Felső Magyar-Országi Minerva 8. (Kassa, 1832)

3. Kötet - Kilentzedik Füzet. Szeptember - 23. Udvardy János: Olvasás

SZEPTEMBER 1832. 2З. OLVASÁS. Idegesleg szerencséssebb író volna az, kinek munkája minden háznál olvastatnék, és nagy ára' daczára is kapva elkapatnék. Ezen munkának nagyon vastagnak lennie nem kellene, mert a' kéz, tartani elunná; se valami lnomíttó lelki tárgyakról ne értekez­nék, mert a’ testnek unalmára volna; — ha­nem mingyárt az első, vagy második levélen egy két sorban rövideden, mulatságossan, és igen nevettetőleg végezné el leczkéjét. — A' többi levél, ha üressen maradna is, elébb tapsot nyer­ne , mint neheztelést. A’ könyvnek foglalatja, tartalma, vagy leczkéje pedig abból állana: egy igen könnyű, még eddig ösmeretlen titokra, vagy bűvölésre megtaníttani az olvasót hogyan lehet, mihelyt megszorul, tüstént egy fertály óra alatt, min­den munka és fáradság nélkül, annyi pénzt, mennyire szüksége van, elővarázsolni? — Ez lenne a’ legjobb, és leghíressebb könyv egész vi­lágon, és ezen írónak neve hangzanék minden háznál. De vallyon igazán e? — Mert a’ testi rö­vidlátó emberi nemzet olly igen ellensége bal­gatagságból ön boldogságának, hogy várakozni 695

Next