Film Színház Irodalom, 1941. január-június (4. évfolyam, 9-26. szám)

1941-04-18 / 16. szám

3­I TARKA-1! 1 lí­k A Ahhoz, hogy az ember az új sajtófőnök­ről írjon, előbb be kell vennie egy Maginot­­vonalat: a cenzúrát. Ul­lein-Reviczky első intézkedése ugyanis új hivatalában az volt, hogy a napilap-cenzúrát utasította, ne en­gedélyezzenek olyan cikket, amely őt mél­tatja. Bizantinus mi águnkban ez az intéz­kedés mindenesetre forradalmi lépésnek számít. Egyetlenegy magyarnyelvű délilap tudott csak —­ még az első pillanatban — meglepetésszerűen áthatolni a cenzúrán egy Ullein-Reviczkyről szóló kommentárral. De már estére­ — egy reggeli lap számára — e sorok írója két izben is, másnap is hiába akart cikket közölni az új sajtófőnökről: a napilapok cenzorai ekkor már résen áll­tak és hősiesen visszaverték a kézirat­támadást. Mivel pedig a napilap-cenzúra olyan Ma­­ginot-vonal, hogy ezt igazán nem lehet kí­vülről bevenni, arra a korszerű gondolatra jutottunk, hogy ezt a Maginot-vonalat is­­ meg kell kerülni. Arra ugyanis az ellenfél aligha számít, hogy más oldalról is fenyegesse támadás és így valószínű, hogy az elhárító intézkedést az új sajtófőnök csak a napilapok frontján■ tette meg. Éppen ezért reméljük, hogy a hetilapok cenzúráján békésen átjut ez a néhány sor róla. Jobban méltatni úgy sem lehet an­nál, mint amit már elmondottunk: nem engedi magát dicsérni. De tu­dunk róla egy másik olyan esetet is, amely­ből egykor őrá és nem korára jellemző po­litikai anekdota fog válni. Ezt is a magunk bőrén tapasztaltuk. Nemrég ugyanis, ami­kor U­llein-Bereczky megkapta a nyilvános rendkívüli egyetemi tanári címet, e sorok írója egy reggeli lapban igen szűkszavúan, minden dicsérő jelzőtől szándékosan tartóz­kodva, kommentálta a nagyrangú tudomá­nyos kinevezést. Ezek után pedig levelet kapott Ullein-Reviczkytől s a levél értelme félreérthetetlenül az volt: a meggratulált köszöni az újságíró tapintatát, hogy nem dicsérte agyba-főbe. Akiben ennyi finomság van és ennyi, sze­rénység, arról valóban nehéz, de fölösleges is méltatást írni. E két tulajdonság annál szokatlanabb, mert Ulein-Reviczky nagyon fiatalon ért el kettős karrierjének magas csúcsaira: alig negyvenéves korában díszíti két olyan nagy cím, mint amilyen a diplo­máciai pályán a rendkívüli követő és meg­hatalmazott miniszteré s az egyetemen a nemzetközi jog nyilvános rendes tanáráé. Egy barátja találóan jegyezte meg: az egye­temen a rendkívüli tanárság szó szerint is, valóban rendkívüliséget jelent, a diplomáciá­ban viszont a tényleges követet is rendkívüli követnek hívják, Ullein-Reviczky azonban annyival többre tartja a tudományt, hogy alighan­em jobban esett neki a rendkívüli egyetemi tanári, mint a rendkívüli követi kinevezés. A kormány kétségkívül sokat nyert azzal, hogy olyan ember került a Szent György­ét a Dísz-tér egyik vezető posztjára, aki nemcsak jogtudós, nem csupán tehetséges diplomata, hanem jellemez férfi is, aki erős ellenszerként fog hatni mindenféle bizantiz­­mus ellen. ^ Május végén újítja fel a Nemzeti Színház a c Krétakör­.-t. Bajor Gizi játssza ezúttal is a főszerepet. ^ Fényes Aliz, a kolozsváriak primadonnája egy hetet Budapesten töltött.­­Rangrestvel érkezett, senkivel nem tárgyalt és minden estéjét színházban töltötte. Báró Prónay György­né érdekes szenve­délye, hogy saját olajportréit gyűjti. Az elsőt Áldor János László, a másodikat Batthyány Gyula festette, a legújabbra pe­dig Hoffmann Sándor fiatal festő készül. * Móricz Lili, Móricz Zsigmond színésznő­leánya és Mitterholczer Béla, a Siemens­­művek főmérnöke f. hó 3-án esküdtek meg a II. ker. elöljáróságon. Tanuk voltak: vi­téz Darvassy István festőművész és vitéz Bánky Róbert debreceni színigazgató. * Csikós Rózsi a­­héten zongorát vásárolt. Holt Persze, a legjobb forrásnál, a hírne­ves Keresztély-cégnél és napról napra job­ban örvend , sikerült vásárlásnak. Ha jól kerestek a zeneszerzők. A Zeneszerzők Szövetkezetének mérlegében 411.000 jogdíj szerepel. (Az adminisztráció, a különböző perköltségek stb. 156.000 pengő.) * Pásztor János műtermében már ott lát­ható a nemrégiben elkészült négy méter magas Gömbös Gyula-szobor. Még nem dön­töttek véglegesen arról, hol állítják fel. Pásztor egyébként megbízást kapott az ál­lamtól, hogy mintázzon egy Petőfi-szobrot a milánói múzeum számára. * Hatemeletes szállodát akarnak építeni a Boráros-téren. Több régi házat lebontatná­nak és ennek a helyére kerülne a szálloda. Ebben a szállodában nyerne elhelyezést az új Boráros-téri mozi.* Városa pezsgő fenyőfürdő üdít, frissít. * A legújabb textilnagykereskedők: Dénes­­fai Dinich Vidtor, volt nemzetgyűlési kép­viselő és kormányfőtanácsos, özvegy vitéz gróf Haller Pálné és herceg Hohenlohe- Waldenburg Károly Egon. Délcegebben, mint valaha Batu kán. Bevonult az ezredéhez apukám. Nemrég jött meg a pecsétes szenet, így én, amíg vissza nem tér, pihenek. Azért, nyájas olvasóim, türelem. Nem sokáig fekszem én a fülemen. És ha közben megszerettek kicsikét, Várják vissza szeretettel Pipikét. Bravúros beugrást produkált Sívó Alá­ria, a Vígszínház tehetséges, fiatal tagja a H­a­tt­yúd­a­l­ban. A szó legszorosabb értelmében, pánikszerű hirtelenséggel vette át Sulyok Mária szerepét, aki meg­ijedt a pesti légiriadótól és visszaut ázott férje birtokára, ahol szerinte nincs légi ve­szély. Sivó Mária ezzel a szereplésével, úgy véljük, az élvonalba került. Temperamentu­mos, színes játéka nagyon tetszett a közön­ségnek. Olyan nagyon sokat beszéltek mos­tanában arról, hog­y kiveszőfélben van a drámai erőt sugárzó színésztípus, hogy erre az alakításra fel kell figyelni. Simulékony, meleg játékmodora van és ami talán még több: szíve is van a játékhoz. De van min­denekelőtt hangja a színpad számára és úgy hisszük, nem tévedünk, ha szemben a filmmel, éppen a színpadon találjuk leg­inkább otthon színészegyén­iségét. »Visel­kedni­ tud a színpadon, játszani akkor is, mikor más van reflektorfényben, jelen lenni és számítani akkor is, mikor nincs mondani­valója. Ennél többet és jobbat nehéz szí­nészről mondani. ^­­Női­­kalap Friedmanntól VI., Király­ u. 10 (fiók nincsen) biztosan