Figyelő, 1998. július-szeptember (42. évfolyam, 27-39. szám)

1998-09-10 / 37. szám

.XWb^_ __________ÉLELMISZERIPAR Böjt utáni étvágy Az agrárpolitika gyökeres változását sürgeti az élelmiszerlobby a kormányváltás után, mondván: a pusztán termelőbarát agrárszabályozási elvet a piacorientált árutermelési modellel kell felváltani, különben drámai következmények várhatók az idén már fogyásnak is indult kivitelben. A feldolgozók - akik tavaly az elmúlt nyolc év „legfeketébb” esztendejét szenvedték el - a kormány első ötvennapos intézkedései nyomán bizakodóak. Azért is, mert szerintük Torgyán József kisgazda pártvezér irányításával az agrártárca most a hajdani Dimény Imre-Fehér Lajos korszaknál is­­ erősebb pozícióba került, s nem elkötelezettje a régi termelői lobbynak. eJJJLxa—aCU­L. vToLolojLCUDrTV a G­yászos rekord­ot ért el ta­valy a magyar élelmi­szeripar. A rendszervál­tás utáni legrosszabb évben vál­tozatlan áron számolva több mint 7 százalékkal, 100 milliárd forinttal lett kisebb a belföldi értékesítés, miközben az átlag­­keresetek reálértéke 5 százalék­kal nőtt. A tizenhat, rendkívül különböző élelmiszer-ipari alá­­gazat között csupán kettő - a hús- és a tejfeldolgozás - akadt, amelyben a nagyon szoros me­zőgazdasági kapcsolódás miatt nem érvényesült nagyobb visz­­szaesés. A legdrámaibb piac­vesztést a takarmánygyártás és a szeszipar szenvedte el: az előb­biben csaknem 30 százalékkal, az utóbbiban 27 százalékkal ma­radt el a termelés az 1996-ostól. A kivitel tavalyi 2 százalékos nö­vekedése sem a dinamizmust, pusztán az egyetlen lehetséges „ösvényt” jelentette az értékesí­tésben. Mindez tovább rontotta a gazdaságossági mutatókat; a kapacitások kihasználtsága az iparági átlagban nem haladta meg a 60-70 százalékot. Meglepetéssel szolgált ezek után az idei első hat hónap, amely már szolid növekedésről tanúskodott. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar együttes termelése változatlan áron szá­molva 2,4 százalékkal haladta meg a bázist. (A kereslet az élel­miszer-ipari alágazatokban átla­gosan 3-4 százalékos termelés­­növekedést indukált.) Az érté­kesítés árbevétele 2,7 százalék­kal nőtt, ebből a belföldi eladás 4,8 százalékkal gyarapodott, az export azonban 3,9 százalékkal csökkent. Szinte nem volt olyan terület, amelynek kivitele zavar­talan lett volna. Megfordult tehát az 1997 vé­géig három éven át érvényesülő trend, amikor is egyre nagyobb mértékben csökkent a belső fo­gyasztás, és részben emiatt, „menekülésszerűen” növeke­dett az export. A belső élelmi­szer-kereslet a féléves adatok szerint 4-5 százalékkal élénkült - igaz, a gyenge tavalyi bázishoz képest. Ezt a változást a szakma ugyanúgy nem tudja egyértel­műen megmagyarázni, mint ahogyan a múlt évi drámai visszaesést sem. Több tényező játszhatott benne szerepet, egyebek között az életszínvonal emelkedése. A magyar gazdaság kivitelének tükrében váratlan kudarc az élelmiszerexport szerény első féléves teljesítménye, amit a rossz érdekeltség, a romló ár­versenyképesség is magyaráz­hat. A kereslet alapján ennél sokkal nagyobb lehetett volna a kivitel, még akkor is, ha a kör­nyező országok piacvédelmi in­tézkedései nehezítik a hazai ter­mékek kiszállítását. A második félévben drasztikus hatása lesz a magyar exportra az orosz pén­zügyi válságnak. A fiaskóért Piros László, az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének (ÉFOSZ) főtitká­ra elsősorban az eddigi szabá­lyozást hibáztatja. Szerinte előre látható volt, hogy - a piactól függetlenül - milyen következ­ményekkel jár a támogatások­kal, mesterségesen magasra emelt termelői árakkal bővített agrártermelés. A feldolgozóipa­ri nyersanyagok felvásárlási ára az év elején az inflációnál na­gyobb mértékben növekedett. Az Európai Uniót (EU) is bele­számítva Magyarországon lett a legmagasabb például a sertés felvásárlási ára (igaz, ma már meredeken lefelé tartanak az árak). A túl sokba kerülő nyers­anyagból sok esetben már csak külföldön eladhatatlanul drága élelmiszert lehet előállítani. Ezek után nem meglepő, hogy a feldolgozóipar egyre több cége a hazai helyett az olcsóbb, ese­tenként jobb minőségű import nyersanyaggal dolgozik, mert még az ezekre kirótt vámmal együtt is versenyképesebb ter­méket képes így előállítani. Rossz üzenet az ÉFOSZ főtitká­ra szerint a feldolgozó cégek­nek, hogy az agrártermelést a támogatásokkal növelik, de a piacra jutást nem támogatják ugyanolyan mértékben. Nem az a baj, hogy a termelő közvetle­­ t­­ wQk {Ack­xuLQcdl f \ZÁ , ÉLELMISZER IPARI TABLÓ Sckadl/yY' (2£ , Tcf/A ly\X)iA­­Rct't cAjUo­­ /J­­, 1998. szeptember 10. fjgelő­tt Süthetik Az élelmiszeriparosok kudarcot, veszteséget vállalva évek óta várták a nagy áttörést. Végre emelkedésnek indult az élet­­színvonal, ami az idén már érez­hető növekedést hozott a forga­lomban. Az öröm mégsem lehet teljes, mert eközben az export lendülete megtört, ráadásul az orosz szállításokat nemrég be is kellett fagyasztani. Ma még nem tudni, hogy a feldolgozók­nak mit hoz a holnap, de ha a kivitelre gyártott élelmiszere­ket nem sikerül más külpiaco­kon elhelyezni, akkor a belföldi felesleg, a kényszeredett áren­gedményes akciózás ismét szét­­foszlathatja a gyártók profitre­ményeit. Az érdekképviseleti szakemberek máris újabb csőd­hullám veszélyét vetítik előre. Kérdés, annyi böjtös esztendő után erőt tudnak-e venni magu­kon a feldolgozók, képesek-e ja­vítani a hatékonyságon és az elégtelen termeltetési integrá­ción, sikerül-e faragniuk a költ­ségeken, s kapnak-e segítséget a piaci zavarok leküzdéséhez. Magyar gazdaság, ágazati tükör, élelmiszeripar

Next