Fejér Megyei Tanács Közlönye, 1967 (8. évfolyam, 1-4. szám)

1967-01-01 / 1. szám

FEJÉR MEGYEI TANÁCS Kiadja: A Fejér megyei Tanács V. B. VIli. évfolyam, 1. szám. 1987. január TA­R­TÁL OVI: 36/1966. sz. tanácshatározat: A 16/1965. számú — a bicskei komplex vizsgálat tapasztalatai végrehaj­tásának ellenőrzéséről. 37 1966. sz. tanácshatározat: A megyei tanács vb elnökének a tanácsciklusban végzett munkáról szóló jelentéséről.­­ 38/1966. sz. tanácshatározat: A tanács 1967. évi munkatervi javaslatáról. 39 1966. sz. tanácshatározat: A megyei NEB. 1967. I. félévi munkatervi javaslatáról. 40 1966. sz. tanácshatározat: Fejér megye III. ötéves állóeszközfejlesztési célkitűzésének módosításáról 41/1966. sz. tanácshatározat: Fejér megye III. ötéves terve lakástervszámának településként­ felosz­tásáról. 42 1966. sz. tanácshatározat: Dr­ Sántha Lajos megyei tanácstag interpellációjáról. A MEGYEI TANÁCS V. B. FONTOSABB HATÁROZATA: 337/1986. V. B. sz. határozat: A szarvasmarhatenyésztés helyzetéről és a további feladatokról. 36 1966. sz. tanácshatározat : A megyei tanács Dr. Mikes Józsefnek, az Igazgatási, Mezőgazdasági, valamint az Ipari Építőipari Állandó Bizottságoknak, a 16 1065. sz. tanácshatározat végrehaj­tásának ellenőrzésével kapcsolatos­­jelentését egyhan­gúlag elfogadta. 37 1966. sz. tanácshatározat : A megyei tanács Bujdosó Imre vb elnöknek a ta­nácsciklusban végzett munkáról szóló jelentését, vala­mint Csóka Jánosnak az Ideiglenes Bizottság elnöké­nek a megyei tanács állandó bizottságai és a megyei tanácstagoknak a tanácsciklusban végzett területi te­vékenységéről szóló jelentését egyhangúlag elfogadta 38 1966. sz. tanácshatározat . A megyei tanács a végrehajtó bizottság által előter­jesztett 1967. évi munkaterv- javaslatot egyhangúlag elfogadta az alábbi módosítással : A munkatervben a május 3-i vb második napirendi pontja helyesen . ..Tájékoztató a Beruházási Bank Fe­jé­r megyei Fiókjának tevékenységéről.” A tanács egyben elrendeli, hogy a jóváhagyott mun­katerv csupán az új tanács megalakulásáig hatályos. Utasítja, ezért a végrehajtó bizottságot, hogy a mun­katervet az 1967. évi tanácsciklus alakuló ülésén ismét terjessze elő jóváhagyás végett. 39 1966. sz. tanácshatározat: A tanács a Fejér megyei NEB 1967. I. félévi munka­­terv javaslatát egyhangúlag elfogadta. 10 196­6. sz. tanácshatározat: A megyei tanács a végrehajtó bizottságnak Fejér megye III. ötéves állóeszköz fejlesztési célkitűzésének módosításáról szóló bejelentését egyhangúlag elfogadta. 41 1966. sz. tanácshatározat: A megyei tanács a 24/1966. sz. tanácshatározat alap­ján a terv­-, pénzügyi-, ipari-, építőipari és munka­ügyi, valamint a községfejlesztési állandó bizottságok­nak a megye III. ötéves terve lakástervszámának tele­pülésként­ felosztása, továbbá a felosztás megalapozott­sága ügyében előterjesztett be­jelentését, tudomásul veszi. A tanács az állandó bizottságok javaslatára a m­egye III. ötéves lakásépítési tervszám településkénti felosz­tását meghatározó 101966. sz. határozatát nem vál­toztatja meg illetve nem módosítja Mivel a panel technológiával épülő lakások árkülön­bözete miatt az Országos Tervhivatal 1969—70-ben további 140—160 lakás építésére ad lehetőséget és az árkülönbözet főleg a Székesfehérvárra történő szállítás miatt merült fel, a többletlakást Székesfehérvárra indokolt felépíteni. Ez által a III. ötéves terv lakás­­építésének megoszlása 53,1 — 46,9 %-ra módosul Székesfehérvár javára. 11421 — 1258 db lakás.) Ezért a tanács úgy dönt, hogy az árkülönbözetből származó 1­’O—160 db lakás Székesfehérváron kerüljön felépí­tésre. Egyben utasítja a tanács a végrehajtó bizottságot, hogy a jövőben az állandó bizottságok által javasolt módszerek, számítások szerint, tudományosabban esz­közölje a lakásépítkezések területi tervezését, melynek határidejét 1970. illetve a IV/ ötéves terv­ kidolgozásáig szabja meg. 42 1968. sz. tanácshatározat: A megyei tanács felkéri Dr. Tilinger István tanács­tagot, a Székesfehérvári Városi Tanács vb elnökét, vizsgáltassa meg Dr. Sántha Lajos megyei tanácstag interpellációját és tett intézkedéseiről, illetve a vizs­gálat eredményéről az interpellálót 8 napon belül értesítse. Ennek megfelelően az alábbiakat vizsgáltassa meg: 1. Hogyan lehetne javítani Székesfehéváron a Széchenyi és Börgöndi út, valamint a Széchenyi és Szárcsa u. torkolatok közvilágításán. 2. Milyen lehetőség nyílik közlekedésrendészeti táblák elhelyezésére az említett úttorkolatok előtt az út­szakasz jobbra, illetve balra ívelésének jelzésére. A Megyei Tanács határozatai:

Next