A Fejér Megyei Tanács Értesítője, 1964 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1964-01-01 / 1. szám

Újévi köszöntő A tanácstagi megbízatásunk második esztendejé­ben meleg szeretettel köszöntöm a községi, járási, vá­rosi és a megyei tanács tagjait. Az 1963-as esztendővel lezártuk a tanácsi cik­lus első esztendejét. Az újév elején, az új feladatok előtt általában mérlegeljük az elmúlt év eredményeit, tapasztalatait. A tanácsok elért eredményei azt mutat­ják, hogy a lakosság az 1963. évi választások idején olyan állampolgárokat jelölt a tanácstagság megtisz­telő funkciójára, akik kezdettől fogva érzik a reájuk háruló felelősséget. Megyénkben a tanácstagság haté­kony, és a feladatok megoldására megfelelő kollektív tanácsi testületekké szerveződött. A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. Kongres­szusának határozatai, amelyek kijelölték a gazdasági és kulturális élet szocializmushoz vezető útját, komoly lendületet adtak a tanácsok munkájához. Azonban az elmúlt év tükre azt is mutatja, hogy a tanácstagság­nak még céltudatosabban, fokozottabb kezdeménye­zéssel kell a munkát tovább folytatnia. Az újév elején, amikor elhangzanak a szokásos jókívánságok, feladatainkról is beszélnünk kell. Az új esztendőben, az elért eredményekre építve, komoly és célratörő munkát kell végezni. A tanácstagi tevékeny­ségünk alapelvei a párt Vil­. Kongresszusának hatá­rozataiból, a tanácsokat érintő célkitűzésekre, a tanács­­törvényre és a helyileg kidolgozott munkaprogramok­ra épülnek. Úgy gondolom, tanácstagjaink az elmúlt év során megismerték feladatukat, kötelességüket, jogaikat. A jövőben az összegyűjtött tapasztalatokat gyümölcsöz­­tetnünk kell. A tanácstagságnak állandó és egyik legfontosabb feladata, a tanácsi munka demokratizmusának szélesí­tése, és ezen a téren elért eredményeink tovább fejle­sz­­t­se. Jelentse ez a gyakorlati munkánkban, hogy min­den választó­polgár a tanácstagok munkáján keresz­tül aktív intézőjévé váljék az államigazgatás egész társadalmunkat érintő munkájának. Jusson el min­den választónak, a társadalom gyarapodását elősegítő javaslata a kollektív tanácsi testületekig. Természete­sen ez elsősorban a tanácstagokon múlik. Tájékoztassa minden tanácstag a választókerületét, ismerje meg a választók problémáit és ismertesse meg választóival a népgazdaság előtt álló célkitűzéseket. Fejlődnie kell a testületi munkának is. Minden határozati javaslat jogerőre emelésénél a választók ér­dekeit és szocialista törvénykezésünk jogszabályait kell szem előtt tartanunk. Az elmúlt évek gyakori hibája volt, hogy a kollektív testület által hozott hasznos, és fejlődésünket elősegítő határozatokat, nem kísértük fi­gyelemmel, hogy eljutnak-e a végrehajtásig. Sok eset­ben a tanácstagság nem adta meg a megfelelő segít­séget a határozat végrehajtásáért felelőssé tett vezetők­nek, vagy tanácsi dolgozóknak. Ezen gyökeresen vál­toztatnunk kell. Minden tanácstagnak éreznie kell, hogy a határozat megszavazásakor saját személyében is felelős azért, hogy az gyümölcsöző intézkedéssé és a közös ügy javára szolgáljon. Tervszerűbbé kell tennünk az ellenőrzést. A kor­szerű tanácsi munka csak abban az esetben tölti be funkcióját, ha a sablonos tanácstagi beszámolók a mindennapi élet problémáival telítődnek, és a prob­lémák a testületi munka során kielégítő megoldást nyernek. A tanácstagnak, akit a választók bizalma a meg­tisztelő posztra állított, egyik fő feladatának kell te­kizí­tenie, hogy a szocialista törvényesség tevékenysé­günk minden területén érvényesüljön. Különösen sok tennivalónk van még a tanácsi költségvetések terén, de említhetem a termelőszövetkezetek tevékenységét is. A felsőbb tanácsszerveknek talán legtöbbet a köz­ségi tanácsi munkával kell foglalkozniok. Fontos fel­adatunk, hogy a községi tanácstagi tevékenységet kor­szerűsítsük és ezzel a községi államhatalmi és állam­­igazgagatási munkát színvonalasabbá tegyük. Ma már tanácstagnak lenni a megtiszteltetés és a bizalom melett, felelősségteljes munkát jelent. A mi munkánk döntő tényezője annak, hogy a választópol­gárok és egész dolgozó népünk milyen aktivitással kapcsolódik szocialista társadalmunk építésébe. Ha munkánkat a lelkiismeretesség, az emberek szeretete és pártunk politikája iránti hűség hatja át, jó ered­ményeket érhetünk el. Feladataink és célkitűzéseink megvalósításához megyénk minden tanácstagjának eredményekben gaz­dag új esztendőt kívánok és a tanácstagi funkciókban minél több munkasikert Bujdosó Imre vb. elnök 1964. január 11 FEJER MEGYEI TflNACS B ^ai^BaKnBHBMamnmwMna V. évfolyam 1. szám. I. Új évi köszöntő. II. A tanácsi szervek ügyiratkezelésének új szabályozása. III. A családfenntartói igazolások kiadásának szabályozása. IV. Verseny felhívás. V. Tanács és V. B. határozatok. V­I. 3/1963. sz. tanácsrendelet. VII. Közérdekű közlemények.

Next