Figyelő, 2004. szeptember-december (48. évfolyam, 40-53. szám)

2004-11-04 / 45. szám

PÉNZ+BEFEKTETÉS szánylag későn kapcsolódtunk be a lakás­­hitelezésbe, illetve általában a lakossági hi­telezésbe, ez a szegmens is meglehetősen nagy ütemben indult fejlődésnek. Van azonban egy mozzanat, amelyet minden­képpen ki kell emelnem: azt a többletet, amely lehetővé teszi, hogy iyen eredmé­nyeket érjünk el, azok az ismeretek jelen­tik, amelyekkel személyesen én, illetve munkatársaim rendelkezünk az oroszor­szági piacról, az orosz ügyfelekről. Lekopo­gom, de bankunk 1996 óta egyetlen forint­nyi, egyetlen dollárnyi veszteséget sem produkált­­ még az 1998-as oroszországi rubelválság idején sem. - Van a magyarországi bankok között olyan, amely az ÁÉB-nek érdemben ve­­télytársa az oroszországi piacon? - Úgy gondolom, Magyarországon nincs ilyen. Nem azért, mert hiányzik a szándék, vagy esetleg képtelenek volnának rá, ha­nem egyszerűen azért, mert az itteni pénz­intézetek többsége német, osztrák és más országbeli anyabankok kezében van. Ez utóbbiak pedig közvetlenül maguk dolgoz­nak Oroszországgal és az ottani cégekkel.­­ Az ÁÉB tehát más, mint a magyaror­szági bankok többsége. Mégis, miben látja a legobb különbséget? - Mindenekelőtt az üzleti struktúrában, az irányítás hatékonyságában, hiszen itt a tulajdonos is ott ül az asztalnál, és egy sze­mélyben vezeti is a bankot. Igaz, így volt ez akkoriban is, amikor még a Gazprom volt a főtulajdonos, felhatalmazásom volt arra, hogy az igazgatóság nevében egyszemélyi döntéseket hozzak, amelyeket aztán az irá­nyító testület - egyetértése esetén - utólag jóváhagyott. Míg Magyarországon egy faj­súlyosabb döntés - az anyabankok bürok­ratikus gépezetében lerótt kötelező körök miatt - több hónapot vesz igénybe, nálunk néhány hetet. Hatékonysági mutatóink, az egy főre jutó nyereség és az egy főre jutó költség 2-3-szorosan jobb a magyar ban­kok hasonló mutatóinál. - A hatékonyság növelése volt a fő moti­váció, ami miatt a pénzintézetet meg sze­rette volna vásárolni magának? - Jól keresni - ez volt a fő motiváció. - Ön nemcsak a bankjában igen aktív, hanem a magyarországi cégvásárlások­ban is. Lát-e most olyan vállalatot, ame­lyet szívesen megvenne? - Pontosítanék: az elmúlt 5-6 évben egyedül a Zalakerámiát vásároltuk fel, a többi cégben csupán pénzügyi befektetők vagyunk. Véleményem szerint egyébként a magyar cégek és bankok igen magas ráfor­dítással dolgoznak, és inkább a költségnö­vekedés megindoklásán fáradoznak, sem­mint a termelés és a hatékonyság növelé­sén. A veszteséges Zalakerámia működését például egyetlen év alatt nyereségesre for­dítottuk, csupán az önköltség csökkentésé­vel. Egyébiránt nem szerepel a terveim között, hogy a közeljövőben akár itt, akár a szomszédos országokban vagy éppen Oroszországban céget vásároljak. Ez per­sze nem zárja ki, hogy vezető magyar rész­vényeket vegyünk, mint például Mal- vagy Matáv-papírokat. - És a gázüzletág? Korábban többször is kifejezésre juttatta, milyen jó üzletnek tartaná a megszerzését. - Valóban azon a véleményen voltunk a Gazprom vezetésével, hogy jó lenne a Mól­ban meghatározó tulajdoni hányadot, a gáz­üzletágban pedig akár 100 százalékos ré­szesedést szerezni. E közös tervek azonban csak 2000-ig voltak érvényesek, ma már nem olyan a kapcsolatom a Gazprom e döntése­kért felelős csapatával, mint régen. Ugyan­akkor ma is az a véleményem, hogy a Mal nagyon perspektivikus és alulértékelt társa­ság. Ha engem kérdeznének a vásárlásról, azt mondanám: minél előbb, annál jobb. -Korábban Ön úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormány helyében nem adná el e stratégiai üzletágat. Ez csak az orosz ve­vőkre, vagy más befektetőkre is érvényes? - Nem szabad hagyni, hogy a kitermelés a szállítás és a kereskedelem egésze egyet­len külföldi cégben összpontosuljon. Ezért a gázüzletág eladása kockázatos lenne min­den olyan cégnek - legyen az orosz vagy külföldi -, amelynek gázkitermelése je­lentős volumenű és kiterjedt gázvezetékhá­lózattal rendelkezik. - Ha már itt tartunk: közeli viszonyban áll a magyar politikai elittel? - Elvből nem ápolok iyen kapcsolato­kat. Jóllehet, tíz éve még előfordult, hogy a politika prominensei jelezték, megvitatná­nak velem - mint a Gazprom felhatalma­zott képviselőjével - bizonyos gazdasági jellegű kérdéseket, de vallom, hogy a kül­földieknek nem szabad beavatkozniuk Ma­gyarország politikai életébe. - Jól érzi magát Magyarországon? - Hogyne, természetesen. Ha ez nem így lenne, már rég hazautaztam volna, és Oroszországban foglalkoznék az üzlettel. - Milyen kapcsolatban áll a magyar üz­letemberekkel? - Több nagy formátumú üzletemberrel - például Csányi Sándorral, Erdei Tamással, Kovács F. Lászlóval, Hernádi Zsolttal - rendszeresen találkozunk, hogy megvitas­suk az aktuális kérdéseket. De az üzleten kívül is vannak kapcsolataim, van néhány olyan magyar barátom, aki ott volt az ötve­nedik születésnapomon, és részt vesz a hat­vanadikon is.­­ Mi a véleménye a magyar üzletembe­rek üzleti kultúrájáról?

Next