A Fejér Megyei Tanács Értesítője, 1960 (1. évfolyam, 1-8. szám)

1960-04-01 / 1. szám

A FEJÉR MEGYEI TANÁCS I. évfolyam 1. szám 1960. április. I. Személyi rész. II. Tanácsülési határozatok. III. A végrehajtó bizottság határozataiból. IV. Rendeletismertetés. A tanácstagokhoz. A Fejér megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága sze­retettel köszönti a megye valamennyi tanácstagját és a tanácsok valamennyi dolgozóját. A Fejér megyei Tanács Értesítője első számának megjelenésekor. Szocializmust építő országunkban az államhatalmi és államigazgatási szerveknek egyre jobb munkával kell hozzá­járulniuk országunk előrehaladásához. Az államigazgatás felszabadulásunk óta közelebb került a dolgozókhoz, a széles demokratizmus alapján fejlő­dött. A tanácsokban a dolgozó nép megválasztott képviselői foglalnak helyet és vezetik, irányítják a végrehajtó bizottságok munkáját. A Magyar Szocia­lista Munkáspárt vezetésével a dolgozó nép szétzúzta a kapitalizmusból ránkmaradt burzsoá közigazgatást és megteremtette a tanácsokat, melyek alkalmasak arra, hogy szocializmust építő országunk dolgozóinak érdekét képviseljék és tevékenységüket a nép szol­gálatába állítsák. Egyre fejlődő politikai, gazdasági és kulturális élétünk megköveteli, hogy a tanácsok és így a tanács­tagok is, munkájukkal segítsék a dolgozó nép felemel­kedését. Fokozott követelményeket ró ez a tanács­tagokra és a tanácsok dolgozóira. A dolgozó nép bizalma kötelez. Kötelez arra, hogy a tanácstagi munka megjavításán fáradozzanak, úgy képviseljék a választók érdekeit, hogy azok akarata érvényre jusson. A tanácsok dolgozóinak mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy munkájukat a dolgozók érdekében végzik. Növeljék politikai képzettségüket és szakmai tudásukat, hogy eleget tudjanak tenni a megnöveke­dett követelményeknek. Soha nem szabad szem elől téveszteni, hogy munkájuknak nem a lélektelen ügy­intézésen, hanem a dolgozók szeretetén kell alapulnia. A Fejér megyei Tanács Végrehajtó Bizottságát az a szándék vezeti, A Fejér megyei Tanács Értesí­tője kiadásakor, hogy a megye valamennyi tanácstag­ját és a tanácsok dolgozóit tájékoztassa a megyei tanács és a végrehajtó bizottság munkájáról. Reméli, az értesítő hozzájárul ahhoz, hogy a tanácstagok választóikat szélesebb körben tudják tájékoztatni, jobban megismerjék a tanácsi munkát, körültekintően tudják vezetni és irányítani a végrehajtó bizottságo­kat és azok apparátusát. A Fejér megyei Tanács Értesítője első számának újraindításakor a megyei tanács végrehajtó bizott­sága a megye valamennyi tanácstagjának és a taná­csok dolgozóinak munkájához sok sikert kíván.

Next