Figyelő 1. (1876)

Abafi Lajos: Petőfi Sándor egy nyilatkozata

02 Adatok tára. Vettem a csomót s a küldöttek már helyökön vannak. — Istvánt illető helyedet felolvastam Gusztinak; azt mondta: Ez az igazi barát, ki így szól. Mondtam neki: a »távolabb sszorítóbb körülmények k­ötét érdeklik; de erre nézve azt kell Neked megsúgnom, hogy ......... nem az engedékenység a hibája e­­li kötés, hanem a­m­­­i s­z­i­g­o­r; a baj abban van, hogy egy kü­lön ember kellene neki, mire nincs erőm ; hogy én a legfontosbra sem érek reá, s azért intézetbe kell járatnom, s hogy minden intézet rész, mert épen azt nem teljesítik, mit kellene, t. i. nem nevelnek. Még­is jobb, hogy ő­­ 11, azaz körültünk is van, mert legalább alkalmam van elveket csepegtetni belé. A többi isten kezében van. Aggodalmam nem csekély. Nyáron itthon akarom tartani egészen, hogy még intézetbeli pajtásaitól is távol tartsam, s mindennap velem jöhessen sétálni, s így több módom legyen reá hatni. Te pedig írj többet, sokat, mindent, a­mit tudsz. Használni fogjuk. A Múzeum, félek, nagyon el fog ez idén foglalni, mert regenerálni akarnám, s e végre sokat kell magamnak bele­írnom, mert vajmi keveset vár­hatok díj nélkül másoktól. Az első füzetből, mely jóformán kész, és csak az Értesítő miatt nem jöhetett ki még, melynek kézirata pedig dec 20. óta van már Emichnél!! Ez első füzetből észre fogod venni, hogy bele vagyok sodorva a kritikába, mert csak így reményihetem, hogy nagyobb figyelmet gerjeszszek e folyóirat iránt s némi életet öntsek belé. Pélek hogy mellette alig fogok reá érni mind azt befejezni, mit parancsolva követel tőlem mindennemű tekin­tet. T. i. ez idei programmámon áll az írod. Tört. III. IV. kötete, a kézikönyv III-dika, s négy kötet nyelvemlék. De csak bátoríts. Sokat tehetsz. S szorulok is bátorításodra. Vass Józsi a kolozsvári Közlönyben subsummálja a magyar lapsajtót, hogy meg sem említi nyelvemlékeimet. Én csak Hunfalvyt subsum­­málom, ki a Passió, Nádorcodex, Erzsébetnek még csak az existentiáját sem említette Nyelvészetében ! De hadd legyen. Ipolyi recenseálta Gaalt a M. Sajtó számára: gondolod, hogy felvették? Nem. Ma elhozatom Hajniktól, s tán a Múzeumba teszem. De most Isten veled. Megint a Múzeum hív. Szerető barátod T. Fáy Andr. indítványom és kérelmemre most memoirjait írja. Kazinczy Gábor hagyatékából közli ABAFI LAJOS. Petőfi Sándor egy nyilatkozata. A nemzetgyűlési követekhez. Nagy Károly, ki a’ kiskunsági követséget elrabolta tőlem, a Pesti Hírlap 99. számába egy czikket lopott be ellenem. E czikk egészen őhozzá méltó, s én őt érte énhozzám méltólag vontam kérdőre, s kívántam elégtételt. A milly szemtelen hetvenkedéssel irta Nagy Károly e czik­ket, olly példátlan gyávasággal tagadta meg az elégtételt, olly gyáva­sággal, mellynek párját nem férfiak, de vén bányák életrajzában is hiába ke­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék