Figyelő, 1999. január-március (43. évfolyam, 1-12. szám)

1999-03-11 / 10. szám

■ miért vonzóbb m­egoldás az internetezéshez. Magyar gazdaság gemónia oldására kidol­gozott 1996-os Mol-stra­­tégia bevált. A száz száza­lékban Mol-tulajdonú Moltrade-Mineralimpex Rt.-re hárul a csoporton belül a kőolaj, a motor­­hajtóanyagok és a fű­tőolajok beszerzése. Ul­rich István vezérigazgató hangsúlyozza, hogy a Jukosz ma is a fő szállító, ám nem az egyedüli. Hogy pontosan mi is a megoszlás a beszállítók közt, milyen részará­nyokkal, s mekkora éves és spot (egyszeri) vásárlási arányokkal, az üzleti titok. Az orosz behozatal fedezi ma a kő­olaj-feldolgozás túlnyomó részét. Ezenkívül a motorhajtóanyagok 13-17 százaléka, a fűtőolajnak mintegy 40 százaléka (ez utóbbiak nagyobb része osztrák, szlovák és cseh) import. Külső források kere­sésében tágak a lehetőségek: az Adria és a Barátság áteresztőké­pessége egyaránt 10-10 millió ton­na, s ezek önmagukban is kielégít­hetik a honi igényeket. Az idén közel 6 millió tonna kőolaj érkezik Keletről, nagyobbik része éves szerződés, kisebbik fele spot szállí­tások keretében. Fizikailag rend­ben van a kapcsolat, az orosz pénzügyi válságból pedig augusz­tus óta pusztán annyi volt érzékel­hető, hogy nehéz helyzetbe kerül­tek a partnerek. Szeptembertől a Mal ezért előrehozott fizetéssel se­gítette ezen cégeket, s bár infor­mációnk szerint az első őszi hó­napban egy hosszabb karbantartás is közbejött a Barátság-vezetéken, nem tapasztaltak szállítási problé­mákat. A legrosszabb esetben - az orosz relációjú vezeték teljes lebénulása esetén - az Adrián-csőkígyó igény­­bevételével vásárolhat a Mol-cso­­port. E vezetéket jelenleg inkább csak elvi lehetőségként kezeli a társaság, hisz legutóbb tavaly már­ciusban szállítottak rajta kőolajat. „Kizárólag üzletpolitika és ár kér­dése, hol vásárolunk” - állítja Mándoki Zoltán, s magánvélemé­nye szerint nem okozna robbanást az sem, ha a teljes orosz szállítás kiesne. Sőt, akad olyan nézet is, hogy boldogan lépnének az orosz szállítók helyébe mások, éppen a túlkínálat miatt. Tíz éve még 4,5-4,5 milliárd köb­ AZ UKRÁN FORRÁS Létezik egy ukrán erőmű Burstinban, amelynek több blokkja kizárólag magyar „irányüzemben" dolgozik. Az üzlet működtetője a Kapolyi László vezette System Consulting Rt. A cég szenet vásárol Oroszországban és Ukrajnában, amit Burstinban eltüzel, az áramot pedig Magyarországra szállítja. Az 1992 óta élő együttműködést egy 2015-ig érvényes szerződés szabályozza. „Egyetlen csepp olaj sincs az egészben” - hangsúlyozza Kapolyi László, aki vállalkozóként Magyarország szerepét energiaügyben „híd a két part közt” formában képzeli el. Keleten megtalálhatóak a nyersanyag- és energia­hordozó-készletek, Európában pedig jelentős az energia iránti igény. A két fél közötti kapcsolat egy része rajtunk keresztül realizálódhat. Az a mennyiség pedig, amely nem „folyik” tovább, kedvező ára miatt egészséges honi árversenyt generálhat. méterrel részesült az ország föld­gáz-felhasználásában az import, il­letve a belföldi kitermelés. Jelen­leg évi 12 milliárd köbméter a tel­jes hazai igény. Három éve 38,0 százalék, 1998-ban - dacára az enyhe télnek - 38,6 százalék volt a gáz aránya a teljes energiafogyasz­táson belül. Az importfüggőség az olajhoz hasonlóan nőni fog, nem lévén elegendő határokon belüli forrás: 2010-re a honi termelés legfeljebb ha az igények 15-17 százalékát fedezheti. Tavaly, előze­tes adatok alapján 7,3 milliárd köbméter gáz érkezett az országba a Gazpromtól, az idén 8,2 mil­­liárdra nőhet ez a mennyiség, 2010-re pedig elérheti a 12 mil­liárd köbmétert. A hazai tárolókban 2,6 milliárd köbméternyi gáz fér el. Zsana II. bővítésének most folyó program­ja további 700 millió köbméterrel növeli a tárolóteret. A gáztörvény tervezett módosítása pedig az ér­tékesítőktől megköveteli majdan forgalmuk 25 százalékának meg­felelő tárolókapacitás kialakítását. S létezik végezetül a Magyar Ener­gia Hivatal gondozta korlátozási terv, amely a földgáz és a kőolaj forráscsökkenésekor fokozatos leállásokat léptetne életbe. A kér­dés azért aktuális, mert a Gaz­prom bejelentette: a következő két-három évben visszafogja kiter­melését, tekintettel a csökkenő oroszországi felhasználásra, illet­ve az általános fizetésképtelenség­re. „A termelési szint elegendő az export teljesítésére - igyekszik eloszlatni a félelmeket a Panrus­­gáz vezetője -, azaz a következő ötven évre a Gazprom-tartalékok bőséggel fedezik a magyar igénye­ket.” Felvetődik persze a kérdés: megismétlődhetnek-e az 1996 vé­gén történtek, amikor a háztartá­sok igényeinek váratlan és ugrás­szerű növekedése miatt a Duna­­menti Erőmű nem jutott gázhoz. Az orosz-magyar gázkapcsolatok alapkérdéseire egyébként a kompromisszumkészség a jellem­ző. A Mal és a Panrusgáz meg­egyezett arról, hogy közösen lép­nek fel földgázeladóként a kör­nyező országok piacain. Aláírás előtti állapotban van a hosszú tá­vú szerződés meghosszabbítása újabb tíz évvel. Mihail Rahim­­kulov mindamellett hozzáteszi: ha mégsem állapodnának meg, ké­sőbb nehezebb lesz ezt megtenni. A Gazprom keletre kacsintgat, Ja­pán, Kína és Dél-Korea felé terve­zi vezetékei kiépítését. A villamosenergia-import a parla­ment döntése alapján legfeljebb az éves felhasználás 15 százaléká­ra rúghat. A törvényhozásban azt követően született ilyen határo­zat, hogy 1994 végén, az ukrán rendszer szétesésekor a magyar is összeomlás-közeli állapotba ju­tott. Ez a veszély ma már nem fe­nyegeti az áramellátást: a nyolcva­nas évek végén 11-12 milliárd ki­lowattórányi volt az import, jelen­leg 2,5 milliárd kilowattóra. „El­sősorban keletről vásárolunk, nyugatról túl drága lenne” - vála­szolta kérdésünkre Tombor An­tal, az Országos Villamos Teher­elosztó vezérigazgatója. (A teljes magyar felhasználás 37 milliárd kilowattórányi.) Szállítási gond az elmúlt időszakban nem volt, egy­két óráig tartó üzemzavar igen, ám ez legfeljebb az erőművek menetrendjének átütemezését követelte meg. ■ 1999. március 11. 1E felé 19

Next