Fejér Megye Tanácsának Közlönye, 1971 (12. évfolyam, 1-5. szám)

1971-06-10 / 1. szám

XI. évfolyam, 1. szám 1971. június 10. FEJÉR MEGYE TANÁCSÁNAK A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM A MEGYEI TANÁCS HATÁROZATAI: 7/1971. A Megyei Választási Elnökség jelentésének elfogadásáról. 8/1971. Az Ügyrendi Bizottság megalakításáról. 9/1971. Az Ügyrendi Bizottság jelentésének elfogadásáról. (A megyei tanácstagok választási eredményeinek megállapítása.) 10/1971. A MT Végrehajtó Bizottsága tagjai számának megállapításáról. 11/1971. Dr. Tapolczai Jenő megyei tanácselnök megválasztásáról. 12/1971. Dr. Maróti János, a tanács általános elnökhelyettesének megválasztásáról. 13/1971. Hajba Kálmán és Boór Ferenc elnökhelyettesek megválasztása. 14/1971. A MT Végrehajtó Bizottsága tagjainak megválasztásáról. 15/1971. Dr. Töttő János vb-titkár kinevezéséről. 16/1971. A megyei tanács bizottságai számának, feladatkörök szerinti elnevezésének megállapításáról. 17/1971. A tanács bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztásáról. Tájékoztató a megyei tanács vk szakigazgatási szerveinek vezetőiről. 18/1971. A MT­VB járási hivatalai elnökeinek kinevezéséről. Egyéb közlemények. A Fejér megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága nevében szeretettel köszöntöm az újonnan megalakult tanácsokat, a megválasztott tanácstagokat, a tanácsok tisztség­­viselőit és a tanácsok hivatali apparátusának minden dolgozóját. A tanácsrendszer létrehozása óta az ez év április 25-én megtartott választások után hatodízben alakultak új tanácsok. Az elmúlt hetekben tartott alakuló tanácsüléseken, az előlegezett bizalom alapján megyénkben összesen 3200 tanácstag indult el meg­valósítani azokat a közérdekű feladatokat, amelyeket pártunk X. kongresszusa nagy társadalmi munkaprogramjában célul tűzött ki. A társdalmi fejlődés természetszerű velejárója, hogy szaporodnak a tanácsok feladatai, növekednek a velük szembeni követelmények is. A tanácsok — elsősorban a helyi tanácsok és szerveik — hatásköre, hatósági jogköre a jövőben tovább bővül. Alapelv az, hogy az ügyeket általában ott intézzék, ahol azok felmerülnek, s ahol az ügyek intézése a leggazdaságosabb és legésszerűbb. Egyszerűbb fogalmazásban ez azt jelenti, hogy emberközelségből kell minden feladatot szemlélnünk; a dolgozó népért, a dolgozók közreműködésével kell a fel­adatokat megoldani. A szocialista demokratizmus fejlesztése az elmúlt időszakban számos új vonással gazdagodott. A tanácstestületek bővített jogosítványai, gazdasági önállósága, népkép­viseleti-önkormányzati jellege új lehetőségeket teremtett. Az új tanácsok összetétele is több vonatkozásban kedvezőbb a korábbinál. Növekedett a nők, a fiatalok és a fizikai dolgozók aránya, akiket ezúton is meleg szeretettel köszöntünk. Az apparátusban dolgozók szakmai képzettsége, az elmúlt évek gyakorlati tapasz­talatai során szerzett ismereteik garanciát biztosítanak a tanácsok önkormányzati funkcióinak megfelelő gyakorlásához, az irányítás színvonalának növeléséhez, a lakos­ság igényeinek egyre jobb kielégítéséhez. Az említett kedvező lehetőségek mellett szükséges, hogy a tanácstagok, a tanácsi vezetők és az apparátus dolgozói is messzemenően törekedjenek a tanácstörvény és végrehajtási rendelete alapos megismerésére és megértésére, hogy az abban foglalta­kat helyesen, a helyi adottságoknak megfelelően hatékonyan tudják alkalmazni. A megyei tanács Közlönyének kiadásával biztosítani kívánjuk, hogy a tanács és végrehajtó bizottsága munkájáról rendszeres tájékoztatást adjunk. A végrehajtó bizottság hivatalos lapja új formában, gazdagabb tartalommal kerül kiadásra. Reméljük, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy tanácsaink, államigazgatási szerveink egyre jobb munkával tudják elősegíteni a tanácsi munka fejlődését. Az elkövetkezendő években a tanácsokra váró nagy, és felelősségteljes munkához a megyei tanács végrehajtó bizottsága és a magam nevében ezúton is jó egészséget és sok sikert kívánok minden tanácstagnak és az apparátus minden dolgozójának. DR. TAPOLCZAI JENŐ tanácselnök

Next