26 Körjegyzők utiátalányának megállapítása­­. . . 25 Körorvosok utiátalányának megállapítása ... 26 Közgyűlési meghívó................................................11 Közigazgatási Bizottság megalakítása .... 3 Közmunka kötelezettsége közutak építésénél foglalkoztatottaknak...........................................14 Községi közigazgatási képesítő vizsgáról hir­detmény .......................................................10 13 Közutak építésénél foglalkoztatottak közmunka kötelezettsége.......................................................14 özv. Kritzer Ferencné özvegyi nyugdíja ... 24 Kun Gábor járási főjegyző megválasztása . . 7 özv. Laki Andrásné özvegyi nyugdíja .... 37 özv. Lengyel Lajosné kegydíja...........................21 Mayer Lajos járási főjegyző megválasztása . . 7 Másodfőjegyzői állás betöltése.............................6 özv. Meszleny Béláné özvegyi nyugdíja ... 19 Mészöly Erzsébet várm. irodafőtiszt nyugdíjazása 19 Móder József járási főjegyző megválasztása . 7 Móri járási vadászterületek bérbeadása .... 33 özv. Nagy Jánosné özvegyi nyugdíja .... 31 Nádasdladányi segédjegyzői állásra pályázat . 38 Nemes József dr. tb. tisztifőügyész kinevezése 22 Nemibeteggondozó intézet támogatása .... 18 Németh Irma közsz­írnok nyugdíjazása .... 35 Németh László várm. irodafőtiszt nyugdíjazása 19 Oberrecht Lajos vezetőjegyző nyugdíjazása . . 30 Pető Vilmos dr. tb. várm. ügyész kinevezése 27 Pék János,dr. árv. ülnök megválasztása ... 9 Rendőrségi állásokra pályázat...............................12 Ritter Jenő dr. várm. aljegyző megválasztása . 7 Sándor Lajosné iparigazolványának érvénytele­nítése ...................................................................16 Sárbogárdi járásban községi állásokra pályázat 27 35 Sárbogárdi járási vadászterületek bérbeadása . . 36 Schleicher Imre dr. tb. várm. főügyész kinevezése 27 kk. Schlösszer Margit nevelési járuléka ... 25 Sigray Pál dr. várm. aljegyző megválasztása . 7 özv. Szabó Ernőné özvegyi nyugdíja . . . . 25 Szabó István főispán kinevezése.................... 4 özv. K. Szabó Lajosné özvegyi nyugdíja ... 15 Székesfehérvári járási vadászterületek bérbeadása 35 Szirbik Ferenc dr. alispán megválasztása ... 5 Szolga György iparengedélyének megsemmi­sítése ...................................................................38 Szombathelyi Községi Közigazgatási Tanfolyam hirdetménye...................................................10 13 Tiszti főügyészi állás betöltése........................ 6 Tisztújítás...........................................................5­9 Törvényhatósági bizottság megalakítása ... 2 Utiátalánya körállatorvosoknak...........................26 Utiátalánya körjegyzőknek...................................25 Utiátalánya körorvosoknak...................................26 Varga Kálmán nyugdíjának megállapítása ... 15 Vassányi Géza járási főjegyző megválasztása . 7 Váli járásban községi állásokra pályázat ... 32 Váli járási vadászterületek bérbeadása .... 33 Várm. Hivatalos Lap előfizetési díjának meg­állapítása ...........................................................21 özv. Wasper Dezsőné kegydíja...........................20 Winkler Izidor vezetőjegyző nyugdíjazása . . 29 Zalai László dr. tb. várm. ügyész kinevezése . 27 Zámolyi segédjegyzői állásra pályázat .... 16 SZABÁLYRENDELETEK . .....................17­­

Next