Film Színház Irodalom, 1942. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1942-06-19 / 25. szám

SZTÁRJELÖLTEK ÉS SZÍNIGAZGATÓK JAMBOREE-JA MAKAY MARGITNÁL Félháromkor, mégcsak Harsányt Zsolt volt Makay Margit ebédvendége. (Pazar ebéd volt, a végén valódi csokoládétortával és igazi ka­­pucinerreL) Három órakor Egyed Zoltán állí­tott be egy kis magáncsevegésre. Negyednégy­kor egy sereg fiatal lány és fiatalember roha­mozta meg a lakást, akiket a háziasszony, az elragadó és nyájas Makay Margit beterelt az egyik kiilönszobába. Fél négykor üdén és kedve­sen besurrant Tóth Julika, az új filmsztár, aki eláruljuk, most kezdi meg Makay Margitnál a privát órákat. Négy órakor komoran és szú­rós szemmel Németh Antal direk­tor úr érkezett meg, majd rá­gyújtott egy valódi Virginiára, melyet lapzártakor még min­dig nem szívott el egészen. Ettől, valamint egy spriccer­­től és egy kis cukros epertől rögtön jobb kedvre hangolódott. Mialatt a másik szobában izgatot­tan zsibongtak Makay Margit ta­nítványai, azalatt, mint egy szel­lem suhant be vitéz Bánky Ró­bert, az Uj Magyar Színház igaz­gatója, röptében lehajtott egy ko­nyakot és három perc múlva már robogott is a Nyugati pályaudvar felé, mert utazott Szegedre. A taxi várta. Már Pünkösti Andor is megérkezett, amikor rívierai mámor-szalmakalapban (ame­lyet lapunk más helyén külön is bemuta­tunk) becsörtetett kézifestésű akvareü selyem nyári luhában, oldalán a tőle megszokott Vaszary Jánossal, úgyis, mint férjjel, Muráti Lili (Igen csinos volt!) A lefüggönyözött szobában körbe helyezték el a székeket és megkezdődött az előadás. A mű­sor első száma Rafael Márta és Kopácsy Mar­git kisasszonyok bemutatkozása volt, mely után egy Lőrén Lenke nevű 15 éves pörgettyű ug­rott a porondra és előadta Szemtelen Elza jele­netét >Az ördög«-ből. Előreálló fogú, fiatalkorú kis vadóc, akinek azonban általános sikere volt, legjobban Németh Antalnak tetszett, de Har­sányi Zsolt is élénk érdeklődést tanúsított az eredeti, üde friss és szemtelenhangú naiva iránt. (Megkérdeztük tőle, hol lakik, azt felelte, hogy az Országos Levéltárban. Édesapja a Le­véltár felügyelője. Félév óta tud jól magyarul. Idegen iskolába járt) Most barna empriméruhás, rendkívül kedves arcú, virágkarcsú, szép és kellemes hölgy lépett a zord bizottság elé. Két perc múlva ájult csendben hallgatott a nagylekintetű vészbizott­ság, amikor Tompának »A gólyához« című ver­sét adta elő. Lassan kiderült róla, hogy zse-A tanár és a tanítványok (»A virágos ablak« című Ismert pályá­zaton első dijat nyerne.) GruslnszJky Allee, Pclsőezy Irén, Makay Margit, mögötte Kopácsy Margit és Rafael Márta, Lorán Lenke és Somogyi Juci Ezt a mosolyt tőlem tanulták a pesti sztá­rok, — mondja Muráti a társaságnak niális fiatal gyerek — gyerek, noha már öt éve férjnél van, pedig az egész kicsi asszony huszonkét éves. Vannak ilyen meglepetések. A színházigazgató urak később mind négy­­szemközt beszéltek vele, hiába. A szellemjá­rású Bánky már rég szerződtetési ajánlatot tett neki, de Harsányi Zsolt is berendelte a Víg­színházba. A szavak szinte új jelentőséget, friss értelmet kapnak az ajkain, mély és édes íze van magyar beszédének, mint a tüzes tokaji aszúnak. Ráadásul csak úgy lángol belőle a dráma — ez lesz az igazi terrénuma. Ritka te­hetség. Pclsőczij Irénnek hívják. Az egész társaság felélénkülve várta a többi növendéket. Még egy meglepetés érte a megjelent színházi potentátokat. Ez a meg­lepetés egy fiatal, szőke lány, So­mogyi Juci volt, aki az »Asszo­nyok« című darab egyik jelenetét játszotta el Grusinszky Alice tár­saságában. A kis Somogyi Juci — tudtuk róla a korábbi Makay­­vizsgákról — kész színésznő. Úgy­nevezett vígjátéki társalgási szí­nésznő-típus, vidám, pikáns, jó­kedvű, rutinirozott teremtés, sok eredeti és egyéni »stich«-eL (Muráti Lilit megríkatta egy jelenetével.) A férfiak közül Szakai Ferenc fris­sen szerződtetett nemzetiszínházi ösztöndíjas tagnak volt úgynevezett »zengő-bariton* sikere, Pelsőczy Irénnel az »Ocskay brigadéros« egy jelenetében. (Németh Antal persze már »el­happolta« a Nemzetinek. De sokan fogják majd a fejüket miatta a Nemzeti férfisztárjai közük) Nagy sikere volt Gábor Miklósnak is, a fiatal amorozó-jdöltnek, kellemes úri meg­jelenés, friss és fiatal, mint egy fekete spaniel­­kölyök. Műsoron kívül megismerkedtünk S. Pilisy Babával, egy akadémiai tanár feleségével, Makay Margit unokahugával, aki szintén ta­nulni kezd MakaynáL Ambíciója óriási. Róla majd jövőre.«. (g Pclsőezy Irén, az iskola sztárja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék