Fejér Vármegye Hivatalos Lapja, 1950 (47. évfolyam, 2-5. szám)

1950-02-04 / 2. szám

2. szám. Székesfehérvár, 1950. február 4. XLIX. évfolyam. FEJÉR VÁRMEGYE H­I­VATA­LOS L­APJ­A FELELŐS SZERKESZTŐ: ARANY SÁNDOR vármegyei jegyző. Megjelenik rendszerint minden hónapban. KIADJA: FEJÉR VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA. TARTALOM: I. Th. útalap 1949. évi 11. sz. pótköltségvetése. ... 11 Törvényhatósági közúti alap III. sz. pótköltségvetése 11 Háztartási alap 1943-1944. évi zárszámadása .... 12 Háztartási alap 1945. évi zárszámadása....................12 id. László János th. útőr nyugdíjazás iránti kérelme 12 Berényi János th. útőr nyugdíjazás iránti kérelme . 13 Berényi Ferenc th. útőr nyugdíjazás iránti kérelme . 13 Bokros János th. útőr nyugdíjazás iránti kérelme . . 13 Szabó János th. útőr nyugdíjazás iránti kérelme . . 14 K Horváth István th. útőr nyugdíjazás iránti kérelme 14 Vargha Lajos verebi volt vezetőjegyző nyugdíjazása 15 Kun András községi altiszt nyugdíjazása........................15 Özv. Andavölgyi Ferencné th. útőr özvegyének özvegyi nyugdíj iránti kérelme.....................................................15 Róth Ferenc vármegyei útőr özvegyének nyugdíj megállapítása iránti­­kérelme...........................................16 Özv. Reng Jánosné th­­útor özvegyének özvegyi nyugdíj iránti kérelme ....­­.............................16 Orsonits Imréné ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti kérelme....................................................................16 Németh László, nyug. vm. irodafőtiszt özvegye részére özvegyi nyugdíj megállapítása......................................17 Rády Andor nyug. községi jegyző özvegye részére .. özvegyi nyugdíj megállapítása......................................17 Özv. Dömötör Gézáné özvegyi nyugdíjának megálla­pítása ..................................................................................17 Erdélyi József th. napszámos útőr kegydíj iránti kérelme 18 Özv. Márk Józsefné kegydíj megállapítás iránti kérelme 18 Pipellán Mihály th. útőr nyugdíjazás iránti kérelme 19 Fülöp László th. úrmester nyugdíjazás iránti kérelme. 19 Jakus Mihály th. útőr nyugdíjazás iránti kérelme . .19 IV. Fekete Károly nagykarácsonyi lakos korlátolt hatáskörű anyakönyvvezető-helyettesi kinevezése........................20 Eckert Edit korlátlan hatáskörű anyakönyvi-helyettesi kinevezése........................................................................20 Szekfü Mihály hercegfalvai lakos elveszett munka­könyvének megsemmisítése...........................................20 Körösi (Klein) Béla sárbogárdi lakos elveszett munka- 20 könyvének megsemmisítése...........................................20 Dr. Dinnyés Pál vm. tisztifőorvos felmentése ... 20 V. Dr. Biró László orvos oklevelének kihirdetése ... 20 Gál István állításköteles körözése.............................,20 VI. A felügyeleti hivatalvizsgálatokról.............................,21 Előfizetési díj egy évre . Egyes szám­ára oldalanként Hirdetési díj mm soronkint . . 100*­­ Frt . . —-30 Frt . . —-30 Frt I sí Kelt Fejér vármegye törvényhatósági bizott­ságának Székesfehérvárott, 1949. évi december hó 28-án tartott évi rendes közgyűlésében. 64/a.­közgy. 19024/alisp. 1949. Tárgyaltuk a törvényhatósági Hírlap 1949. évi II. sz. pótköltségvetését. A törvényhatósági közúti alap 1949. évi II. sz. pótköltségvetését a kisgyűlés f. évi október hó 11-én tartott ülésében 476/kisgy.-13826/alisp.-1949. sz. alatt tárgyalta és elfogadása után a végrehajtás­hoz leendő elvi hozzájárulás megadása végett a Közlekedés- és Postaügyi minisztériumba felterjesz­tette, mert a tervezett munkák végrehajtása az idő­járási viszonyokra való tekintettel elhalaszthatók nem voltak, rendkívüli közgyűlés összehívására pe­dig az őszi munkák miatt lehetőség nem volt. A költségvetés végrehajtásához a Közlekedés-és Postaügyi Miniszter úr a közgyűlés jóváhagyásáról feltételezetten 7617/T/34-1949. évi. b. sz. alatt elv­ben hozzájárult. A kisgyűlés javaslatára a t­. közúti alap 1949. évi II. sz. pótköltségvetését 1.360.000 Ft. szükséglettel és 1.360.000 Ft. fedezettel elfogadjuk és megállapítjuk. Az egyes tételek indokolását a határozat mel­lékletei foglalják magukban. Tudomásul vesszük, hogy az abban előirány­zott munkák — az elvi hozzájárulást kérő közleke­dés és postaügyi miniszteri leiratban foglalt észre­vételek szem előtt tartásával — már végrehajtottak. Határozatunk kormányhatósági jóváhagyást igényel. Erről a vm. alispánját, a vm. számvevőséget, a székesfehérvári államépítészeti hivatalt és a vm. Hivatalos Lap szerkesztőjét értesítjük. Kmft. Kiadta : Dr. Ármos István vm. főjegyző. Kelt Fejér vármegye törvényhatósági bizott­ságának Székesfehérvárott, 1949. évi december hó 28-án tartott közgyűlésében. 64/b-közgy. 17024/alisp. 1949. Tárgyaltuk Fejér vármegye közúti alapjának III. számú pótköltségvetését. A vármegye úthálózatának átépítése, illetve kijavítása több esetben hiteltúllépéseket okozott, melyeknek fedezetéről gondoskodnunk kell .

Next