Figyelő, 2004. szeptember-december (48. évfolyam, 40-53. szám)

2004-11-04 / 45. szám

- Akikkel kapcsolatban vagyok, jó intel­­ektusú, modern gondolkodású, egyszóval nagyszerű emberek, ügyes vállalkozók, semmiivel sem rosszabbak a csúcsvezetői szintet képviselő amerikai, szingapúri, né­­met, angol tárgyalópartnereimnél. - Ön a magyar vegyipar megszerzésé­ben vallott kudarcot egyfelől azzal magya­rázta, hogy pár éve még nem mertek nyíl­ban fellépni a piacon. Javult azóta az orosz tőke magyarországi megítélése? Ma már vállalja-e, hogy a saját nevével, nyil­án kössön üzletet? - Elöljáróban leszögezném, hogy üzleti­­eg nem volt sikertelen ez a próbálkozás, sem én, sem az általam képviselt cég nem VIEGDET RAHIMKULOV 1945. október 16-án, Moszkvában született. A moszk­­vai pénzügyi-közgazdasági egyetem és az Ordzsonikidzéről elnevezett vezető­­képző egyetem elvégzése után, 1969- től a gázipari szektorban dolgozott. Tíz évig, 1979 és 1989 között a legna­gyobb gázipari tudományos-termelési egyesülés, a Szojuzgazautomatika gaz­dasági vezérigazgató-helyettese volt. 1989-től 1996 végéig a moszkvai szék­helyű Interprocom orosz-magyar gáz­ipari vegyes vállalat vezérigazgatói tisz­tét töltötte be. • 1994 októberétől hat évig a Panrus­­gáz Magyar-Orosz Gázipari Rt. vezér­­igazgatója, és 2002 áprilisáig a társa­ság elnöke. 1996 októberétől az ÁÉB Rt. elnöke, majd 1997 januárjától elnök­vezérigazgatója­ került ki ebből az ügyből vesztesen. Ami a kérdését illeti, úgy látom, nőtt az orosz üz­letemberek itteni elfogadottsága, ám így is nagyon hosszú utat kell még bejárniuk, ha a magyar csúcsvezetők szintjére akarnak jutni. - Miután a bank optimális részét meg­szerezte, mik a távlati tervei? - Valójában 2007-ben bank­elnök-vezér­igazgatói minőségemben szeretném befe­jezni magyarországi ténykedésemet, és ha­zamenni Oroszországba Éppen azon dol­gozunk, hogy 2005 végéig sikerüljön felállí­tani 300 millió dollár, majd a későbbiekben 500 millió dollárra emelt alaptőkével egy olyan pénzügyi holdingot, amely befekteté­sekkel foglalkozik a közép- és kelet-euró­pai régióban. Már folynak a tárgyalások magyar, orosz és nyugat-európai partnere­immel. Ehhez nemcsak felkészültnek ér­zem magam, folyamatosan figyelemmel kí­sérem a hazai és nemzetközi folyamatok alakulását, de - miként azt barátaim és partnereim is mondogatni szokták - kitűnő intuícióim is vannak a tőzsdei árak várható alakulását illetően. Van továbbá egy velem együtt gondolkodó, jó csapatom is. -A bankot a fiaira hagyja? Úgy tudjuk, egyikük az ÁÉB-ben dolgozik. - Ez korántsem ilyen egyszerű kérdés. Egy bank irányításához nem elég, hogy va­laki egy bankár fia legyen sok pénzzel. Ne­ki is „meg kell őszülnie” ahhoz, hogy képes legyen a bankot továbbfejleszteni és nem csődbe vinni. Noha én sem vagyok profi bankár, viszont gazdasági vezetői tapaszta­latom hozzájárult az ÁÉB-nél elért sikere­imhez. Hogy a fiaim milyen utat választa­nak maguknak, még nem dőlt el, erre van még pár évük. Egyelőre az a legfontosabb, hogy fejlesszék elméleti és gyakorlati tudá­sukat. -Nem bánja, hogy a gyermekei némileg asszimilálódtak Magyarországon? - Bár szeretek itt élni és dolgozni, legkö­zelebbi rokoni kapcsolataim Oroszország­hoz kötnek. Fiaim viszont, akik 16-17 éve­sen kerültek ide, nagyon erős gyökerekkel kapaszkodnak a magyar földbe. Mindegyi­kük itt végezte a Budapesti Közgazdaságtu­dományi Egyetemet. Egyikük magyar lányt vett feleségül, s két gyerekük született, akik közül az egyik már magyarul és oro­szul is beszél. Ugyanakkor a fiaim több nyelven folyékonyan beszélnek, így a világ bármely részén - Magyarországon, Orosz­országban, Angliában, Amerikában - bol­dogulnának; nem tudni, mit hoz a jövő. -Ha Ön hazamegy 2007-ben, vajon ho­va fog tartozni az üzleti és társadalmi elitben? - Mindenki tudja, hogy nincsenek anyagi gondjaim, de én egyszerűen csak üzletem­ber vagyok. Amíg ilyen jól fog az agyam, otthon is dolgozni fogok az említett alap­pal. De tervezem, hogy nyugdíjas éveim alatt megírom egy könyvben, miként csi­náltunk virágzó bankot abból az ÁÉB-ből, amely egy szétvert, szétlopott, lerabolt in­tézmény volt, amikor mi átvettük. És eb­ben a könyvben írni fogok Magyarország­ról, ahol több mint 10 éve élek, és amely­nek gazdasági fejlődését 25 éve kísérem fi­gyelemmel. SIMON ERNŐ-SZÉP ILDIKÓ Tisztelt Cégvezetők! Nagy örömmel ajánljuk szíves figyel­mükbe az általunk forgalmazott kiváló minőségű svájci órákat, melyek nagy­szerű ajándékok lehetnek munkatársaik, partnereik számára. Kitűnő lehetőség évfordulók, jeles események emléke­zetessé tételére. Ajánlatkéréssel forduljon bizalommal munkatársainkhoz. Kívánságukra az órák személyre szóló gravírozását is elvégezzük. Hivatalos magyarországi képviselet: S D Arizona Kft. Tel.: 06-1 381-0956 E-mail: arizonakft@axelero.hu www.arizona.hu □□ o T ISSOT RADO SWISS WATCHES SINCE 1853 SWITZERLAND HHJjJB Kill lle­ maker 1888 A MONNIES ■/­LONGINES L'ELEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

Next