Felsőoktatási Szemle, 1968 (17. évfolyam, 1-11. szám)

1968 / 1. szám

FELSŐOKTATÁSI SZEMLE FŐSZERKESZTŐ CSUKÁS ISTVÁN * SZERKESZTŐ BERCZIK ÁRPÁD A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE POLINSZKY KAROLY TAGJAI: BÁLINT ANDOR, BIHA­RI OTTO, DAVID ZSIGMOND, ELEKES LAJOS, FÜLE SÁNDOR, HALASZ AURÉL, HECKENAST JÓZSEF, HÉBERGER KAROLY, JA­­USZ BÉLA, KAHULITS LÁSZLÓ, KARDOS ÁRPÁD, KISS ERVIN, KOCH SÁNDOR, KOVACSICS JA­NOS, KÖDÖBÖCZ JÓZSEF, KU­­RUCZ IMRE, LAKCTS PÁL, LÁSZ­LÓ OTTÓ, LÉVAI ZOLTÁN, ME­­RUK VILMOS, NÉMEDI LAJOS, RIGLER GYÖRGY, SARÁNDI IM­RE, SZANYI JENŐ, SZÉKELY GYÖRGY, VAJÓ PÉTER, WÉBER MIHÁLY * SZERKESZTŐ SÉG: Budapest, V., Szalay u. 10—14. Te­lefon: 118-600. Postafiók 27. — Ki­adja az Ifjúsági Lapkiadó vállalat. Felelős kiadó Tóth László igazgató. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-600.—Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bár­mely postahivatalnál, a kézbesí­tőknél, a Posta hírlapüzleteiben, és a Posta Központi Hírlap Iro­dánál (KHI. Budapest, V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül, vagy csekkbefizetési lapon (csekkszám­laszám: egyéni 61.252 közületi 61.066), valamint átutalással a KHI. MNB. 8. sz. egyszámlájára. Előfi­zetési díj: évi 60 Ft. Megjelenik havonta. A beküldött kéziratokat, rajzokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. TARTALOMJEGYZÉK Dr. Erdey-Grúz Tibor: A felsőoktatás és a tudományos kutatás ........................ 1 Dr. Kirschner Béla: Az egyetemi felvé­teli munka és az egyetemi hallgatók segítése a kommunista szakemberkép­zés távlatában ........................................ 12 A MARXIZMUS—LENINIZMUS OKTATÁSA Szeléndi Gábor: A lélektan-oktatás sze­repe hallgatóink világnézeti nevelésé­ben ............................................................. 17 AZ OKTATÁS ÉS NEVELÉS KÉRDÉSEI Dr. Sinkovics István: A történész szak­képzés folyamatossága és egysége ... 23 Nagy István: A korszerű történelemok­tatás elvi és módszertani kérdései a tanárképző főiskolán ......................... 28 Terminológiai problémák a történelem­szak tanításában (Dr. Kávássy Sándor) 36 A mérnöktanárképzés tapasztalatai (Dr. Székely Endréné) ................................ 37 Dr. Tarján Imre: Az orvosi alaptudomá­nyok oktatásának néhány kérdése (I.) 40 Dr. Ravasz Tibor: A szakfilmek fel­használásának tapasztalatai ................. 45 Dr. Ungváry Gyula: A matematika-okta­tás módszertanának korszerű tanítása a tanítóképző intézetekben ................. 48 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL Dr. Móra Mihály (1908—1967) (Dr. Diós­di György) ............................................... 51 Ünnepi tudományos ülésszak a Buda­pesti Műszaki Egyetemen (Dr. Szabó János) ...................................................... 52 Ünnepi rendezvények az Egri Tanár­képző Főiskolán (Dr. Nagy Sándor) 54 Felsőoktatási könyvkiállítás Pécsett (B. M.) ............................................................. 55 A FELSŐOKTATÁS KÜLFÖLDÖN Zycie Szkoly Wyzszej (Dr. Jerzy Rut­­kowski)...................................................... 57 A FELSŐOKTATÁS HÍREI A Budapesti Műszaki Egyetemről jelen­tik (Kollár Endréné) ....................... 6i Pályázati felhívás....................................... 63 Pályázati eredményhirdetés ................. 64

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék