Film Színház Irodalom, 1942. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1942-03-20 / 12. szám

Egyik este betértünk a Vörösmarty­ téri Parisette kávé­háziba, mert olyan híreket kaptunk, hogy a szerteágazó és bonyolult pesti dizőz-front új és tehetséges taggal gyara­podott Dán Klári személyében. Dán Klárit már néhány év óta nyilvántartjuk, mint a fiatal színésznői gárda nagyon tehetséges, naiva-beállítottságú tagját, akit mosolygó barack-arcocskájával, gammn-humorú előadásával, tapsi­­füles-fürgeségével, friss fecsketorkú hangocskájával, min­dig választékos és­ finom eleganciájával, egyszóval külső és belső naivai habitusával a legnagyobb színpadok szoros kötelékében is szívesen látnánk. De a hölgy, mint színpadi alany, a legutóbbi időben parlagon hevert és ha valakiben ott buzog a tehetséggel megalapozott szereplés ősi és hősi vágya, lehet-e sokáig parlagon heverni­? Ez a magyarázat arra, hogy Dánék Klárija felcsapott dizőznek, hozzájárul­ván ezzel ennek a hovatovább mindjobban devalválódó fog­lalkozási ágnak újbóli rangemelkedéséhez. Szóval bentjártunk a Parisette-ben és örömmel regisz­tráljuk, hogy amit láttunk és pár órán át végigélveztünk, az valóban a legnemesebb, legnívósabb dizőz-teljesítmény. Klári kisasszony nemcsak egyszerűen elénekli a remekül összeválogatott számokat, hanem el is játssza valameny­­nyit. (Tisztelt fő- és al-dizőzhölgyek, tessék tanulás és okulás céljából sürgősen megnézni ezt a produkciót, így kell finoman, nívósan, az előadás jobb és igazabb értelmé­ben szerepelni, — tisztelet a nagyon kevés színésznő-dizőz­­kivételnek — s nemcsak odaállni a dobogóra, illegni, bil­legni, csárogni, erőlködni s közben a meddő hangszálak­kal és a színészi készség teljes hiányában egyedül a vörös körmök és a dekoltázs segédeszközeire bízni a közönség meghódításának reménybeli lehetőségeit...) De nem is erről van szó, hanem arról, hogy Dán Klári megjelenik a pódiumon, májusi üdeségében, virgonc fiatalságának teljes fegyverzetével és sorra előadja, megjátsza, meg­jeleníti — hol frakkban, hol estélyi ruhában, hol harma­tosan ü­de és édes magyar ruhában —■ a remek számokat és túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a közönség alig tud betelni velük. Csupa ötlet, csupa csillogó aranyporos vi­dámság minden szám és ahol az érzelmek mélyebb vizeibe merül alá egy-egy pillanatra, ott is magával ragadja a figyelő nézőket. Van valami utánozhatatlan kedvesség ezekben a produkciókban, valami ösztönös és fölényes biz­tonság, valami csalhatatlan és azonnali kontaktus a közön­séggel, ami csak ritkán tapasztalható adomány, különösen a dizőzi élet virányain... Nagyon ajánljuk a szép és meg­becsülendő tehetséggel tálalt produkciók kedvelőinek figyelmébe Dán Klári fellépését, amiről nagyobb dicsére­tet nem is mondhatunk, mint azt, hogy ez a fellépés akár­hány színházi produkcióval is felér... (e. z.) SS CARL PETERS, A TETTEK EMBERE Carl Peters a tettek embere, aki messzenéző szemmel lát a németségi problémáiba és szétker-KÖZEPES­geti az asztaltársaság GYÖNGE hot, hogy az idegen ér­dekek hínárjában el- ROSSZ -vesző német törekvése­­i­ket tényükké formálja. ^----S Minden hivatalos támo­gatás nélkül elindul, hogy hazá­jának, a németségnek Dél-Afri­­kában gyarmatokat szerezzen és barátaival utat vágjon az utána következők számára. A filmben egészen elsőrendűek a néger táncok, az expedíció fára­dalmai és küzdelmei az elemek­kel. Érezhető a cselekmény jól pergő változatain át, hogy itt a formák és aktáik ellen harcoló ember küzd a megnem értés és az egy embernek túl sok nehézség ellen. A törhetetlen­ akarat végül diadalmaskodik. Kétségtelenül hős Carl Peters, a film kissé pa­­tetiku­s befejezése azonban mint­ha kissé zavaros lenne. MEGNÉZZÜK: Tessék. VADMACSKA Egy félig hülye, alko­holista angol lord és J­iMiur,u egy komoly amerikait írtó üzletember, tárgyalnak ■ egymással. A szerződés I KÖZEPES aláírásának elhatáro­zása és a szerződés ■ gyönge tényleges aláírása kö­­­­zött játszódik a film ■ ROSSZ cselekménye: némafilm ) korabeli trükkökkel, \­J süteménydobálással, ál­­~~—^ bajusszal és álválópe­rekkel. De hogy itt mennyit le­het nevetni, az — pazar. Lupe Velez egy délamerikai, tüzes asszonykát játszik. Isten­áldotta humor-tehetség, csak úgy árad belőle a jókedvű tempera­mentum, a frisseség, elegancia és csintalanság. Nincs ennek a bur­­leszk-filmnek egyetlen fáradt, pillanata sem és ha az ember el­fogadja összes lehetetlenségeit, akkor a kacagástól felajzva, bol­dog másfél órát tölthet el a mo­ziban. Hangos­­ némaburleszk á la Zigota ... (A kísérőműsor kis magyar ze­nefilmjét kinevette a közönség­­ilyen gyengécske ügyhöz már rég nem volt »szerencsénk«.) Megnézzük? A »Vadmacská«-t. Ugyan, minő e sorok napvilágot látnak, már minden pesti olva­sónk tudni fogja valamelyik is­merősétől, hogy milyen mulatsá­gos a film ... KMMHS■HHH*

Next