Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-11-28 / 48. szám

Az erdélyi nyereménykötvény, értékpapír és sorsjegy. Azonkívül, hogy kamatozik, nyerni is lehet vele. A forga­­lombahozatalával járó haszon pedig Erdélyé. Hóna alá kell nyúlni a nemes és bájos földnek, amelynek magyar­sága a közel negyedszázados román impérium alatt fáj­dalmasan elszegényedett. Természetes, hogy ez történt vele, húsz esztendőn keresztül olyan kormányzat admi­­niszt­ált az országrészben, amelynek — enyhén szólva — nem volt szívügye, hogy a magyarság anyagilag gyara­podjék. A magya­rk kicseppentek minden állami pozíció­ból, elveszítették legtöbb munkalehetőségüket, elfolyt vérük a mértéktelenül kiszabott és irgalmatlanul be­hajtott adókban. Az uraknak a földjét vették el, a polgá­roknak a fizetését, a parasztnak a tehenét. Ez természet­szerű folyamat volt, velejárt a dologgal, nincs olyan nép, amelyik ne élne az alkalommal, ha megtollasodhat egy másik nép rovására. Ha visszagondolok rá, elfog a büszkeség, hogy mily előkelően, szinte titokban történt ez az elszegényedés. A mágnások, akiktől tízezer holdakat vettek el, nem kap­tak idegbajt, hanem mind hozzáfogott valamihez. Az egyik fakereskedő lett, a másik teaügynök, a harmadik autójavító műhelyt nyitott. Amelyiknek maradt valami kis földje, kitalálta, hogyan lehet sokat termelni kicsinyke földön. A polgárság összehúzta a bagariát. Iparokat tanultak ki, boltot nyitottak. Elkényeztetett úrikisasszo­nyok keserves hivatalokat vállaltak, magyar pénzre át­számítva, havi ötven-hatvan pengőké­t. A székely paraszt pedig, akit agyonnyomott az adó, megmutatta, hogyan lehet élni n­gyonnyomottan is. Enni, megmaradni és talpraállani, amikor a föltámadás trombitái megszólaltak. A magyarországi vendég, aki rövid látogatóba érke­zett Erdélybe, sokszor nem is vette észre ezt a nagy sze­génységet. Az erdélyiek megtraktálták, szopómalacot és vargabélest kapott ebédre, a pecsenye mellé küküllői bort és a bor mellé erdélyi anekdotákat. Honnan tudhatta, hogy a lakoma, a házigazda aranyórájából került ki, esetleg nem is az aranyórából, hanem abból, hogy eladták az órá­ról szóló zálogcédulát. Ezért a lesoványodott, bűbájos tündérvilágért van az erdélyi nyereménykötvény. Kiköltekezett népéért, lerom­lott földjéért. Kell a pénz vetőmagra, állatra, elpusztult népjóléti intézmények felfrissítésére, házépítésre és út­építésre. Főleg útépítésre. Mer­t cudarul elzüllöttek az erdélyi útviszonyok, különösen arra, ahol a vidék nem esett bele valami Bukarest felé vezető relációba. Nekem még soha, semmiféle értékpapírom nem volt. Nem is lehetett, miután a pénzem mindig csak a legköze­lebbi hétre, vagy legföljebb a legközelebbi két hétre volt elég. És ez a helyzet most sem változott, sőt anyagi ala­pom jelenleg még ingoványosabb. De hogyha véletlenül ku­tyán nyernék, vagy örökölnék, vagy valami más csoda folytán pénzhez jutnék, megfogadtam magamnak, hogy ebből az erdélyi kötvényből vásárolnék egy-két marokra valót. Nemcsak azért, mert én is Erdélyben születtem és szeretem azt a földet az emberekkel együtt, akik ottan teremnek. Hanem azért is, me­g tudom­, érzem, hogy Erdélynek szerencsés csillaga van. Legyőzhetetlen babo­nám, hogy előbb-utóbb mindenkit ér valami szerencse, akinek a fiókjában van ebből az értékpapírból. Nem azt állítom, hogy mindenkinek kihúzzák a sorsjegyét. De hiszen másféle jutalom is van, nemcsak a pénz. Egy csók, egy kézszorítás, valami betegség elmaradása. Majd ki fogja találni a furfangos és gavallér Erdély, hogyan fizessen a barátainak. „TITKOS ERŐK DOLGOZNAK BENNEM!“ — MONDJA A 80 ÉVES SAUER KEGYELMES ÚR Egy fekete prémkucsmás, sovány, jó melegen öltözött apó sétál a Dunakorzó néptelen hosszában, fázósan húzza össze nyakán bundájának gallérját. Mellette egy látható­lag sok évtizeddel, talán egy egész emberöltővel fiatalabb hölgy, aki úgy vigyáz az öregúrra, mint a szeme fényére. Sauer Emil és felesége, Angelica Morales. A zseniális zongoratitán selymes, hófehér haja (csak oldalt nőtt művésziesen, középen már kopasz és a kucsma eltakarja) kilátszik a tolsztoji fejfedő alól s az avatatlan szemlélő, ha nemi nézné a nadrgáját, — békés öreg grófnő­nek gondolná a világnak ezt a legnemesebb tehetségű mu­zsikáját. Figyeltük az ebédnél a dunaparti divatos kávéházban. Olyan elegáns és tiszta, mint egy havas táj; keze, amellyel olyan felejthetetlenül interpretálja Chopin és Liszt csodá­latos muzsikáját, finom, erezett, erős művészkéz, hosszú ujjaival... mintha elefántcsontból lenne... Nyolcvanéves ez a kéz és egy cseppet sem remeg. Sőt: dübörög és énekel alatta a zongora, amely mellett több, mint hetven év óta ül, mint a billentyűk uralkodója. És birodalmának jogarját magától Liszt Ferenctől vette át Weim­arban, 1884-ben... 1.) »Szerelmi álom* eljátszása után lázban égtek a női szemek legutóbb a Vigadóban. A nyolcvanéves Sauer ek­kor húszéves volt! Kegyelmes úrnak szólítják. 1917-ben lovag lett, egy évvel később pedig szász királyi titkos tanácsos. Mint annyian, mi is azt kérdeztük az ősz mestertől, honnan veszi azt az erőt és muem­otechnikát, amit nagy s nehéz hangversenyein láttunk. — Ő... mikor a zongorához ülök, — válaszolta — úgy érzem­, titkos isteni erők dolgoznak bennem!... Angelica Morales-szal kötött házasságából egy gyer­meke született a nagy művésznek, de mint halljuk, a ta­vasszal újabb családi boldogság fog beköszönteni hozzá­juk ...

Next