jól áll, biztosan a legdivatosabb és vitáin felül a legolcsóbb. * Fedák Sári Erdélyben piheni ki a zGyer­it'll fii-­hrí­­tí óo tAacnAnlann.nl* Laurisin Lajos, az Operaház kiváló mű­vésze Schubert: »Három a kislányt című operettjében mutatkozott be Érsekújvár kö­zönsége előtt. A női szerepet Vértes Nelly játszotta. Szörényi Éva a »Négy asszonyt szeretek« Bajor­ szerepében készül újabb vidéki túr­­­­néra, amelyet a * Romeo és Júliát követ — Ungváry László társaságában. . * Fiatal színészek." A főváros megint kitűzte négy darab ezerpengős ösztöndíját a leg­tehetségesebb négy fiatal színész, illetve színésznő szántára. A pályázatokat május 15-ig déli 12 óráig lehet beadni. * Azt beszélik, hogy nagy háborúság van egy híres szalámidinasztiában. Perek légiója indult meg a vagyonelosztással kapcsolat­ban. Ügyvédi körökben most arról mesél­nek, hogy a sok per végre egyességgel vég­ződik.* A Magyar Légiforgalmi Rt. elnökét her­ceg Hohenlohe Ferencet a Chínoin-gyár igazgatósági taggá választotta.­­ Darányi Györgyné, született Edelsheim- Gyulai grófnő, ifj. Horthy Istvánné nővére a legközelebbi jövőben örvendetes családi eseményt vár. Lukács Margit után most Simor Erzsi ka­pott plusz filmszerződést, amelynek mind­ketten a szezon végén tesznek eleget. * A Marvel Puck­ púder a női arcot oly le­­helletszerű finomsággal vonja­ be, mint a tarka hímpor a napfényben libegő lepke szárnyát.» - ^­­Szabadkán huszonhárom esztendeje nem volt magyar színház. Csak műkedvelők ját­­szottak néha rendkívül nehéz körülmények között. Nádassy híres színtársulata volt az utolsó, amely lem­ játszhatott. Mint érte­sülünk, a Kamara máris foglalkozott a sza­badkai magyar színház ügyeivel és rövide­sen a régi magyar színházban felcsendül a magyar szó.­­ Nagypál Béla, a székelyföldi színtársulat karmestere, a Cigánykirály, Asszonykám, Palatínus rózsái, Kék Duna, Tarantella és sok más nagysikerű operett szerzője, akinek »Kislány, hallod a muzsikát?« című bű­bájos dalát világszerte ismerik, mesélte el a román zeneszerzők egyesületével történt esetét. A rádióból ismert szerző, mint ren­des tag, a Nemzetközi Zeneszerzők Egyesü­letétől, illetve az egyesület tagállamaitól is kap díjrészesedést. Az elmúlt évben Olaszországból 247 lírát, Németországból 1611 márkát utaltak ki részesedés címén. Romániából, ahol a szerzői jogdíjakat nagy szigorral hajtják be, mindössze 3 lejt — 10 Hitért — utaltak ki számára. * Női szöveti különlegességek — Fóti. * Dán Klári, a legtehetségesebb magyar dizőzök egyike, nagy sikerrel lépett fel a kolozsvári New-York grilljében. A kolozs­vári közönség szeretettel fogadta Dán Klárit. * Szem alatti ránctalanítás. Vera kozme­tika. Népszí­nház­ u. 22. T.: 137—001. * Kiss Ferenc az Elnémult harangok Tudu­­rescu szerepében Szatmáron vendégszerepelt. A nagy budapesti színész után Latabár Árpádot, az egyik legnépszerűbb komiku­st látta vendégül a szatmári színház. Latabár a Kincses Kolozsvár című darabban lépett fel. V l R Á 0 K U L D E M í V Y £ h ' UNGAR * GYŐR­GY sm-1 ■ tstvÁK- húr.&* TUD n -jd-ts liztu

Next