A Fejér Megyei Tanács Értesítője, 1962 (3. évfolyam, 1-11. szám)

1962-01-01 / 1-2. szám

II FEJÉR MEGYEI TIN­ÁCS III. évfolyam 1-2. szám 1962. január—február 1. A Szakszervezetek Fejér megyei Tanácsa Elnöksége és a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 32/1962. VB számú közös határozata. II. A szocialista kereskedelemről. Fejér megyei Népi Ellenőrzési Bizottság 1961. éri­unkájáról, esetismertetés. A Szakszervezetek Fejér megyei Tanácsa Elnökségének és a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 32/1962. sz. közös határozata a tanácsi vállalatok 1962-es évi szocialista munka verseny irányelveire A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és a SZOT Elnökségének a szocialista munkaverseny irányításáról, a termelési tanácskozásokról és a mun­kaversenyben élenjáró vállalatok kitüntetéséről és ju­talmazásáról szóló 1022/1961. XI. 15. sz. együttes ha­Az 1961-es év tervfeladatainak sikeres teljesítése után még nagyobb feladatok hárulnak a megyénk ta­nácsi vállalataira, dolgozóira és vezetőire egyaránt az 1962-es év során. • A feladatok megnövekedését mutatja az alábbi táblázat is, amely az 1961. évi tény és az 1962. évi terv viszonyát szemlélteti. A feladatok végrehajtása megkívánja, hogy a szocialista munkaverseny mozgalom céltudatosan a legfontosabb termelési feladatok végrehajtását segít­se elő. Mindenütt meg kell követelni a tervelőírások tervszerű teljesítését, a gazdálkodásra vonatkozó uta­sítások végrehajtását. Sározata értelmében, a Fejér megyei SZMT Elnök­sége és a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága egyet­értésben az alábbi irányelveket határozta meg az 1962. évi szocialista munkaverseny szervezéséhez. 1. A fő figyelmet Pártunk VII. kongresszusa út­mutatása alapján elsősorban a termelékenység nö­velésére kell fordítani. a) Fokozni kell a termelés gazdaságosságát, ki kell fejleszteni a legszélesebb körű takarékossá­got, elsősorban az anyaggal (különös tekintet­tel az import anyagokra) szerszámmal, ener­giával, munkaerővel. b) Fokozott figyelmet kell fordítani az export és a nöpgazdaság számára fontos termékek ter­melésére, a határidők betartására és a minőségre. c) Javítani kell mindenütt a termékek minőségét, növelni a választékot, szorgalmazni a lakossági javító, szolgáltató tevékenység tervének túltel­jesítését. d) A termelési feladatok végrehajtása közben nagy figyelmet kell fordítani a dolgozók élet- és mun­kakörülményeinek javítására, a biztonságosabb munkafeltételek megteremtésére. 2. Minden területen­­javítani kell a műszaki, tech­nikai és munkaszervezési színvonalat. A dolgozók széleskörű bevonásával olyan termelési mozgalmat kell szervezni, amely legjobban segíti elő a vállalatok előtt álló feladatok megoldását. El Általános irányelvek Termelési 1 főre jutó Munkás érték term. ért. átlagbér Könnyűipar 107 % 108 % 100 0 0 Élelmiszer 101 % 106 % 102 % Patyolat 107 % 115 % 101 % ÉM. Kom. Szórg. 111 % 105 % 105 %„ O. V. F. 107 % 101 % 101 % Gázgyár 107 % 105 % 106 % Építőipar 117 % 111 % 100 %

Next