Fillértár mindennemű közhasznú isméretek terjesztésére 1834-1835 (1. évfolyam, 1-51. szám, Pozsony, 1834)

1835-01-31 / 49. szám

valót akarnak ellene tanúnak venni, kit ő soha sem ismert. Két ügyésze egy szomszéd szobá­ban várta: „Uraim“ mondá nehány udvarló tisz­­telkedés után „én egészen az urakra bízom ma­gamat. Úgy hiszem, csak kevés mondani va­­lójok leend. Az én vádirományom igen jó lábon van, ’s az uraknak, a’ mennyire ítélhetem, kevés mondandójuk lesz ellene. Perem már nem húzat­­tathatik sokáig. Hétfőn törvény elébe álljanak, kedden elitélnek, szerdán pedig mindennek vége lehetenk. Igen vagyok tudni, mint fognak az urak védelmezhetni. Kihallgattatásaimat olvas­ták, azokban semmi változtatni valóm nincs. Mindent úgy mondtam, mint történt, 's teljes bizodalmam van az urak’ talentomában, csak azt kérem, vétessék észre biráimmal, hogy tettem­nél semmi haszonleső rugóktól nem ösztönöztet­­tem, hanem egyedül a’ hazaszeretet, úgy értve mint én értem, hajtott ezen vétekre, mellyben lélekzem.“ — „Még van ideje,“ mondá Ar­­chambault ur, „vétkes társainak neveiket kiad­ni , az utolsó pillantat majd elkövetkezik ,­ ’s jusson eszébe, hogy nem sokára a’ mindentudó biró előtt állatid, számot adni.“ Ne kérdezze­nek az urak tovább, vannak e vétkes társaira, mert már igen­is sokszor kellett ezen kérdésre felelnem. Ha én oly ember lettem volna, hogy pénzt elvegyek, vagy azokat eláruljam, kik szegődtettek volna, soha sem fogott bátorságom lenni, oly tett a véghez vitelére, milyet véghez vittem. Annyira távol valók valakinek titkomat felfedezni, hogy még a’ Bourbonok ellen ki­kelni sem engedtem meg magamnak soha. „De így még is csak meg fogja tettét bánni?“ vélte Bonnet úr.­­ „Nem, uram,“ viszonzá Louvel, „olly kevéssé vagyon megbánásom mint vétkes társam. Én , mint tudják az urak, tettemet sokkal az előtt megfontoltam. Midőn a’ pillantat eljött, mellyben végrehajtani el valók szánva, ezt a’ könnyű felső kaputot vontam magamra, mellyben az urak látnak, ’s hogy jobban szalad­hassak, ezen finom czipőket, mellyeket még vi­selek. Egy kis libériát is csináltattam magam­nak , mint a’ királyi cselédek viselnek, hogy annál akadályozatlanabbúl közelíthessek a’ ki­rályi családhoz. Ha azon este, mellyen a’ prin­­czet megöltem, szerencsés lehetek elszaladhatni, haza tértem volna szokott lakásomra, lefeküdni. Bizonyosan senki sem sajditotta volna azt, én pedig folytattam volna szándékomat a’ királyi ház’ más tagja ellen. Az uralkodóval talán fel­­fogok hagyni , mert mi a’ királyt illeti, azt hi­­szem, ő soha sem fogott fegyvert Francziaország ellen, pedig csak azoknak akartam veszedelmes lenni, kik ezen bűnnel megfertőztették magokat. Az egyetlen egy, mit ezen órában bánok, az, hogy igen hamar elfogattam. Egy nap a’ Boulogne erdőségben tévedezvén, hol a’ princzet vártam, forrt bennem a’ düh, ha a’ Bourbonok jutottak eszembe; de most más fordulatot vettek gondo­lataim, azt hittem, igazságtalan vagyok ellenök, és szemrehányásokat tettem magamnak szándékom miatt; de majd újólag visszatért előbbi feneke­désem. Tovább tétováztam egy óránál, ’s még meg nem egyeztem énemmel, midőn a’ h­erczeg elmene mellettem, ’s így e’ nap kiesett ke­zemből. Még februárius’ 13-kán is határozatlan valók, ámbár két vagy három nappal az előtt, hogy magamat szándékomban megerősítsem, a’ Père Lachais temetőben Lannes’, Massena’, ’s más generálok’ sírjait meglátogatom. Nyolcz órakor az operaházba mentem, oly czéllal, hogy a’ princzet bemenetelekor megölöm, de bátor­ságom ezen pillantatban megtagadá magát. A’ kocsit három negyedre tizenegy órára hallottam visszarendeltetni, azért haza mentem, erősen elhatározva, hogy lefekszem. A’ Palais royal­­ban erősebben ébredtek fel gondolatim mint va­laha. Attól féltem, hogy a’ hónap’ végével Versaillesba kell visszatérnem, ’s akkor szán­dékomnak kivitele hosszú időre elhalasztatnék. Tovább gondolkozván rajta, mondám magamban : Ha igazságom van , mért nincs bátram ? Ha nincs igazságom, mért nem akarnak tőlem e’ gondolatok távozni ? Ekkor elhatározáza maga­mat még ezen estve végrehajtani a’ tettet. Ti­zenegy órakor az operaház előtt voltam; egy kocsi mellé állottam, melly a’ herczegét követé, ’s közel tartózkodván a’ ló’ fejéhez, inasnak tartathattam, midőn a’ princz megjelent, újra minden bátorságomat vissza nyerém. Reá ro­hantam , egy gyilok kezemben lévén, másik készen azon esetre, ha első szúrásom hibázni találna. Azon pillantatban, mellyben r meg­­sebesítém , elvesztem lélekjelenetemet; sebében hagy ám a’ gyilkot, de előbb lereszeltem volt nyelét, hogy meg ne ismertessék. így, uraim, így tettem én fel szándékomat, és így vittem ki.

Next