Figyelő, 2004. szeptember-december (48. évfolyam, 40-53. szám)

2004-11-04 / 45. szám

ség. A Gazprom régi vezetése két ízben is megtette ezt, ám azóta a bankszektor oroszországi szabályozása megszüntette l­ehetőségét, így a Gazprombank többé nem tudott részt venni a pénzintézet feltőké­sítésében. Ezért új megoldásokat kellett ta­­álnunk, így kezdődött el az a folyamat, amelynek során az eredetileg 100 százalé­kos Gazprom-részesedés lecsökkent arra a szintre, ahol jelenleg áll.­­ Amikor Putyin elnök hatalomra ké­pett, és új embereket ültetett a Gazprom vezetésébe, korántsem volt egyértelmű, hogy Ön megőrizheti a pozícióját a bank élén. Miként sikerült ez mégis? - Ugyan, hol van Putyin, és hol van Rahimkulov?! Köszönöm az összevetést, de ez nem reális. Putyin nyilván nem foglalko­zik azzal a szinttel, ahol egy Rahimkulov működik. Ami pedig az elnök hatalomra ke­rülése után a Gazprom élére kinevezett új vezetőséget illeti, az új vezérigazgató, Alek­­szej Miller az első beszélgetésünk alkalmá­val felajánlotta nekem: bár a Gazprom és a Panrusgáz addigi igazgatóságát menesztet­ték, én maradjak továbbra is a Panrusgáz elnöke. Válaszul egy sor kérdést tettem föl neki. Mi a Gazprom magyarországi stratégi­ája? Milyen perspektívákban gondolkodik a magyar energetikai cégeket illetően? A Molt változatlanul stratégiai partnerként kezeli-e? Feleletet azonban nem kaptam. Sem pozitívat, sem negatívat. Ezért én azonnal lemondtam a Panrusgáz elnöki tisztéről. A pénzintézet iránt pedig végül is - úgy látom - maga a Gazprom vesztette el az érdeklődését, azaz nem volt számára fontos többé, hogy 100 vagy akár 75 száza­lékos tulajdonrésze legyen az ÁÉB-ben. Most 25,4 százalékon állnak, amit szintén hajlandóak lennének értékesíteni - hangsú­lyozom, az én közreműködésemmel. - Végül kivásárolják a Gazpromot? - Számomra a Gazprom zászlaja érté­kesebb, mint a 100 százalék megszerzése. Ugyanakkor előrehaladott tárgyalások foly­nak arról, hogy karácsonyig a bank 74,6 százalékos pakettje lesz a Kafiratnál. -Az új tulajdonosi felállás miként érin­ti azt a közelmúltbeli megállapodást, amelynek értelmében az ÁÉB és a Gaz­prombank további három évre megújítot­ta a szerződését?­­ A Gazprom, mint az közismert, a világ egyik leghatalmasabb vállalata. Kapitalizá­­ciója jelenleg több mint 75 milliárd dollár, ráadásul ezzel az összeggel a piac meggyő­ződésem szerint jócskán alulértékeli a cé­get. Úgy hiszem, a tényleges érték több százmilliárd dollárra rúg. Azaz nyilvánvaló, hogy egy banknak egyrészt megtiszteltetés, de legalább annyira tekintélynövelő, és persze üzletileg is fölöttébb előnyös, ha egy olyan társaság a részvényese, mint a Gaz­prom. Az ÁÉB éppen ezért sosem csupán holmi egyszerű bankközi operatív együtt­működésre törekedett a Gazprombankkal, hanem hosszú távú stratégiai kapcsolatra. Nem titok, hogy bankunk eredményessége korábban alapvetően a Gazprommal folyta­tott együttműködéstől függött, és ez a kap­csolat még ma is hatással van rá A bank közgyűlése tehát jóváhagyta a megállapo­dás három évre szóló meghosszabbítását.­­ Mit jelent az, hogy a Gazprom-kap­­csolat ma már csupán „hatással" van az ÁÉB eredményességére? - Míg korábban az üzletmenetünk mint­egy 70 százaléka kötődött a Gazpromhoz és a Gazprombankhoz, addig ma hozzáve­tőleg 8-10 százalékról beszélhetünk. - Ezek után ma kik a meghatározó ügy­felek? Kikből él a bank? - Meghatározó üzleti partnereink között van mintegy tíz magyar, illetve orosz nagy­­vállalat, amelyekkel évek óta hosszú távra szólóan együttműködünk. A magyarok kö­zött elsősorban a BorsodChemet emelném ki, továbbá a Molt, a Matávot vagy a nagy­­kanizsai DKG-East gépgyárat, míg az oro­szok közül a Gazpromot, a szénbányászat­tól a műtrágya-gyártásig számtalan terüle­ten jelen lévő MDM-csoportot, illetve a ban­kok közül a Gazprombankot, a Zenit Ban­kot vagy például a Nyikoll pénzügyi csopor­tot. Egyúttal természetesen számos köze­pes és kisebb méretű társasággal is együtt­működünk. Az ÁÉB-nek ma több mint 30 ezer ügyfele van, 70 százalékuk lakossági, 30 százalékuk pedig vállalati partner. - Szavaiból az derül ki, hogy a bank alapvetően ma is az oroszországi kapcso­latokból él. Ha nem is a Gazpromból, de az orosz ügyfelekből. - Ez kétségtelenül igaz. Ezzel együtt - fi­gyelemmel a fejlődő országok kötvényeivel folytatott kereskedésre - hadd mondjak el még néhány számadatot a bankról. Az ÁÉB céltartalék-képzés előtti nyeresége az idei első kilenc hónapban 81,5 százalékkal ja­vult a múlt év azonos időszakához képest, és elérte a 18,4 milliárd forintot. Az adózott profit ugyanebben az időszakban megdup­lázódott. Azaz míg tavaly 8,5 milliárd forint volt az első háromnegyed évi nyereség, az idén 17,3 milliárd forintra ugrott. Végül a bank saját tőkéje az év végére hozzávető­leg 80 milliárd forintot tesz majd ki.­­ A többi magyarországi bank is igen látványosan fejlődött az elmúlt hónapok­ban, többnyire a lakáshiteleknek köszön­hetően. Az ÁÉB esetében mi dominált az ugrásszerű növekedésben? - Elsősorban az oroszországi cégekkel folytatott együttműködés és az említett ér­tékpapír műveletek. Emelett, bár mi­nt­„A Mol gázüzletágának eladása kockázatos lenne minden olyan cégnek - legyen az orosz vagy külföldi amelynek a gázkitermelése jelentős és kiterjedt a gázvezetékhálózata.” j/í - -S-T ÍWo-l'v H S'-fizz­ \ SIKERHEZ 2004. november 4—10. FIGYELŐ 69

Next