Fejér Vármegye Hivatalos Lapja, 1948 (45. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-29 / 1. szám

XLVII. évfolyam. Székesfehérvár, 1948. január 29. 1. szám. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. KOMÁROMY IMRE vm. másodfőjegyző. Megjelenik rendszerint minden csütörtökön. F­E­J­É­R KIADJA: FEJÉR VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA. TARTALOM: Előfizetési díj egy évre . . . .100'— Frt Egyes szám ára oldalanként . . . —*30 Frt Hirdetési díj mm soronként . . . —*30 Frt ---------.—.— -------------------------------------­ I. Jegyzői magánmunkálati díjakról szabályrendelet . . 1 II. Felek fogadása az alispáni hivatalban..........................6 III. Keszthelyi országos vásárok . ............................­. . 6 V. Csató Attila árufuvarozási engedélye..........................7 Kratochwill Gyula árufuvarozási engedélye .... 7 Megsemmisítések .................................................... 7 Körözések...............................­..............................................7 VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJ­A I. Kelt Fejér vármegye th. bizottságának Székes­fehérvárott, 1947. évi december hó­ten tartott ren­des közgyűlésében. Szám: 172/kgy. Tárgyaltuk a jegyzői magánmunkálati dijakról alkotott szabályrendelet módosítását. A jegyzői magánmunkálati díjakról 14.435/1943. szám alatt alkotott szabályrendeletünknek némely pontja az időközben megjelent kormányrendeletek értelmében megváltozott, illetve hatályát vesztette. A 108/kgy. 8316/al­sp. 1947. számú határoza­tunkkal pedig a 8259/1904. szám alatt alkotott sza­bályrendeletünkben korona értékben megállapított díjtételeket azoknak háromszoros összegében álla­pítottuk meg, így a szabályrendelet érvényben levő részei csak külön-külön találhatók meg, miért is szüksé­gessé vált a teljes szövegű szabályrendelet össze­állítása. A bemutatott szabályrendelet tervezetet név­szerinti szavazással — melynek során a javaslat mellett szavaztak 59-en, ellene nem szavazott senki, így egyhangúlag — elfogadjuk és elhatározzuk, hogy a bemutatott szöveg szerinti szabályrendeletet megalkotjuk. E határozatunk ellen a vármegyei Hivatalos Lapban való közzététel 8. napjától számított 15 na­pon belül a vármegye alispánjánál benyújtandó és belügyminiszter úrhoz címzett fellebbezésnek van helye. Erről értesítjük: 1. a vármegye alispánját, 2. a vármegyei Hivatalos Lap szerkesztőjét. Kmft. Jegyezte és kiadta: Dr. Komáromy Imre vm. másodfőjegyző. 19.156/alisp./1947. Szám: 172/kgy. 19.156/alisp./1947. SZABÁLYRENDELET a fejérvármegyei községi és körjegyzők, úgyis mint anyakönyvvezetők részére egyes hivatalos működésért engedélyezett díjakról, valamint az általuk végezhető magánmunkálatokról I. CÍM. A hivatalos működésért engedélyezett díjak. 1. §• A magánfelek érdekében teljesített hivatalos működésért díj csak annyiban és oly mértékben szedhető, amennyiben és amilyen mértékben azt törvény, miniszteri rendelet vagy vármegyei szabály­­rendelet megengedi. 2­ §• A fenn"­«» törvényekben és rendeletekben a következő hivatalos működésért járó díjak mértéke van megáll itt­va. 1. A munkaadók és a mezőgazdasági munká­sok közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1898: 11. t. c. 15. §-a, továbbá a gazdasági munkavállalko­­zókról és segédmunkásokról szóló 1899: XLII. t. c. 18. §-a alapján a szerződési okirat megmagyarázá­sáért, felolvasásáért és hitelesítéséért. 2. A dohánytermelők és dohánykertészek kö­zötti jogviszonyról szóló 1900: XXIX. t. c. 9. §-a alapján a szerződési okirat megmagyarázásáért, fel­olvasásáért, hitelesítéséért és másolatáért. 3. Az örökösödési eljárásról szóló 1894: XVI. t. c. 122. §-a alapján kiadott 95.465/1895. B. M. sz. rendeletben (B. T. 1895. évf. II. kötet 1432 lap), valamint a 102.572/1898. B. M. sz. rendeletben (B. K. 1898. évf. 524 lap), illetve az ezeket módosító 162.332/1946. B. M. sz. rendeletben (M. K. 180/1946. szám) előírt hagyatéki leltározásért.

Next