Fejér Vármegye Hivatalos Lapja, 1945 (42. évfolyam, 1-7. szám)

1945-09-06 / 1. szám

Székesfehérvár, 1945. szeptember 6.1. szám. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. KOMÁROMY IMRE vm. másodfőjegyző. Megjelenik rendszerint minden csütörtökön. Beköszöntő! A széthullott vármegye összekovácsolására vállalkoztunk akkor, amikor megkezdtük munkásságunkat a megyeháza ideiglenes helyiségeiben. Az újjáépítés jegyében fogtunk hozzá a munkához, olyan események után, amikor azt gondoltuk, hogy semmit sem sikerül átmentenünk a nagy világégésből és elpusztul minden, amit megteremtettünk és itt maradunk pusztán elszegényedve, lerongyolódva a leg­kisebb remény nélkül, hogy valaha is tudunk építeni a romokon. A négy és fél hó­napos szörnyű, pusztulás azonban mégis megkímélt egy­néhány értéket, mégis maradt valami, maradt annyi, hogy újra kezdhessük az életet. Csaknem lehetetlen feladatra vállalkoztunk! A községek a közlekedés teljes felbomlása folytán elérhetetlen távol­ságban feküdtek a központtól, s a későbbi idők folyamán csak egészen laza futár­­szolgálat tudta fenntartani a kapcsolatot. Ma már más a helyzet! Ma már meg­indult a posta, ma már van annyi járművünk, hogy kölcsönösen fel tudjuk egymást keresni, a falu és a város, ma már mindenhol helyükön állnak a jegyzők, ma már megindult a közigazgatás rendes munkája ! S épen ezért van szükség erre a vármegyei Hivatalos Lapra. Kevés ugyan a papír, sokba kerül az előállítási költség, de ha valaha fontos volt az, hogy a vármegye törvényhatóságának és kisgyűlésének hatá­rozatai, az alispán rendelkezései, a vármegye egész életét felölelő minden más hatá­rozat idejében eljusson a vármegye községeibe, akkor erre ma van szükség. Ma, amikor a magyar demokráciát építjük és egy szervezett nem a bürokrácián fel­épülő és tökéletesedni akaró közigazgatással — akarjuk munkálni a magyar de­mokrácia megerősödését. Ez a Hivatalos Lap több akar lenni, mint a hivatalok száraz adatait közlő nyomtatvány. A lap minden sorának telítve kell lenni a demokrácia szellemé­vel azért, hogy a tanulni vágyók, a közömbösek tanulni tudjanak, tanulni tudják azt a demokráciát, amelyet úgy érzem, valamennyiünknek még tanulni kell! Ha megismerjük az igazi demokráciát, ebben fog rejteni az az erőnk, ami le tudja gyűrni az itt-ott felmerülni akaró reakciót. Olvassuk ezt a lapot. Figyeljük minden sorát, mert oktat, nevel, felvilágosít, ismeretanyagot nyújt és épít egy új magyar világot, építi a demokrácia szabadságát és a magyar szabadság megdönthetetlen demokráciáját. Dr. SZIRBIK FERENC alispán, VÁRMEGYE F­E­J­É­R HIVATALOS LAPJA KIADJA: FEJÉR VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA. ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: KÖZSÉGEKNEK............................ 600 P. MAGÁNFELEKNEK........................100 P.

Next