A Fejér Megyei Tanács Értesítője, 1963 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1963-02-01 / 1-3. szám

IV. évfolyam, 1—2—3. szám. 1963. január—február—március. A FEJÉR MEGYEI TANÁCS I. Az elindulás küszöbén. II. A HNF Fejér megyei Bizottsága és a Fejér megyei Tanács 18/1992. számú határozata. III. Irányelv a megyei tanácstagok járási, városi csoportjai meglakítására és működésére. IV. Az állandó bizottságok működési irányelvei. V. A tanácstagi körzetek aktivacsoportjainak létrehozása és működtetése. VI. A Fejér megyei Tanács VB és a HNF Fejér megyei elnökségének felhívása. A l­elisatlóslás küszöbén A szocializmus felépítéséhez a kezdeti lépésektől a teljes megvalósulásig a tervező és építő erők egyre jobb koordinációjára, aktivitására volt, van és lesz szükség. Egészen természetes, hogy a forradal­mi rendszer formálásában akkor rövidíthetjük meg a kifejlődés időszakát, ha az egész társadalom kiveszi részét az építő munkából. Még természetesebb, hogy e­­ hatalmas munka irányító szerveinek, képviseleteinek teljes vértezetben kell a helyükön állniok, példamuta­tóan kell a munkájukat végezniök, meggyőző erővel kell a tömegeket szolgálniok. Az új négyéves népképviseleti ciklus küszöbén er­ről az elvi alapállásról kell elindulnunk, ha jó munkát akarunk végezni. S ha már az emberi boldogulás leg­­magasztosabb fogalmát, a munkát említjük, nem sza­bad megfeledkeznünk arról, hogy a szocializmus épí­tésének fejlődő ütemével a munka stílusának is fejlőd­nie kell. Cél és eszköz egyetlen pillanatra se távolod­hat el egymástól, népnek és tanácsoknak, tanácstagok­nak és választóknak szilárd egységben kell haladniuk, nehogy a munka ütemében törés álljon be. Mit értünk azon, hogy a munka stílusának fejlőd­nie kell? E e­gyszerű fogalmazásban azt, hogy emberközel-­i­ségből kell minden feladatot szemlélnünk, kéz a kézben kell minden feladatot végrehajtanunk, köze­lebb vinni az íróasztalokat a tömegekhez, lefaragni a papír ízű intézkedéseket, az érzékelésre hivatott ujja­­kat egy pillanatra se levenni az ütőerekről, érzékelni azok legfinomabb rezdüléseit is és ezekre a rezdülé­sekre emberséggel reagálni. Nem lehet ennél szebb fel­adata egyetlen tanácstagnak sem, nem nyerheti, nem tarthatja meg semmivel se jobban választói bizalmát. Államhatalmi szerveink sok új és friss erővel gya­rapodtak a februári választások során. Az új tanács­tagok között sokan vannak, akik előtt ismeretlenek még a közéleti funkcióval járó jogok és kötelességek. Az új területre a régi, tapasztalt tanácstagoknak kell bevezetniük az új tanácstagokat, de minden segítséget megkapnak a gyakorlott tanácsi szervektől is és mun­katerületük mielőbbi megismerését nagyban elősegíti majd a Hazafias Népfront és a Közalkalmazottak Szak­­szervezete gondozásában megjelent „Községi tanácsok kézikönyve”. Ezt a terület minden vetületét átfogó könyvet minden tanácstag tanulmányozza, mert mun­kájának megkönnyítése mellett tágítja látókörét. A nép képviselőinek látókörét pedig minden szinten a lehető legjobban ki kell tágítaniuk, nem hanyagolhatják el az élet egyetlen területét sem, hiszen megbízatásukat nem részfeladatok végrehajtására, hanem az egész szocializ­mus felépítésére kapták. Ig­agyon szép feladat lesz, ha a példamutató ta­nácstagok átadják tapasztalataikat új munka­társaiknak, a tanácstagok nemcsak a néptől, hanem egymástól se szakadjanak el. A tanácsok új munka­stílusa megkívánja, hogy a tanácstagok a tanácstör­vényben meghatározott kötelezettségeiknek — beszá­molók, fogadóórák — ne gépiesen tegyenek eleget. Jár­janak minél többet a nép között, számoljanak be mun­kájukról. Beszámolóikon nemcsak a tanácsülések, ha­tározatait ismertessék, hanem beszéljenek az időszerű bel- és külpolitikai eseményekről is, beszéljenek az em­berek aprónak tűnő, de társadalmi vetületben nagy ügyes-bajos dolgairól, maradjanak közel az emberhez. Figyelmüknek ki kell terjedni az élet minden kulturális rezdülésére, gondoskodniuk kell arról, hogy a tömegek egyetlen kérdése se maradjon válaszolatlanul. A kapitalista társadalomban a képviselők — alsó, felső szinten egyaránt — megválasztásuk után elsza­kadnak választóiktól, legtöbbjük azonnal érdekeltséget vállal a tőkés gépezetben: nálunk a tanácstagok és képviselők megválasztásuk után­ kerülnek igazán szo­ros kapcsolatba választóikkal. Ilyenkor alakul ki igazán az érdekközösség a tömegek és képviseleti szerveik között, s ezt a gondolatot egyetlen tanácstagnak sem szabad elfelejtenie. A tanácsok, illetve a tanácstagok tömegkapcso­­latainak kiépítésében nagy segítséget nyújt a Hazafias Népfront. Erre az együttműködésre nemcsak a szocializmus soron következő feladatainak szakaszai­ban lesz szükség, hanem akkor is, amikor befejeztük a hatalmas építő munkát. A jövő fontos követelménye­ként állítja elénk, hogy a korszerű fejlődéssel a két szerv munkamódszerei párhuzamosan fejlődjenek, izmosodjanak. A Hazafias Népfront feladata, hogy a jó szervező munkával a tanács mellé állítsa a tömegeket, a taná­csok feladata, hogy a tömegek érdekeit a közös, nagy célok szellemében szolgálja. Az érdekek közösek, tehát

Next